Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 346/2008 Num. recurso: 16/2006

Sentencia Social Nº 346/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 16/2006 de 16 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 16/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 346/2008 Núm. Recurso: 16/2006

Resumen: ...analitzarem.SEGON. Per la via de l'apartat b) de l'ar. 191 TRLPL s'articula un primer motiu -per bé que en el recurs consta com a segon- on, sense oferir-nos cap redactat alternatiu, la recorrent es limita a criticar la valoració de la prova testifical feta a la sentència d'instància.Sense majors consideracions escau referir que aquest motiu està condemnat al fracàs atès el caràcter extraordinari de la suplicació... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social346/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 16/2006 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Social346/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 16/2006, 16-01-2008...

Sentencia Social Nº 346/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 16/2006 de 16 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 16/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 346/2008 Núm. Recurso: 16/2006

Resumen: ...Victoria a la sentència del Jutjat Social 17 Barcelona de data 27de juliol de 2006 dictada en el procediment núm. 16/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part Compañia Española de Reciclado delPrimer. En data 11.01.06 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamació quantitat, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social346/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 16/2006 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Social346/2008, TSJ Cataluña, Rec 16/2006, 16-01-2008...
2 Resultados