Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Social Nº 3542/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5217/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3542/2010 Núm. Recurso: 5217/2009

Resumen: ...sense perjudici de les què posteriorment farem- escau desestimar les modificacions dels fets provats segon, tercer -amb l'afegit respecte aquest darrer que la documentació que cita declara expressament l'existència d'un accident de treball i no d'una simple i genèrica contingència professional-, onzè i dotzè. A idèntica conclusió desestimatòria hem d'arribar respecte el canvi de l'ordinal desè, atès... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3542/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5217/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3542/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5217/2009, 13-05-2010...

Sentencia Social Nº 3148/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1650/2009 de 30 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 30/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3148/2010 Núm. Recurso: 1650/2009

Resumen: ...este proceso, y a nuestro modo de ver- que el salario y el grupo de cotización sean sensiblemente inferiores. Y dado que como vemos en el presente caso ambos trabajadores pertenecen al mismo grupo profesional, entendemos que la sentencia de instancia ha resuelto correctamente el debate y ello nos lleva a desestimar el recurso y confirmar la resolución impugnada en todos sus aspectos.Vistos los... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3148/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1650/2009 de 30 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3148/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1650/2009, 30-04-2010...

Sentencia Social Nº 3386/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2284/2009 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3386/2010 Núm. Recurso: 2284/2009

Resumen: ...Sala pogués entrar en el debat que se'ns proposa fora del tot necessari que la part recorrent hagués acreditat l'existència d'una relació laboral, el què es nega a la sentència i sense que se'ns ofereixin elements fàctics que ens puguin dur a una conclusió diferent. En conseqüència, també aquest motiu ha de decaure i, amb ell, el recurs en la seva integritat.Atesos els preceptes legals citats, els... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3386/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2284/2009 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3386/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2284/2009, 07-05-2010...

Sentencia Social Nº 3375/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2257/2009 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3375/2010 Núm. Recurso: 2257/2009

Resumen: ...a la Sala entrar en la valoració de fons, doncs ens trobem constrenyits -per la lògica de fons de la suplicació- al contingut del dit fet provat, màxim quan, com s'ha dit, la fonamentació jurídica de la sentència fa una raonable valoració de la prova i arriba a determinades conclusions. D'aquesta manera, la recorrent fa una sèrie de consideracions simplement teòriques en relació als efectes de les... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3375/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2257/2009 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3375/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2257/2009, 07-05-2010...

Sentencia Social Nº 2957/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2799/2009 de 23 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 23/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 2957/2010 Núm. Recurso: 2799/2009

Resumen: ...ÚNIC.- Sense postular la revisió fàctica s'oposa l'entitat gestora a la sentència que declarà l'actor en situació d'incapacitat permanent total emparat l'únic motiu del seu recurs en l'apartat c) de l' article 191 de la Llei foral es denúncia pel recorrent la infracció de l' art. 137 LGSS . Certament, malgrat ser pacífics els fets provats, podria aquesta Sala considerar que les esmentades lesions... FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 2957/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2799/2009 de 23 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 2957/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2799/2009, 23-04-2010

Sentencia Social Nº 3167/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2547/2009 de 03 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 03/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3167/2010 Núm. Recurso: 2547/2009

Resumen: ..., Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991 , que davant dictàmens mèdics contradictoris, llevat la concurrència de circumstàncies especials, s'ha d'atendre la valoració realitzada pel magistrat d'instància en virtut de les competències i atribucions que li atribueix l' article 97.2 de la Llei de... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3167/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2547/2009 de 03 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3167/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2547/2009, 03-05-2010...

Sentencia Social Nº 3371/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2015/2009 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3371/2010 Núm. Recurso: 2015/2009

Resumen: ...d'ull als supòsits legals generals en la matèria (a banda dels específics de cada prestació) podrem observar com aquesta excepció a la lògica de la tècnica d'assegurament privat, pròpia per inèrcia històrica del model contributiu de Seguretat Social, es ve aplicant essencialment en els següents casos: a)Situacions en les què ha existit una pèrdua del treball (atur subsidiat o amb inscripció a... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3371/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2015/2009 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3371/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2015/2009, 07-05-2010...

Sentencia Social Nº 3631/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4791/2009 de 17 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 17/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3631/2010 Núm. Recurso: 4791/2009

Resumen: ...substancialment en tota una sèrie de cites de sentències de jutjats del social o de TSJ que, en puritat, no són jurisprudència ex art. 1.6 CCÉs cert, com ja s'ha dit, que el magistrat d'instància basa tot el relat fàctic i la seva posterior reflexió jurídica en els informes de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. És aquesta una opció més que legítima, atès que aquests informes gaudeixen ex lege de... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3631/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4791/2009 de 17 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3631/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4791/2009, 17-05-2010...

Sentencia Social Nº 2818/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2636/2009 de 20 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 20/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 2818/2010 Núm. Recurso: 2636/2009

Resumen: PRIMER. Postula la part demandant com a primer motiu de suplicació, amb empara en l'apartat b) de l' art. 191 LPL , la revisió de fets provats de la sentència, sol licitan l'addició d'un nou fet provat setè, en relació al documents que es cita i consta en el foli 22, amb el següent redactat: "El actor profesiograma del actor es el de oficial de tintorería textil, como tal prepara las piezas de... FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 2818/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2636/2009 de 20 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 2818/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2636/2009, 20-04-2010

Sentencia Social Nº 3366/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1984/2009 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3366/2010 Núm. Recurso: 1984/2009

Resumen: ...d'unitat doctrinal.Així, en la nostra Sentència 8668/2009, de 25 de novembre , indicàvem:"Para resolver el motivo del recurso ha de indicarse, primeramente, que conforme a una reiterada doctrina unificada( STS de 22 de enero, 6 y 12 de febrero, 17 y 20 de marzo de 2.003 , entre otras), el ofrecimiento de una prejubilación anticipada no constituye un supuesto de extinción forzosa del contrato de trabajo... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3366/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1984/2009 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3366/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1984/2009, 07-05-2010...
122 Resultados