Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2015 por FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL fallo : Desestima

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2015 Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Fallo: Desestima

Sentencia Social Nº 6779/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4720/2015 de 16 de Noviembre de 2015

Orden: Social Fecha: 16/11/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 6779/2015 Núm. Recurso: 4720/2015

Resumen: FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 6779/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4720/2015 de 16 de Noviembre de 2015 Sentencia Social Nº 6779/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4720/2015, 16-11-2015

Sentencia Social Nº 6309/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3910/2015 de 23 de Octubre de 2015

Orden: Social Fecha: 23/10/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 6309/2015 Núm. Recurso: 3910/2015

Resumen: Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de mar ç, 3 , 17 i 31 de maig , 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991 , que davant dictàmens mèdics contradictoris, llevat la concurrència de circumstàncies especials, s'ha d'atendre la valoració realitzada pel magistrat d'instància en virtut de les competències i atribucions que li atribueix l' article 97.2 de la Llei... FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 6309/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3910/2015 de 23 de Octubre de 2015 Sentencia Social Nº 6309/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3910/2015, 23-10-2015

Sentencia Social Nº 6565/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4737/2015 de 05 de Noviembre de 2015

Orden: Social Fecha: 05/11/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 6565/2015 Núm. Recurso: 4737/2015

Resumen: ...corresponia a la jurisdicció social la tramitació de les demandes individuals i plurals. La lògica de fons era evident: una cosa és una reclamació aïllada, una altra una reclamació en massa, que podia comportar la concurrència d'una interlocutòria extintiva pel jutajt del mercantil i una sentència coetània del jutjat del social extingint els mateixos contractes (i, reiterem, que amb un règim indemnitzatori... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 6565/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4737/2015 de 05 de Noviembre de 2015 Sentencia Social Nº 6565/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4737/2015, 05-11-2015...

Sentencia Social Nº 4157/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1908/2015 de 23 de Junio de 2015

Orden: Social Fecha: 23/06/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 4157/2015 Núm. Recurso: 1908/2015

Resumen: ...del tot evident, per tant -màxim quan la part impugnant al lega indefensió- que tots aquests canvis d'argumentació són suficients per tal de desestimar el recurs, atès que no consta cap al legació similar a la què ara es formula en el judici. D'altra banda, haurem d'indicar que les normes que s'invoquen diuen exactament el contrari d'allò que es sustenta. En efecte, en matèria de desocupació el... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 4157/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1908/2015 de 23 de Junio de 2015 Sentencia Social Nº 4157/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1908/2015, 23-06-2015...

Sentencia Social Nº 3603/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1406/2015 de 04 de Junio de 2015

Orden: Social Fecha: 04/06/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 3603/2015 Núm. Recurso: 1406/2015

Resumen: FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 3603/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1406/2015 de 04 de Junio de 2015 Sentencia Social Nº 3603/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1406/2015, 04-06-2015

Sentencia Social Nº 5618/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2812/2015 de 30 de Septiembre de 2015

Orden: Social Fecha: 30/09/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 5618/2015 Núm. Recurso: 2812/2015

Resumen: ..., salvo que se dé un verdadero afán de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario, pues de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables' D'altra banda, pel que fa al grau de total postulat... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 5618/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2812/2015 de 30 de Septiembre de 2015 Sentencia Social Nº 5618/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2812/2015, 30-09-2015...

Sentencia Social Nº 5203/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2644/2015 de 14 de Septiembre de 2015

Orden: Social Fecha: 14/09/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 5203/2015 Núm. Recurso: 2644/2015

Resumen: FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 5203/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2644/2015 de 14 de Septiembre de 2015 Sentencia Social Nº 5203/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2644/2015, 14-09-2015

Sentencia Social Nº 5227/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2877/2015 de 15 de Septiembre de 2015

Orden: Social Fecha: 15/09/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 5227/2015 Núm. Recurso: 2877/2015

Resumen: ...nova empresa la implantalogia. I per bé que és cert que en cas la venda és laboratoris i en un altre a clíniques dentals és del tot evident que existeix una identitat en el sector d'activitat. Ara bé -a banda de si, com afirma la impugnant, ens trobem davant noves pretensions- el fet cert és que encara que acceptéssim que el possible 'mercat' és diferent, l'objecte social de l'empresa actora li... FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 5227/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2877/2015 de 15 de Septiembre de 2015 Sentencia Social Nº 5227/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2877/2015, 15-09-2015

Sentencia Social Nº 5058/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2210/2015 de 24 de Julio de 2015

Orden: Social Fecha: 24/07/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 5058/2015 Núm. Recurso: 2210/2015

Resumen: ...del dit pronunciament fou la següent: ' declaro el derecho del actor a percibir la prestación de jubilación parcial con una base reguladora de 1.291,55 euros y con efectos de 30.09.2012, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración y al Instituto Nacional de la Seguridad Social al abono de la prestación reconocida'; d) un cop ferma la sentència, en data 22.01.2014 l'actor instà... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 5058/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2210/2015 de 24 de Julio de 2015 Sentencia Social Nº 5058/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2210/2015, 24-07-2015...

Sentencia Social Nº 6573/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4416/2015 de 05 de Noviembre de 2015

Orden: Social Fecha: 05/11/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 6573/2015 Núm. Recurso: 4416/2015

Resumen: ...de la heterogeneidad de horarios en los centros de trabajo de Cornellá, Sant Joan Despí y Collblanc, y que han sido reconocidas por la representación social durante la negociación. llevada a cabo durante el péríodo de consultas, son las siguientes: a) En cuanto a los centros de trabajo de Sant Joan Despí y Cornellá, dado que el servicio se presta organizado en equipos de trabajo y, por parejas... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 6573/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4416/2015 de 05 de Noviembre de 2015 Sentencia Social Nº 6573/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4416/2015, 05-11-2015...
116 Resultados