Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2022 por AGUSTÍ MARAGALL, JOAN

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2022 Ponente: Agustí Maragall, Joan

Sentencia SOCIAL Nº 3185/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 842/2022 de 27 de Mayo de 2022

Orden: Social Fecha: 27/05/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 3185/2022 Núm. Recurso: 842/2022

Resumen: ...exercitada, en tant que es podria entendre que l'interès individual i plural que rau darrera de l'acció col·lectiva no és altre que l'accés a les prestacions d'atur derivades de l'inclusió en l'ERTO aplicat en raó de la declaració de l'Estat d'Alarma per causa de la Covid-19.La doctrina del Tribunal Suprem, certament, ha entès que els conflictes en matèria de la Seguretat Social (tret de la 'complementària... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 3185/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 842/2022 de 27 de Mayo de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 3185/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 842/2022, 27-05-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 2569/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7/2022 de 26 de Abril de 2022

Orden: Social Fecha: 26/04/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 2569/2022 Núm. Recurso: 7/2022

Resumen: ...als drets de les persones amb discapacitat, en raó d'aquesta ratificació, va reformular i ampliar el concepte de 'discapacitat', i n'assumí -en forma quasi literal- el nou concepte, que qualifica de 'social i dinàmic', en el primer pronunciament de la part dispositiva:'El concepto de 'discapacidad' a que se refiere la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al... AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 2569/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7/2022 de 26 de Abril de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 2569/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7/2022, 26-04-2022

Sentencia SOCIAL Nº 3171/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 648/2022 de 26 de Mayo de 2022

Orden: Social Fecha: 26/05/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 3171/2022 Núm. Recurso: 648/2022

Resumen: ...la extensión y alcance de dichas cláusulas.'.-En data 28.12.18 s'aprovà una nova modificació de la DA 10ena ET, segons la qual ' los convenios colectivos podrán establecer clàusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de la Seguridad Social',sempre que pugui accedir al 100% de la... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 3171/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 648/2022 de 26 de Mayo de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 3171/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 648/2022, 26-05-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 2763/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 354/2022 de 05 de Mayo de 2022

Orden: Social Fecha: 05/05/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 2763/2022 Núm. Recurso: 354/2022

Resumen: ...de prevención; ye) Finalmente, la importancia de la integridad en la reparación de las victimas de los vulnerados derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la indemnización procedente, se refleja en la esencial función atribuida al Ministerio Fiscal en el proceso social declarativo y de ejecución, al disponerse que ' El Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos en defensa... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 2763/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 354/2022 de 05 de Mayo de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 2763/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 354/2022, 05-05-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 1746/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7295/2021 de 15 de Marzo de 2022

Orden: Social Fecha: 15/03/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 1746/2022 Núm. Recurso: 7295/2021

Resumen: ..., a abonar un salari mínim en funció de si és el primer any i el segon any (56% del salari fixat per la categoria equivalent al conveni col·lectiu d'aplicació, es a dir, del grup 1 del personal laboral de l'Administració General de l'Estat), el tercer any (60%) o el quart any (75%) de predoctorat.En relació a la sentència dictada pel TSJ d'Aragó (Sala Social), núm.76/2021, de 15 de febrer, invocada... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 1746/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7295/2021 de 15 de Marzo de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 1746/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7295/2021, 15-03-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 470/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5714/2021 de 27 de Enero de 2022

Orden: Social Fecha: 27/01/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 470/2022 Núm. Recurso: 5714/2021

Resumen: AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 470/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5714/2021 de 27 de Enero de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 470/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5714/2021, 27-01-2022

Sentencia SOCIAL Nº 905/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6706/2021 de 10 de Febrero de 2022

Orden: Social Fecha: 10/02/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 905/2022 Núm. Recurso: 6706/2021

Resumen: ...competència plantejada pel demandat, va dictar Interlocutòria de 5 de març de 2021 assumint la competència de la jurisdicció social, criteri que -això no obstant- ha modificat a la sentència, en entendre que l' art. 95.2 de LOE 2/2006 segueix habilitant per a la celebració de contractes administratius pels treballadors especialistes, cas que concorri una norma legal que així ho disposi, com seria el cas de... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 905/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6706/2021 de 10 de Febrero de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 905/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6706/2021, 10-02-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 164/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4790/2021 de 13 de Enero de 2022

Orden: Social Fecha: 13/01/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 164/2022 Núm. Recurso: 4790/2021

Resumen: ...quedar redactat en els següents termes:'DÉCIMOSEXTO.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña emitió en fecha de 10 de enero de 2019 informe que recoge la diligencia de 10 de octubre de 2018, con ocasión de la denuncia presentada por Dña. Clemencia, con quien dicha Inspección ya mantuvo una primera conversación telefónica, en fecha 28/03/2018. Según recoge dicho informe, se requirió a... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 164/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4790/2021 de 13 de Enero de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 164/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4790/2021, 13-01-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 169/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4875/2021 de 13 de Enero de 2022

Orden: Social Fecha: 13/01/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 169/2022 Núm. Recurso: 4875/2021

Resumen: ...realidad social del tiempo en que deben aplicarse las normas ( art. 3.1 del Código Civil). En la práctica, debido a la dificultad que conlleva valorar la presencia de los elementos definitorios de la relación laboral en los supuestos dudosos, para determinar si concurren se utiliza la técnica indiciaria, identificando los indicios favorables y contrarios a la existencia de un contrato de trabajo y... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 169/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4875/2021 de 13 de Enero de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 169/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4875/2021, 13-01-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 159/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4757/2021 de 13 de Enero de 2022

Orden: Social Fecha: 13/01/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 159/2022 Núm. Recurso: 4757/2021

Resumen: ...sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem de 4.7.19.La pretensió declarativa de la demanda inicial de conflicte col.lectiu, presentada el 27.10.16 al registre general del Jutjats del Social de Tarragona, és que els facultatius/ves empleats pel GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS percebin les vacances'conforme a la seva remuneració normal o mitjana percebuda en els onze mesos anteriors al pagament i, per... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 159/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4757/2021 de 13 de Enero de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 159/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4757/2021, 13-01-2022...
10 Resultados