Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por ARAGO GASSIOT, MATILDE fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Arago Gassiot, Matilde Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Social Nº 3393/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3631/2009 de 10 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 10/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3393/2010 Núm. Recurso: 3631/2009

Resumen: ...PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda de declaració de grau d'incapacitat permanent absoluta o subsidiàriament total, postula la defensa de la part actora, com a primer motiu de recurs, la revisió fàctica a l'empara del què preveu l'apartat b) de l' art. 191 LPL .Als dits efectes es sol licita la modificació del fet provat sisè de la sentència, en el que demana incloure que pateix... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3393/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3631/2009 de 10 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3393/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3631/2009, 10-05-2010...

Sentencia Social Nº 3086/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2674/2009 de 28 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 28/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3086/2010 Núm. Recurso: 2674/2009

Resumen: ...PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda de declaració de grau d'incapacitat permanent total, postula la defensa de la part actora, com a primer motiu de recurs, la revisió fàctica a l'empara del què preveu l'apartat b) de l' art. 191 LPL .Als dits efectes es sol licita la modificació del fet provat cinquè de la sentència, en el que demana incloure que pateix: "espondiloartrosis con... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3086/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2674/2009 de 28 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3086/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2674/2009, 28-04-2010...

Sentencia Social Nº 3504/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1475/2009 de 12 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 12/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3504/2010 Núm. Recurso: 1475/2009

Resumen: ...haver de recórrer a deduccions lògiques o raonables atès el caràcter extraordinari del recurs de suplicació i del fet que no es tracta d'una segona instància, raó que impedeix dur a terme una anàlisi de la prova practicada amb una valoració nova de la totalitat dels elements de prova emprats ( Sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem de 18 de novembre de 1.999 EDJ 1999/37009 ), perquè... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3504/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1475/2009 de 12 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3504/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1475/2009, 12-05-2010...

Sentencia Social Nº 3457/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4104/2009 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3457/2010 Núm. Recurso: 4104/2009

Resumen: .../1996 i 8147/1996, de 19 de febrer, 1 de març i 9 de desembre; 3397/1997, 4317/1997, 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig, 12 i 14 de juny i 4 de juliol; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre ) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3457/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4104/2009 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3457/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4104/2009, 11-05-2010...

Sentencia Social Nº 3501/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1279/2010 de 12 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 12/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3501/2010 Núm. Recurso: 1279/2010

Resumen: ...s'ha pronunciat reiteradament la doctrina, per totes es pot citar la sentència del TSJ Galícia Sala de lo Social, sec. 1ª, S 14-5-2007, rec. 4705/2006 i aquesta Sala Social en la sentència de 05 de juny de 2008 (6910/2008 ). Finalment, s'ha de recordar respecte a les obligacions de l'empresa, que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 març , per a la igualtat efectiva entre homes i dones, estableix una... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3501/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1279/2010 de 12 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3501/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1279/2010, 12-05-2010...

Sentencia Social Nº 3072/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 762/2009 de 28 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 28/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3072/2010 Núm. Recurso: 762/2009

Resumen: ...son irrecurribles en suplicación las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en procesos de clasificación profesional, con independencia del ámbito o convenio colectivo invocado como fundamento de la pretensión... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3072/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 762/2009 de 28 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3072/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 762/2009, 28-04-2010...

Sentencia Social Nº 3777/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3491/2009 de 21 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 21/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3777/2010 Núm. Recurso: 3491/2009

Resumen: ...obres de construcció, en relació amb els artícles 14 i 15 de la Llei de prevenció dels riscos laborals .Indiquen els recurrents que no s'ha constatat cap incompliment per part de les empreses de les nomes de seguretat, que van complir de manera diligent, cosa que diuen que es dedueix de l'Acta de Infracció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels fets provats de la sentència. Al.leguen que... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3777/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3491/2009 de 21 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3777/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3491/2009, 21-05-2010...

Sentencia Social Nº 3403/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2372/2009 de 10 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 10/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3403/2010 Núm. Recurso: 2372/2009

Resumen: ...PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda en reclamació de pensió de viduïtat, presenta recurs de suplicació la part demandant, amb un únic motiu de infracció jurídica, al.legant la infracció de l' article 174-3 del Reial Decret legislatiu 1/1994 , de 20 de juny, TRLGSS, reformat per la Llei 40/07 , de mesures en matèria de Seguretat Social, en relació a la Disposició Addicional... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3403/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2372/2009 de 10 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3403/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2372/2009, 10-05-2010...

Sentencia Social Nº 3604/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4170/2009 de 14 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 14/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3604/2010 Núm. Recurso: 4170/2009

Resumen: ...PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda de declaració de grau d'incapacitat permanent total, postula la defensa de la part actora, com a primer motiu de recurs, la revisió fàctica del fet provat tercer de la sentència, per la via que preveu l'apartat b) de l' art. 191 LPL .S'ha de tenir present als dits efectes que conforme constant doctrina jurisprudencial per a que prosperi aquesta... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3604/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4170/2009 de 14 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3604/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4170/2009, 14-05-2010...

Sentencia Social Nº 3763/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4049/2009 de 20 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 20/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3763/2010 Núm. Recurso: 4049/2009

Resumen: ...PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda formulada per incapacitat permanent total, derivada d'accident de treball, presenta recurs la part actora, que ha estat impugnat per la Mútua d'accidents de treball demandada. El demandant té concedida la incapacitat permanent total qualificada, derivada de malaltia comuna, tal com consta en el fet provat 6 de la sentència i en la demanda... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 3763/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4049/2009 de 20 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3763/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4049/2009, 20-05-2010...
82 Resultados