Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por ARAGO GASSIOT, MATILDE

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Arago Gassiot, Matilde

Sentencia Social Nº 7337/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5149/2009 de 11 de Noviembre de 2010

Orden: Social Fecha: 11/11/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7337/2010 Núm. Recurso: 5149/2009

Resumen: ...trobar residus tipus III.No es pot atendre la revisió interessada, aplicant la doctrina exposada més amunt, ja que el magistrat del jutjat social fa constar que arriba a la conclusió que descriu en base a la declaració del testimoni i les al legacions de les parts, sense que el plec de condicions pugui servir per si sol per modificar la apreciació judicial derivada de la valoració conjunta dels altres... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7337/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5149/2009 de 11 de Noviembre de 2010 Sentencia Social Nº 7337/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5149/2009, 11-11-2010...

Sentencia Social Nº 7697/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4181/2010 de 25 de Noviembre de 2010

Orden: Social Fecha: 25/11/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 7697/2010 Núm. Recurso: 4181/2010

Resumen: ...dret a ser fix de plantilla, per aplicació de l' article 15-3 de l'ET , efectivament no es pot arribar a una altra conclusió que la que declara la magistrada del jutjat social, ja que del relat fàctic es dedueix que des de molt avant de subscriure el contracte indefinit - 06-06-06 - ja tenia dret a ser fix de plantilla, doncs havia treballat a l'empresa cimentadora també demandada, vinculat a... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 7697/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4181/2010 de 25 de Noviembre de 2010 Sentencia Social Nº 7697/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4181/2010, 25-11-2010...

Sentencia Social Nº 3688/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2911/2009 de 18 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 18/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3688/2010 Núm. Recurso: 2911/2009

Resumen: ...recurrent la resolució de la Comissió de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema de la Seguridad Social, (Ministerio de Sanidad y Consumo), documento 2001, que indica que la neumoconiosis simple y les masses fibroses massiva progressiva categoria A, no solen afectar de forma significativa a la funció pulmonar. Cita aquest document en el sentit que el treballador seria tributari de una... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3688/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2911/2009 de 18 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3688/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2911/2009, 18-05-2010...

Sentencia Social Nº 3393/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3631/2009 de 10 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 10/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3393/2010 Núm. Recurso: 3631/2009

Resumen: ...recuperada i paràlisi facial als 18 anys", és a dir, anterior a l'alta a la seguretat social i per tant, ni s'acredita l'afectació concreta, ni és valorable. Aplicant els criteris doctrinals exposats, no pot considerar que hi ha un error de valoració dels documents atès que les altres malalties que proposa la recurrent no es dedueixen de una forma clara i uniforme dels informes mèdics que consten en les... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3393/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3631/2009 de 10 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3393/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3631/2009, 10-05-2010...

Sentencia Social Nº 3086/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2674/2009 de 28 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 28/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3086/2010 Núm. Recurso: 2674/2009

Resumen: ...constar la magistrada del jutjat social. Per tant, no es pot atribuir a la magistrada d' instància cap error evident en la valoració de la prova, i el motiu de revisió no ha de prosperar.SEGON. Postula el demandant, com a segon motiu de recurs, emparat en la via de l'apartat c) de l' article 191 de la Llei de procediment laboral , la infracció de l' art. 137-4 o 5 de la LGSS , indicant que la descripció... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3086/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2674/2009 de 28 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3086/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2674/2009, 28-04-2010...

Sentencia Social Nº 3504/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1475/2009 de 12 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 12/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3504/2010 Núm. Recurso: 1475/2009

Resumen: ...jutge en l'apreciació de la prova.Dels documents que cita resulta que l'empresa tenia els rebuts de salaris del demandant sense signar, però la magistrada del jutjat social fa constar que l'empresa li va abonar en metàl lic el salari, dels mesos de març a juny de 2008, i que el demandant es va negar a signar les nòmines, fet que dedueix de la prova testifical dels dos testimonis que refereix el... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3504/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1475/2009 de 12 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3504/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1475/2009, 12-05-2010...

Sentencia Social Nº 3457/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4104/2009 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3457/2010 Núm. Recurso: 4104/2009

Resumen: ...recurrent la infracció de normes substantives amb cita de l' art. 137-3 de la Llei general de la Seguretat Social , indicant que la descripció de la situació patològica de la demandant obliga a valorar que està incapacitada per a la realització de totes o de les tasques bàsiques de la seva professió habitual i demana la revocació de la sentència de instància i l'estimació total de la demanda que pretenia... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3457/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4104/2009 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3457/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4104/2009, 11-05-2010...

Sentencia Social Nº 3501/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1279/2010 de 12 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 12/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3501/2010 Núm. Recurso: 1279/2010

Resumen: ...s'ha pronunciat reiteradament la doctrina, per totes es pot citar la sentència del TSJ Galícia Sala de lo Social, sec. 1ª, S 14-5-2007, rec. 4705/2006 i aquesta Sala Social en la sentència de 05 de juny de 2008 (6910/2008 ). Finalment, s'ha de recordar respecte a les obligacions de l'empresa, que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 març , per a la igualtat efectiva entre homes i dones, estableix una... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3501/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1279/2010 de 12 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3501/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1279/2010, 12-05-2010...

Sentencia Social Nº 3437/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3779/2009 de 10 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 10/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3437/2010 Núm. Recurso: 3779/2009

Resumen: ...del demandant tal com postula el recurrent, ja que així es deriven del reu resultat, encara que no són molt distants del que ha relatat la sentència del jutjat social, si que incorporen alguns elements que poden ser transcendents. En conseqüència, ha de ser estimat aquest motiu del recurs i el redactat de les limitacions ha de quedar redactat d'acord amb el que s'ha destacat en negreta.SEGON. El... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3437/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3779/2009 de 10 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3437/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3779/2009, 10-05-2010...

Sentencia Social Nº 3072/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 762/2009 de 28 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 28/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3072/2010 Núm. Recurso: 762/2009

Resumen: ...son irrecurribles en suplicación las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en procesos de clasificación profesional, con independencia del ámbito o convenio colectivo invocado como fundamento de la pretensión... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3072/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 762/2009 de 28 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3072/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 762/2009, 28-04-2010...
104 Resultados