Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2015 por FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2015 Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Social Nº 6779/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4720/2015 de 16 de Noviembre de 2015

Orden: Social Fecha: 16/11/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 6779/2015 Núm. Recurso: 4720/2015

Resumen: ...solución obliga a descartar como ajustada al derecho actualmente en vigor la tesis de la sentencia de contraste, apoyada en la apreciación de que desde el mismo momento en que se consolida una convivencia more uxorio el derecho expectante o en curso de adquisición a la pensión (asimilada) de viudedad del ex cónyuge divorciado se pierde, por lo que 'no cabe su rehabilitación' por el cese de dicha... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 6779/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4720/2015 de 16 de Noviembre de 2015 Sentencia Social Nº 6779/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4720/2015, 16-11-2015...

Sentencia Social Nº 6309/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3910/2015 de 23 de Octubre de 2015

Orden: Social Fecha: 23/10/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 6309/2015 Núm. Recurso: 3910/2015

Resumen: ..., 2300/1995 y 6454/1995, de 7 , 20 i 28 de novembre , 1028/1996 , 1325/1996 i 8147/1996, de 19 de febrer , 1 de mar ç i 9 de desembre ; 3397/1997 , 4317/1997 , 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig , 12 i 14 de juny i 4 de juliol ; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 6309/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3910/2015 de 23 de Octubre de 2015 Sentencia Social Nº 6309/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3910/2015, 23-10-2015...

Sentencia Social Nº 6565/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4737/2015 de 05 de Noviembre de 2015

Orden: Social Fecha: 05/11/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 6565/2015 Núm. Recurso: 4737/2015

Resumen: ...corresponia a la jurisdicció social la tramitació de les demandes individuals i plurals. La lògica de fons era evident: una cosa és una reclamació aïllada, una altra una reclamació en massa, que podia comportar la concurrència d'una interlocutòria extintiva pel jutajt del mercantil i una sentència coetània del jutjat del social extingint els mateixos contractes (i, reiterem, que amb un règim indemnitzatori... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 6565/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4737/2015 de 05 de Noviembre de 2015 Sentencia Social Nº 6565/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4737/2015, 05-11-2015...

Sentencia Social Nº 4157/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1908/2015 de 23 de Junio de 2015

Orden: Social Fecha: 23/06/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 4157/2015 Núm. Recurso: 1908/2015

Resumen: ...desocupació. La sentència del primer grau ha estimat la demanda, en considerar que no existeix incompatibilitat entre les dues activitats pluriocupades en el seu moment i que la demandant acredita cotitzat el període que consta en el fet provat cinquè. S'alça ara en suplicació la demandada, a través d'un únic motiu en el què, per la via de la lletra b) de l'article 193 LRJS , es postula l'addició en el... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 4157/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1908/2015 de 23 de Junio de 2015 Sentencia Social Nº 4157/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1908/2015, 23-06-2015...

Sentencia Social Nº 3603/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1406/2015 de 04 de Junio de 2015

Orden: Social Fecha: 04/06/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 3603/2015 Núm. Recurso: 1406/2015

Resumen: ...plantejada, amb la conseqüència de la plena confirmació del decideixo de la sentència recorreguda, així com la pèrdua de les consignacions efectuades a les que es donarà la destinació legal, amb imposició de les costes d'impugnació del recurs interposat per la recorrent inclosos els honoraris de lletrat de la part demandada actuant en el recurs, que la Sala fixarà en la part dispositiva d'aquest... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 3603/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1406/2015 de 04 de Junio de 2015 Sentencia Social Nº 3603/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1406/2015, 04-06-2015...

Sentencia Social Nº 5618/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2812/2015 de 30 de Septiembre de 2015

Orden: Social Fecha: 30/09/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 5618/2015 Núm. Recurso: 2812/2015

Resumen: ...jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de mar ç, 3 , 17 i 31 de maig , 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991 , que davant dictàmens mèdics contradictoris, llevat la concurrència de circumstàncies especials, s'ha d'atendre la valoració realitzada pel magistrat d'instància en virtut de les... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 5618/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2812/2015 de 30 de Septiembre de 2015 Sentencia Social Nº 5618/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2812/2015, 30-09-2015...

Sentencia Social Nº 5203/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2644/2015 de 14 de Septiembre de 2015

Orden: Social Fecha: 14/09/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 5203/2015 Núm. Recurso: 2644/2015

Resumen: ...poc afecta al fons de l'assumpte, tenint present que l'activitat de la planta de Vallcarcai el seu caràcter intermitent ja consta en el fet provat tercer de la sentència del primer grau, tal i com expressament s'indica ja en el recurs. Per tant, els dits canvis fàctics han de ser desestimats. SEGON.-Per la via de la lletra c) de l'article 193 LRJS denuncia el demandant la infracció d'allò previst... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 5203/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2644/2015 de 14 de Septiembre de 2015 Sentencia Social Nº 5203/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2644/2015, 14-09-2015...

Sentencia Social Nº 5227/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2877/2015 de 15 de Septiembre de 2015

Orden: Social Fecha: 15/09/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 5227/2015 Núm. Recurso: 2877/2015

Resumen: ...hi hagi coincidència en la naturalesa de les tasques desenvolupades o del sector productiu (per exemple, les sentències de 08.06.1987 i 20.03.1991 , si bé referides a empreses d'assegurances), quan els coneixements professionals del treballador el dotin de dades internes de l'empresa que puguin afectar la seva posició en el mercat, respecte l'altra ocupador (entre d'altres, SSTS 29.03.1990 i... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 5227/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2877/2015 de 15 de Septiembre de 2015 Sentencia Social Nº 5227/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2877/2015, 15-09-2015...

Sentencia Social Nº 5058/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2210/2015 de 24 de Julio de 2015

Orden: Social Fecha: 24/07/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 5058/2015 Núm. Recurso: 2210/2015

Resumen: ...del dit pronunciament fou la següent: ' declaro el derecho del actor a percibir la prestación de jubilación parcial con una base reguladora de 1.291,55 euros y con efectos de 30.09.2012, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración y al Instituto Nacional de la Seguridad Social al abono de la prestación reconocida'; d) un cop ferma la sentència, en data 22.01.2014 l'actor instà... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 5058/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2210/2015 de 24 de Julio de 2015 Sentencia Social Nº 5058/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2210/2015, 24-07-2015...

Sentencia Social Nº 6573/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4416/2015 de 05 de Noviembre de 2015

Orden: Social Fecha: 05/11/2015 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baro, Miquel Angel Núm. Sentencia: 6573/2015 Núm. Recurso: 4416/2015

Resumen: ...primer grau realitza una extensa valoració, negant-li eficàcia, sense que tingui la Sala motius per arribar a la contrària conclusió, tenint present el principi d'instància única del procés social i el caràcter extraordinari del recurs de suplicació. I, finalment, respecte el canvis que es demanen en relació a l'ordinal desè volem ressenyar que la sentència ja remet íntegrament al contingut del... ...FALGUERA BARO, MIQUEL ANGEL Sentencia Social Nº 6573/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4416/2015 de 05 de Noviembre de 2015 Sentencia Social Nº 6573/2015, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4416/2015, 05-11-2015...
116 Resultados