Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO fallo : Estima

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Fallo: Estima

Sentencia Social Nº 4429/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1823/2008 de 28 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 28/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4429/2008 Núm. Recurso: 1823/2008

Resumen: ...de Seguros y Reaseguros. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem d'estimar i estimen íntegrament el recurs de suplicació formulat pel BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS i en part el recurs de suplicació interposat per i MUTUAL MIDAL MÚTUA CYCLOPS contra la sentència dictada pel jutjat del social número 20 dels de Barcelona... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4429/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1823/2008 de 28 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4429/2008, TSJ Cataluña, Rec 1823/2008, 28-05-2008...

Sentencia Social Nº 4990/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1726/2007 de 13 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 13/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4990/2008 Núm. Recurso: 1726/2007

Resumen: ...Carmela a la sentència del Jutjat Social 1 Terrassa de data 28 novembre de 2006 dictada en el procediment núm. 204/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part COVERCAR S.A., haPrimer. En data 05.04.06 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Sancions als treballadors, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4990/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1726/2007 de 13 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4990/2008, TSJ Cataluña, Rec 1726/2007, 13-06-2008...

Sentencia Social Nº 4999/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1993/2007 de 13 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 13/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4999/2008 Núm. Recurso: 1993/2007

Resumen: ...Vias y Construcciones S.A. va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a les parts i el va impugnar l' actora. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem d'estimar i estimen en part el recurs de suplicació interposat per VIAS Y CONSTRUCCIONES SA contra la sentència dictada pel Jutjat Social número 2 de... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4999/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1993/2007 de 13 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4999/2008, TSJ Cataluña, Rec 1993/2007, 13-06-2008...

Sentencia Social Nº 5227/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5879/2007 de 20 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 20/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 5227/2008 Núm. Recurso: 5879/2007

Resumen: ...revocació de la sentència del primer nivell, amb la conseqüència de l'estimació de la demanda i la declaració del demandant en situació d'incapacitat permanent total, d'acord amb el que preveu l' article 137 de la Llei General de la Seguretat Social i conseqüentment el dret a percebre les prestacions contributives en quantia del 55 % de la base reguladora, d'acord amb el que estableixen l' article 139... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 5227/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5879/2007 de 20 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 5227/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5879/2007, 20-06-2008...

Sentencia Social Nº 3101/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 263/2007 de 11 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 11/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3101/2008 Núm. Recurso: 263/2007

Resumen: ...trasllat a la part contrària que no el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem d'estimar i estimen el recurs de suplicació interposat per Ariadna contra la sentència dictada pel Jutjat Social número 16 de Barcelona en data 13 d'octubre de 2006 , recaiguda en actuacions 390/2006 i, en conseqüència, hem de revocar i revoquem la dita resolució i, amb... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3101/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 263/2007 de 11 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3101/2008, TSJ Cataluña, Rec 263/2007, 11-04-2008...

Sentencia Social Nº 229/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 641/2006 de 11 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 11/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 229/2008 Núm. Recurso: 641/2006

Resumen: ...descrita tingui entitat suficient no sols per a validar un acomiadament, sinó també per ser qualificada com falta greu, als efectes de la possible acumulació amb altres sancions prèvies (i sense perjudici, ara com ara, de la dubtosa adequació de la previsió convencional citada al principi "non bis in idem")QUART. Escau, en conseqüència, estimar en part el recurs formulat per la demandada i, en... FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 229/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 641/2006 de 11 de Enero de 2008 Sentencia Social Nº 229/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 641/2006, 11-01-2008

Sentencia Social Nº 7011/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3996/2008 de 25 de Septiembre de 2008

Orden: Social Fecha: 25/09/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7011/2008 Núm. Recurso: 3996/2008

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7011/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3996/2008 de 25 de Septiembre de 2008 Sentencia Social Nº 7011/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3996/2008, 25-09-2008

Sentencia Social Nº 6797/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4343/2007 de 17 de Septiembre de 2008

Orden: Social Fecha: 17/09/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 6797/2008 Núm. Recurso: 4343/2007

Resumen: ..., de forma que se inserta en el sistema de fuentes y en este sentido es equivalente a un instrumento público de regulación. De ahí que las diferencias de trato en las condiciones de trabajo establecidas en Convenio Colectivo hayan de ser razonables, de acuerdo con los valores e intereses que deben tenerse en cuenta en este ámbito de la vida social». Y (e).- «No es contraria por tanto a dicho... FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 6797/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4343/2007 de 17 de Septiembre de 2008 Sentencia Social Nº 6797/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4343/2007, 17-09-2008

Sentencia Social Nº 1582/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8646/2006 de 19 de Febrero de 2008

Orden: Social Fecha: 19/02/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 1582/2008 Núm. Recurso: 8646/2006

Resumen: ...interpretación y aun integración normativa cuando se refiere a la obligación del INEM de asumir el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social e incluso la aportación que corresponde al trabajador en su totalidad "por todo el período que de descuente como consumido"A igual conclusió hem arribat en altres sentències, com ara la 5451/2006, de 14 de juliol.Escau, en conseqüència, estimar el recurs, amb les... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 1582/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8646/2006 de 19 de Febrero de 2008 Sentencia Social Nº 1582/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8646/2006, 19-02-2008...

Sentencia Social Nº 2220/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 8675/2006 de 10 de Marzo de 2008

Orden: Social Fecha: 10/03/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 2220/2008 Núm. Recurso: 8675/2006

Resumen: ...d'estimar i estimen el recurs de suplicació interposat per per MUNTAÑÁ, SA contra la sentència dictada pel jutjat del social numero 17 dels de Barcelona en data 27 de juliol de 2006, recaiguda en actuacions 373/2006, en virtut de la demanda instada per la dita empresa contra l'INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL i Juan Ramón en reclamació per recàrrec de... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 2220/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 8675/2006 de 10 de Marzo de 2008 Sentencia Social Nº 2220/2008, TSJ Cataluña, Rec 8675/2006, 10-03-2008...
34 Resultados