Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2022 por AGUSTÍ MARAGALL, JOAN tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2022 Ponente: Agustí Maragall, Joan Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia SOCIAL Nº 3185/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 842/2022 de 27 de Mayo de 2022

Orden: Social Fecha: 27/05/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 3185/2022 Núm. Recurso: 842/2022

Resumen: ...PRIMER.-La sentència d'instància ha estimat la demanda de conflicte col.lectiu interposada per la Secció sindical de la UGT contra HOTEL BLANCO DON JUAN, SL i SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL i ha declarat el dret del col.lectiu dels treballadors fixes discontinus afectats per l'ERTE per força major aplicat entre el 15.3.20 i el 31.5.20, que no estaven donats d'alta a la Seguretat Social a la... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 3185/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 842/2022 de 27 de Mayo de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 3185/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 842/2022, 27-05-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 2569/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7/2022 de 26 de Abril de 2022

Orden: Social Fecha: 26/04/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 2569/2022 Núm. Recurso: 7/2022

Resumen: ...' lumbàlgia en espera de COT'.La sentència d'instància, al fonament jurídic sisè, desestimà la pretensió de nul.litat en considerar que'En el presente caso no se da ninguno de los requisitos para poder considerar que la enfermedad del actor es asimilable a discapacidad dada la corta duración de la misma - y que en el parte de baja consta la escasa duración de la misma, (63 días) ( TS 22-9-08, Rec 5591/06... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 2569/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7/2022 de 26 de Abril de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 2569/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7/2022, 26-04-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 3171/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 648/2022 de 26 de Mayo de 2022

Orden: Social Fecha: 26/05/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 3171/2022 Núm. Recurso: 648/2022

Resumen: ...omesos que es considerin erronis, contrari al què s'ha acreditat respecte dels elements documentals o pericials sobre els què es basa la sentència recorreguda, b) que s'ofereixi al tribunal ad quem un redactat alternatiu concret i específic sobre el què s'ha de basar la narració fàctica refutada com incorrecta, bé sigui substituint alguns dels seus punts, bé complementant-los, bé incloent-n'hi de nous... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 3171/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 648/2022 de 26 de Mayo de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 3171/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 648/2022, 26-05-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 2763/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 354/2022 de 05 de Mayo de 2022

Orden: Social Fecha: 05/05/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 2763/2022 Núm. Recurso: 354/2022

Resumen: ...provat setè és correcta, la part recurrent no argumenta per quina raó la correcció o supressió d'aquest fet provat hagi de comportar la declaració de nul.litat de la sentència, mesura extrema i d'aplicació restrictiva segons resulta de l' art. 202.2 LRJS i de la jurisprudència.De fet, el mateix recurs postula -en el seu cinquè motiu- la supressió d'aquest fet provat per la via processal adequada, que... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 2763/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 354/2022 de 05 de Mayo de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 2763/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 354/2022, 05-05-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 1746/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7295/2021 de 15 de Marzo de 2022

Orden: Social Fecha: 15/03/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 1746/2022 Núm. Recurso: 7295/2021

Resumen: ...i en relació al dret als triennis del personal investigador en formació, hem d'estar al nostre recent pronunciament sobre aquesta mateixa qüestió, tot i que referit a la Universitat Politècnica de Catalunya, per mitjà de sentència de data 1.10.21, en el recurs núm. 2803/21, que reproduïm a continuació:PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Social, estimando en parte la demanda origen de autos... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 1746/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7295/2021 de 15 de Marzo de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 1746/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7295/2021, 15-03-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 470/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5714/2021 de 27 de Enero de 2022

Orden: Social Fecha: 27/01/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 470/2022 Núm. Recurso: 5714/2021

Resumen: ...consolidada i pacífica que per a que la revisió dels fets provats pugui ser atesa és precís que concorrin una sèrie d'elements 'sine qua non', a saber: a) que es determinin amb precisió i claredat els fets afirmats, negats o omesos que es considerin erronis, contrari al què s'ha acreditat respecte dels elements documentals o pericials sobre els què es basa la sentència recorreguda, b) que s'ofereixi al... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 470/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5714/2021 de 27 de Enero de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 470/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5714/2021, 27-01-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 905/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6706/2021 de 10 de Febrero de 2022

Orden: Social Fecha: 10/02/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 905/2022 Núm. Recurso: 6706/2021

Resumen: ...competència plantejada pel demandat, va dictar Interlocutòria de 5 de març de 2021 assumint la competència de la jurisdicció social, criteri que -això no obstant- ha modificat a la sentència, en entendre que l' art. 95.2 de LOE 2/2006 segueix habilitant per a la celebració de contractes administratius pels treballadors especialistes, cas que concorri una norma legal que així ho disposi, com seria el cas de... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 905/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6706/2021 de 10 de Febrero de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 905/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6706/2021, 10-02-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 164/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4790/2021 de 13 de Enero de 2022

Orden: Social Fecha: 13/01/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 164/2022 Núm. Recurso: 4790/2021

Resumen: ...sentència recorreguda, b) que s'ofereixi al tribunal ad quem un redactat alternatiu concret i específic sobre el què s'ha de basar la narració fàctica refutada com incorrecta, bé sigui substituint alguns dels seus punts, bé complementant-los, bé incloent-n'hi de nous; c) que es citin en forma concreta els documents o les perícies respecte les què es faci evident l'error del jutjador 'a quo', sense que... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 164/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4790/2021 de 13 de Enero de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 164/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4790/2021, 13-01-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 169/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4875/2021 de 13 de Enero de 2022

Orden: Social Fecha: 13/01/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 169/2022 Núm. Recurso: 4875/2021

Resumen: ...claredat els fets afirmats, negats o omesos que es considerin erronis, contrari al què s'ha acreditat respecte dels elements documentals o pericials sobre els què es basa la sentència recorreguda, b) que s'ofereixi al tribunal ad quem un redactat alternatiu concret i específic sobre el què s'ha de basar la narració fàctica refutada com incorrecta, bé sigui substituint alguns dels seus punts, bé... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 169/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4875/2021 de 13 de Enero de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 169/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4875/2021, 13-01-2022...

Sentencia SOCIAL Nº 159/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4757/2021 de 13 de Enero de 2022

Orden: Social Fecha: 13/01/2022 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Agustí Maragall, Joan Núm. Sentencia: 159/2022 Núm. Recurso: 4757/2021

Resumen: ...sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem de 4.7.19.La pretensió declarativa de la demanda inicial de conflicte col.lectiu, presentada el 27.10.16 al registre general del Jutjats del Social de Tarragona, és que els facultatius/ves empleats pel GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS percebin les vacances'conforme a la seva remuneració normal o mitjana percebuda en els onze mesos anteriors al pagament i, per... ...AGUSTÍ MARAGALL, JOAN Sentencia SOCIAL Nº 159/2022, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4757/2021 de 13 de Enero de 2022 Sentencia SOCIAL Nº 159/2022, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4757/2021, 13-01-2022...
10 Resultados