Jurisprudencia por FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL tipo : Sentencia

Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia CIVIL Nº 143/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 233/2018 de 04 de Abril de 2018

Orden: Civil Fecha: 04/04/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 143/2018 Núm. Recurso: 233/2018

Resumen: ...realment entregades serien molt inferiors a les que es van fer constar, el que faria que els préstecs s'haguessin de considerar usuraris d'acord amb el que disposa l'article 1 de la llei de repressió de la usuraSEGON.La sentència de primera instància ha desestimat íntegrament la seva pretensió.Aquesta decisió es fonamenta en què hauria quedat demostrat el lliurament del capital que consta en les... ...conclusió que el fet en què es basa la demanda no ha quedat demostrat.Això fa que esdevingui impossible declarar la nul litat pretesa per qualsevol de les causes per les quals es sol licita, el que ens aboca a la confirmació de la sentència impugnada.Costes.DESÈ.De conformitat amb l' article 398.1 de la LEC imposem les costes de la segona instància a la part apel lant. FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia CIVIL Nº 143/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 233/2018 de 04 de Abril de 2018 Sentencia CIVIL Nº 143/2018, AP - Girona, Sec. 2, Rec 233/2018, 04-04-2018

Sentencia CIVIL Nº 398/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 662/2018 de 18 de Octubre de 2018

Orden: Civil Fecha: 18/10/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 398/2018 Núm. Recurso: 662/2018

Resumen: ...demanar-la.En aquest sentit és ben clara la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 28 de juliol de 2.016 pel que fa a la distinció entre ambdues classes de preterició i els seus respectius efectes quan diu:'como es sabido y recuerda la stsjcat 11/2016 de 25 de febrero de 2016, la ausencia de mención del legitimario en el testamento o bien la falta de atribución de cualquier disposición... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia CIVIL Nº 398/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 662/2018 de 18 de Octubre de 2018 Sentencia CIVIL Nº 398/2018, AP - Girona, Sec. 2, Rec 662/2018, 18-10-2018...

Sentencia CIVIL Nº 99/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 148/2018 de 06 de Marzo de 2018

Orden: Civil Fecha: 06/03/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 99/2018 Núm. Recurso: 148/2018

Resumen: ...(concurrència de voluntats sobre la cosa i el preu) o bé en un altre posterior.Aquesta segona tesi ens porta a determinar quan s'ha d'entendre produïda la consumació d'aquests contractes.La sentència del Tribunal Suprem d'11 de juny de 2.003 explica:'En orden a cuando se produce la consumación del contrato (... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia CIVIL Nº 99/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 148/2018 de 06 de Marzo de 2018 Sentencia CIVIL Nº 99/2018, AP - Girona, Sec. 2, Rec 148/2018, 06-03-2018...

Sentencia CIVIL Nº 31/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 785/2017 de 24 de Enero de 2018

Orden: Civil Fecha: 24/01/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 31/2018 Núm. Recurso: 785/2017

Resumen: ...mercantil i, segons la seva interpretació, l'aplicació d'aquesta norma exclouria la prescripció.Consideracions prèvies. Principi de congruència.QUART.Exposats els diferents motius del recurs, convé parar atenció que per enlloc qüestiona dues afirmacions que fa la sentència impugnada.Per un costat, que el dia inicial del còmput de la prescripció ha de ser el mateix dia en què es va concedir el préstec.Per... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia CIVIL Nº 31/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 785/2017 de 24 de Enero de 2018 Sentencia CIVIL Nº 31/2018, AP - Girona, Sec. 2, Rec 785/2017, 24-01-2018...

Sentencia CIVIL Nº 168/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 266/2018 de 19 de Abril de 2018

Orden: Civil Fecha: 19/04/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 168/2018 Núm. Recurso: 266/2018

Resumen: ...contribució als aliments del fill comú.Per altra banda el pare, quan va sol licitar mitjançant una demanda reconvencional la guarda compartida, s'oferia a pagar la meitat d'aquestes despeses.Per tot això, s'hauria d'imposar al pare el pagament de la despesa avantdita en la proporció esmentada.Valoració de la Sala.SEGON.De la lectura de la sentència de primera instància sembla clar que no s'ha ocupat de... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia CIVIL Nº 168/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 266/2018 de 19 de Abril de 2018 Sentencia CIVIL Nº 168/2018, AP - Girona, Sec. 2, Rec 266/2018, 19-04-2018...

Sentencia CIVIL Nº 100/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 58/2018 de 06 de Marzo de 2018

Orden: Civil Fecha: 06/03/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 100/2018 Núm. Recurso: 58/2018

Resumen: ...SRA. Emilia .Pensió d'aliments per a la filla comú,TERCER.La sentència impugnada ha denegat la petició de la mare en el sentit que els aliments per a la filla a càrrec del pare haurien d'incloure també les despeses de manteniment de l'habitatge de DIRECCION003 .Aquesta decisió es fonamenta en què, tot i que aquestes despeses es podrien incloure dins del concepte d'aliments en el cas que la filla hi... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia CIVIL Nº 100/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 58/2018 de 06 de Marzo de 2018 Sentencia CIVIL Nº 100/2018, AP - Girona, Sec. 2, Rec 58/2018, 06-03-2018...

Sentencia CIVIL Nº 406/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 695/2018 de 24 de Octubre de 2018

Orden: Civil Fecha: 24/10/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 406/2018 Núm. Recurso: 695/2018

Resumen: ...estudiarem de manera separada els diferents motius de l'apel lació. Ho farem, a efectes d'una major claredat, per l'ordre en què es van plantejar els dos tema litigiosos en la demanda, que és el que ha seguit correlativament la sentència impugnada.Error en el consentiment . Nul litat d'una clàusula del contracte.QUART.La recorrent argumenta en el seu recurs les raons per les quals considera que el criteri... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia CIVIL Nº 406/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 695/2018 de 24 de Octubre de 2018 Sentencia CIVIL Nº 406/2018, AP - Girona, Sec. 2, Rec 695/2018, 24-10-2018...

Sentencia CIVIL Nº 414/2017, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 624/2017 de 25 de Octubre de 2017

Orden: Civil Fecha: 25/10/2017 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 414/2017 Núm. Recurso: 624/2017

Resumen: ...Suprem abans d'endinsar-nos en la valoració de la prova presentada.La sentència de 18 de juny de 2.014 explica:'El artículo 1291, norma tercera, del Código Civil confiere a los acreedores la facultad de impugnar los actos que el deudor realice en fraude de su derecho.La jurisprudencia ha procurado evitar, en la interpretación de dicha norma - puesta en relación con las de los artículos 1111, 1294 y... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia CIVIL Nº 414/2017, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 624/2017 de 25 de Octubre de 2017 Sentencia CIVIL Nº 414/2017, AP - Girona, Sec. 2, Rec 624/2017, 25-10-2017...

Sentencia CIVIL Nº 51/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 59/2018 de 07 de Febrero de 2018

Orden: Civil Fecha: 07/02/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 51/2018 Núm. Recurso: 59/2018

Resumen: ...d'aquesta decisió.El seu recurs es fonamenta en què la sentència impugnada estaria infringint els criteris de les Audiències en matèria de reparació dels danys produïts en els vehicles en accidents de circulació, en què aquells tribunals concedeixen el valor venal que tenia el vehicle afectat en el moment de l'accident més un valor d'afecció.L'apel lant insisteix en què la indemnització ha de pujar a un... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia CIVIL Nº 51/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 59/2018 de 07 de Febrero de 2018 Sentencia CIVIL Nº 51/2018, AP - Girona, Sec. 2, Rec 59/2018, 07-02-2018...

Sentencia CIVIL Nº 139/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 228/2018 de 28 de Marzo de 2018

Orden: Civil Fecha: 28/03/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 139/2018 Núm. Recurso: 228/2018

Resumen: ...dins de la LEC com un procediment verbal per raó de la matèria (article 250.1.7 ), que presenta algunes especialitats.La LEC preveu uns casos que permetran no admetre a tràmit la demanda ( article 439.2), contempla l'adopció de mesures cautelars amb la finalitat d'assegurar l'efectivitat de la sentència ( article 441.3), limita els motius d'oposició als que especifica l ' article 444.2 i condiciona... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia CIVIL Nº 139/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 228/2018 de 28 de Marzo de 2018 Sentencia CIVIL Nº 139/2018, AP - Girona, Sec. 2, Rec 228/2018, 28-03-2018...
933 Resultados