Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Sole Puig, Ascension Fallo: Desestima

Sentencia Social Nº 3495/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3037/2009 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3495/2010 Núm. Recurso: 3037/2009

Resumen: ...Procediment laboral , el Text refós del qual va ser aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/1995 de 7 d'abril .Segon. El motiu que postula qui recorre és la infracció de l' article 136.1 i 137.4 de la Llei General de la Seguretat Social , el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny . L'ens gestor considera que les lesions declarades provades no li impedeixen la... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3495/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3037/2009 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3495/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3037/2009, 11-05-2010...

Sentencia Social Nº 3577/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3334/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3577/2010 Núm. Recurso: 3334/2009

Resumen: ...assenyalant en aplicació de constant doctrina jurisprudencial de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i l7 de desembre de 1.990, i 24 de gener de 1.991, entre moltes d'altres, que davant dictàmens mèdics contradictoris, si no concorren especials circumstàncies, s'ha d'estar a la valoració realitzada pel Magistrat o la Magistrada d' instància, ateses les... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3577/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3334/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3577/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3334/2009, 13-05-2010...

Sentencia Social Nº 3660/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 801/2009 de 17 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 17/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3660/2010 Núm. Recurso: 801/2009

Resumen: ...les normes substantives i de la jurisprudència en empara en l' article 191 c) de la Llei de Procediment Laboral , el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d'abril . Segon. Qui recorre denúncia la infracció de l' article núm. 116 de la Llei General de la Seguretat Social , el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3660/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 801/2009 de 17 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3660/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 801/2009, 17-05-2010...

Sentencia Social Nº 3691/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5626/2009 de 18 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 18/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3691/2010 Núm. Recurso: 5626/2009

Resumen: ...pericial o documental eficaç i eficient, sense haver de recórrer a deduccions lògiques o raonables atès el caràcter extraordinari del recurs de suplicació i del fet que no es tracta d'una segona instància, raó que impedeix dur a terme una anàlisi de la prova practicada amb una valoració nova de la totalitat dels elements de prova emprats ( Sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem de 18 de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3691/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5626/2009 de 18 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3691/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5626/2009, 18-05-2010...

Sentencia Social Nº 3383/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8677/2008 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3383/2010 Núm. Recurso: 8677/2008

Resumen: ...." Basa la modificació en la declaració de la treballadora.Finalment postula la modificació del fet provat vint-i-sis que es refereix al 50% de recàrrec de les prestacions de la seguretat social que va imposar l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la recurrent el dia 27 de febrer de 2007, i que el dia 27 de gener de 2008 el Jutjat Social núm. 2 de Barcelona va revocar el recàrrec, constant recurs... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3383/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8677/2008 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3383/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8677/2008, 07-05-2010...

Sentencia Social Nº 3043/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3603/2009 de 27 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 27/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3043/2010 Núm. Recurso: 3603/2009

Resumen: ...escoliosi." Basa la modificació en els documents mèdics que cita.Aquesta Sala ha vingut assenyalant, en aplicació de constant doctrina jurisprudencial de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i l7 de desembre de 1.990, i 24 de gener de 1.991, entre moltes d'altres, que davant dictàmens mèdics contradictoris, si no concorren especials circumstancies... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3043/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3603/2009 de 27 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3043/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3603/2009, 27-04-2010...

Sentencia Social Nº 3240/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7815/2009 de 04 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 04/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3240/2010 Núm. Recurso: 7815/2009

Resumen: ...recurrent en la Sentència del Tribunal Suprem de 29 de setembre de 2008 dictada en el recurs d'unificació núm. 1659/2007 ( RJ. 20085536 ) de manera que hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la decisió judicial recorreguda.Quart. Per disposició de l' article 233.1 de la Llei de procediment laboral correspon imposar les costes del procediment a la part vençuda en el recurs, i la condemna... SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3240/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7815/2009 de 04 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3240/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7815/2009, 04-05-2010

Sentencia Social Nº 3565/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3430/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3565/2010 Núm. Recurso: 3430/2009

Resumen: ...practicada i els elements convicció aportats per les parts.Tercer. El segon objecte del recurs és la denúncia per infracció de l' article núm. 136 i núm. 137.4 i subsidiàriament article 137.3 de la Llei General de la Seguretat Social , el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1994 de 20 de juny , perquè considera que les lesions que pateix impossibiliten que pugui dur a terme... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3565/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3430/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3565/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3430/2009, 13-05-2010...

Sentencia Social Nº 3107/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 153/2010 de 29 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 29/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3107/2010 Núm. Recurso: 153/2010

Resumen: ...núm. 9 del R. Decret 27290/1998 en la forma d'extinció de la relació de treball el desembre de 2008 i en la nova contractació. Queda provat que el desembre de 2008 l'ocupadora va concedir vacances pagades al treballador, fossin pendents o no, i que en la mateixa data d'aquesta comunicació el va donar de baixa al règim general de la Seguretat Social fet que comportava la signatura dels documents de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3107/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 153/2010 de 29 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3107/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 153/2010, 29-04-2010...

Sentencia Social Nº 3030/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2860/2009 de 27 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 27/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3030/2010 Núm. Recurso: 2860/2009

Resumen: ...qüestionat, de forma que no és transcendent la seva constància fàctica.En conseqüència, en aplicació de la doctrina jurisprudencial esmentada, desestimem aquest motiu de recurs.Tercer. En aquest objecte del recurs, denúncia l'aplicació errònia de l' article núm. 137,5 de la Llei General de la Seguretat Social ( RD Legislatiu 1/1994 de 20 de juny ). Considera que és creditor de la incapacitat permanent... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3030/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2860/2009 de 27 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3030/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2860/2009, 27-04-2010...
94 Resultados