Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Castell Valldosera, Lidia

Auto SOCIAL Nº 66/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 53/2010 de 01 de Diciembre de 2010

Orden: Social Fecha: 01/12/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 66/2010 Núm. Recurso: 53/2010

Resumen: CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Auto SOCIAL Nº 66/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 53/2010 de 01 de Diciembre de 2010 Auto SOCIAL Nº 66/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 53/2010, 01-12-2010

Sentencia Social Nº 6033/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3232/2009 de 22 de Septiembre de 2010

Orden: Social Fecha: 22/09/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6033/2010 Núm. Recurso: 3232/2009

Resumen: ..., s'interposa per aquella Recurs de Suplicació.Cal dir que la sentència desestimà la demanda en entendre que la jurisdicció social és incompetent per resoldre qualsevol reclamació referent a la cotització de quotes a la Seguretat Social i pel que fa al reconeixement de la relació laboral, entén que l'acció de l'actora havia prescrit, atès que havia transcorregut amb escreix el termini d'un any que estableix l... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6033/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3232/2009 de 22 de Septiembre de 2010 Sentencia Social Nº 6033/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3232/2009, 22-09-2010...

Sentencia Social Nº 6193/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3237/2010 de 28 de Septiembre de 2010

Orden: Social Fecha: 28/09/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6193/2010 Núm. Recurso: 3237/2010

Resumen: ...l'acomiadament i va consignar la corresponent indemnització, dins del termini establert, en el Jutjat Social, d'acord amb el que disposa l' article 56.2 de l'Estatut dels Treballadors , atès que de la decisió que en prengui en relació amb aquesta qüestió depèn la correcció de la citada indemnització i, en conseqüència, la condemna al pagament dels salaris de tramitació.La sentència d'instància va estimar la... CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6193/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3237/2010 de 28 de Septiembre de 2010 Sentencia Social Nº 6193/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3237/2010, 28-09-2010

Sentencia Social Nº 41/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 17/2010 de 16 de Noviembre de 2010

Orden: Social Fecha: 16/11/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 41/2010 Núm. Recurso: 17/2010

Resumen: ...en su conjunto y, por tanto, no susceptible de fraccionamiento entre sus miembros, o como un interés que aunque pueda ser divisible, lo es de manera refleja en sus consecuencias, que han de ser objeto de la oportuna individualización ( sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 13 octubre 1997 y 4 de julio de 2002, entre otras muchas ).(... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 41/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 17/2010 de 16 de Noviembre de 2010 Sentencia Social Nº 41/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 17/2010, 16-11-2010...

Sentencia Social Nº 3673/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2213/2009 de 18 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 18/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3673/2010 Núm. Recurso: 2213/2009

Resumen: ...Seguretat Social, en relació amb els arts. 14.1 i 19.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals . La seva línia de defensa és que no es donen els dos elements necessaris per la imposició del recàrrec de prestacions atès que: a) El procediment de treball era l'adequat, en contra del que afirma el jutge d'instància, atès que de les fotografies aportades es pot comprovat que el... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3673/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2213/2009 de 18 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3673/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2213/2009, 18-05-2010...

Sentencia Social Nº 3429/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4006/2009 de 10 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 10/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3429/2010 Núm. Recurso: 4006/2009

Resumen: ...recurs, correctament emparat en la lletra c) de l' article 191 de la Llei de Procediment Laboral , l'Institut demandant denuncia la infracció de l' article 137.5 de la Llei General de la Seguretat Social , i al.lega, en síntesi, que les lesions que pateix la part actora no l'incapaciten de manera absoluta per a tota professió u ofici, perquè no existeixen noves lesions ni les que ja tenia s'han... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3429/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4006/2009 de 10 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3429/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4006/2009, 10-05-2010...

Sentencia Social Nº 3611/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 680/2009 de 14 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 14/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3611/2010 Núm. Recurso: 680/2009

Resumen: CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3611/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 680/2009 de 14 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3611/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 680/2009, 14-05-2010

Sentencia Social Nº 3493/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1220/2010 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3493/2010 Núm. Recurso: 1220/2010

Resumen: CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3493/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1220/2010 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3493/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1220/2010, 11-05-2010

Sentencia Social Nº 3462/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1705/2009 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3462/2010 Núm. Recurso: 1705/2009

Resumen: ...Permanent Total.La Disposició Transitòria 5ª bis del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel R.D.L. 1/1994, de 20 de juny, en la redacció que li va donar la Llei 24/1997 , de consolidació i racionalització del Sistema de la Seguretat Social, estableix que el que disposa l' article 137 de la mateixa Llei només serà aplicable a partir de la data en que entrin en vigor les... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3462/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1705/2009 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3462/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1705/2009, 11-05-2010...

Sentencia Social Nº 3487/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 896/2010 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3487/2010 Núm. Recurso: 896/2010

Resumen: ...obligatòriament personal en plantilla de l'empresa i havia de dedicar a aquesta tasca un mínim de 30 hores ( Decret 284/1996 i Decret 176/2000 ) i havia de rendir comptes, tant com Administrador i com a Director tècnic i assistencial al Consell d'Administració format per la totalitat del capital social de la societat, que, reunits en Junta General, sotmetien a aprovació, amb regularitat la seva gestió. 2) Que... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3487/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 896/2010 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3487/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 896/2010, 11-05-2010...
118 Resultados