Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2017 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2017 Ponente: Castell Valldosera, Lidia

Auto SOCIAL Nº 25/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8/2017 de 17 de Marzo de 2017

Orden: Social Fecha: 17/03/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 25/2017 Núm. Recurso: 8/2017

Resumen: ...audiència se'n faci càrrec i interposi el recurs en els deu dies següents al del venciment de la dita audiència.Ara bé, cal tenir en compte que l'esmentada llei processal no és d'aplicació al present plet, atès que va ser derogada per la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social, que va entrar en vigor el dia 10 de desembre del mateix any, per la qual cosa, al que disposa la dita... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Auto SOCIAL Nº 25/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8/2017 de 17 de Marzo de 2017 Auto SOCIAL Nº 25/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8/2017, 17-03-2017...

Sentencia-Auto SOCIAL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2211/2016 de 08 de Marzo de 2017

Orden: Social Fecha: 08/03/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Recurso: 2211/2016

Resumen: CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia-Auto SOCIAL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2211/2016 de 08 de Marzo de 2017 Sentencia-Auto SOCIAL TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2211/2016, 08-03-2017

Sentencia SOCIAL Nº 7271/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5332/2017 de 27 de Noviembre de 2017

Orden: Social Fecha: 27/11/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7271/2017 Núm. Recurso: 5332/2017

Resumen: ...conseqüència demana que es condemni a la Sra. Lorena solidàriament amb la societat que administrava.Com va posar de relleu aquesta Sala en la sentència de data 21.11.11 (R. 3451/11 ), el Tribunal Suprem ha examinat la possible responsabilitat dels administradors socials en diverses sentències, afirmant que, com a regla general, la Jurisdicció Social no és competent per examinar la seva gestió com a òrgans... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 7271/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5332/2017 de 27 de Noviembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 7271/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5332/2017, 27-11-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 7517/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5235/2017 de 05 de Diciembre de 2017

Orden: Social Fecha: 05/12/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7517/2017 Núm. Recurso: 5235/2017

Resumen: ...concretament, sense que s'hagin aportat noves proves mèdiques objectives que posin de relleu la seva equivocació i com reiteradament ha assenyalat la Sala, en aplicació dŽuna jurisprudència constant ( Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de mar ç, 3 , 17 i 31 de maig , 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 , i 24 de gener de 1.991 , entre moltes altres), davant de dictàmens mèdics... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 7517/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5235/2017 de 05 de Diciembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 7517/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5235/2017, 05-12-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3918/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1387/2017 de 16 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 16/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3918/2017 Núm. Recurso: 1387/2017

Resumen: ...ocasionada per un accident laboral, per la qual cosa es vulnera el dret fonamental a la integritat física i el dret a no patir discriminació per raó personal o social i també l' art. 44 de l'ET perquè en el cas que s'examina va quedar patent la successió d'empreses.L'article 193 a) de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social reconeix a les parts la possibilitat d'impugnar en Suplicació les sentències... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 3918/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1387/2017 de 16 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3918/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1387/2017, 16-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3529/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1229/2017 de 31 de Mayo de 2017

Orden: Social Fecha: 31/05/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3529/2017 Núm. Recurso: 1229/2017

Resumen: ...de la Llei General de la Seguretat Social i s'al.lega, en síntesi el següent:Que encara que no es comptessin els mesos que es troben pendents de pagament, tindria prou cotitzacions per tenir dret a la prestació i que l'esperit de la norma és facilitar l'accés a la prestació perquè es pot demanar l'aplaçament del pagament de les quotes endarrerides, però en aquest cas es requereix com requisit... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 3529/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1229/2017 de 31 de Mayo de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3529/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1229/2017, 31-05-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 5112/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2840/2017 de 31 de Julio de 2017

Orden: Social Fecha: 31/07/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5112/2017 Núm. Recurso: 2840/2017

Resumen: ...primer grau.SEGON.En el primer motiu del recurs, correctament emparat en l'apartat b) de l' art. 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , el recurrent sol licita la modificació del fet provat primer, en el sentit de que hi consti que 'la documentación que formalmente recogía la solicitud e inscripción como socio de D. Segundo como socio de la demandada no es más que un ropaje formal de una... CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 5112/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2840/2017 de 31 de Julio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 5112/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2840/2017, 31-07-2017

Sentencia SOCIAL Nº 4060/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1843/2017 de 22 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 22/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4060/2017 Núm. Recurso: 1843/2017

Resumen: ...tercer, hi ha normes que obligaven a actuar, però fins i tot, hi ha una obligació de l'empresa més enllà de les exigències reglamentàries, segons afirma el Tribunal Suprem en la sentència de data 30.6.10 (R. 4123/2008 ).L' article 193 a) de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social reconeix a les parts la possibilitat d'impugnar en Suplicació les sentències dels Jutjats Socials en el supòsit que... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 4060/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1843/2017 de 22 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 4060/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1843/2017, 22-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3547/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1420/2017 de 01 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 01/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3547/2017 Núm. Recurso: 1420/2017

Resumen: ...l'acomiadament fins la data de la sentència).SEGON.El Recurs de suplicació consta d'un únic motiu, correctament emparat en l'apartat c) de l' art. 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , en el qual es denuncia la infracció dels arts. 268.4 , 268.5 a ) i c ) i 269.1 de la Llei General de la Seguretat Social , així com de la jurisprudència, citant concretament les STS de dates 26.3.2007 , 1.2.211 i... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 3547/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1420/2017 de 01 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3547/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1420/2017, 01-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3669/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1454/2017 de 08 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 08/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3669/2017 Núm. Recurso: 1454/2017

Resumen: ...motiu del recurs, amb emparament processal correcte en lÂ?apartat c) de lÂ? article 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , la part recorrent denuncia la infracció de lÂ? article 137.4, de la Llei General de la Seguretat Social -que, en la seva anterior redacció, defineix la Incapacitat Permanent Total-, i al.lega, en síntesi, que les lesions que pateix la part actora no la incapaciten... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 3669/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1454/2017 de 08 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3669/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1454/2017, 08-06-2017...
138 Resultados