Sentencia Civil Nº 90/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1, Rec 712/2008 de 02 de Marzo de 2010

  • Orden: Civil
  • Fecha: 02 de Marzo de 2010
  • Tribunal: AP - Barcelona
  • Ponente: Montolio Serra, Maria Dolors
  • Núm. Sentencia: 90/2010
  • Núm. Recurso: 712/2008
  • Núm. Cendoj: 08019370012010100150

Encabezamiento

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓ PRIMERA

SENTÈNCIA NÚM. 90

Rotlle núm. 712/08

Judici Verbal núm. 587/08

Tramitat pel Jutjat de 1a. Instància núm. 33 de Barcelona

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Barcelona, integrada per els Magistrats Il·lma. Sra. Mª DOLORS PORTELLA LLUCH, Il·lma. Sra.

MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA i Il·lm. Sr. ANTONIO RECIO CORODOVA, la primera de les quals ha actuat com a presidenta del Tribunal, ha vist el recurs

d'apel·lació número 712/08, interposat contra la sentència dictada en data 30 de juliol de 2008 en el procediment núm. 587/08, tramitat pel Jutjat de 1a Instància núm. 33 de Barcelona . Ha estat recurrent SR. Moises i apel·lat FECSA ENDESA, ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.. Un cop

feta la deliberació, ha pronunciat, en nom de S.M. el Rei d'Espanya, la següent

S E N T È N C I A

Barcelona, 2 de març de 2010

Antecedentes

PRIMER.- La part dispositiva de la sentència objecte d'apel·lació és la següent: "FALLO: Que estimando de forma parcial la demanda formulada por el Procurador Don Pedro Manuel Adán Lezcano en representación de DON Moises , debo condenar y condeno a la demandada ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., a pagar al actor la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS Y OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (162,87 Euros), así como los intereses legales de esta cantidad desde la fecha de interposición de la demanda.

Que no procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas originadas en el presente juicio, debiendo cada parte hacer frente a las originadas a su instancia y las comunes por mitad."

SEGON.- Les parts esmentades han manifestat en els escrits respectius d'apel·lació o, si s'escau, d'impugnació les seves peticions i arguments en què les fonamenten, segons consta en les actuacions.

La ponent d'aquesta resolució ha estat la magistrada Il·lma. Sra. MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA.

Fundamentos

PRIMER.- El demandant recorre en apel·lació contra la sentència que estima en part la demanda que havien formulat contra Endesa en reclamació d'una indemnització de 851,24€ per lucre cessant ( 651,24€) i dany moral ( 200€) que li causà la interrupció del subministrament elèctric durant quatre dies .

Es condemna a la demandada a abonar 162,87 € i recorre el demandant perquè s'estimi la demanda en la seva integritat. Al·lega que la prova ha estat erròniament valorada.

La demanda s'estima només en part perquè no es considera acreditat que el local del Sr. Moises s'hagués vist afectat per una apagada de més de 24 hores en el conegut incident que va afectar el 23 de juliol del 2007 diverses àries de la ciutat de Barcelona, considerant el Jutjat que els curts talls de subministrament que es van produir en els dies següents no poden justificar el tancament del negoci i la reclamació de 162, 87 € per cada un d'aquells dies.

El demandat recorre contra l'anterior resolució invocant l'errònia valoració de la prova practicada, en particular la testifical.

SEGON.- La testifical dels dos veïns i amics del Sr. Moises no ha donat un resultat gaire diferent del que resulta de la documentació interna de la companyia demandada.

Ambdós testimonis a l'acte del judici, han explicat que van estar sense llum durant un dia i mig i que fins el tercer o el quart dia, van patir interrupcions intermitents.

En l'informe històric d'Endesa el que consta precisament és que el subministrament en aquell local va quedar afectat durant el període que han dit els testimonis. El dia 23 es va produir el sinistre i durant tot aquell dia no es va restablir. No va ser fins l'endemà, quasi bé a la una del migdia que se'ls tornà a subministrar energia. No obstat, durant tot el dia següent, es van produir interrupcions de diferent durada. Si bé no es donen dades del dia 26 i 27, el cert és que en aquest mateix informe històric de interrupcions derivades d'aquell conegut sinistre, la companyia fa constar una durada total de 4d13h36m 45s, el que es pot interpretar com temps d'afectació.

S'ha de concloure, per tant i en contra del que es raona a la sentència de primera instància , que fou una jornada i mitja, i no només una, la que no es va poder treballar en el local del Sr. Moises per falta de subministrament elèctric. Però a part, les interrupcions que es van anar produint durant els dies següents, no devien resultar innòcues encara que no justifiquessin el tancament. Lògicament deurien afectar negativament la producció i per tant, també aquestes interrupcions hauran de ser valorades a l'hora de fixar la indemnització. El que no es pot concedir, però, és la mateixa quantitat diària que es reclama pels dies que, per falta de subministrament elèctric, no es va poder treballar a la fusteria del Sr. Moises . En els dies següents, l'activitat es va poder reemprendre i per tant el que no es pot concedir és una indemnització com si no s'hagués pogut fer.

Les interrupcions devien afectar l'activitat, la producció i provocar molèsties però el que no s'aprecia - no s'ha practicat cap tipus de prova per demostrar-ho-- és que provoqués en aquest negoci concret una afectació econòmica equiparable a la falta d'activitat. Per aquesta raó , i partint de la reclamació diària que efectua el demandant ( 162,87€/dia), es considera procedent fixar una indemnització de 407,17€ ( 162,87€ x 2,5).

Reclamava el demandant, a més, una indemnització de 200 € per dany moral, que la sentència no concedeix. En el recurs sol·licita l'estimació íntegra de la demanda però no inclou cap argument o raonament en contra dels de la sentència, que, per la seva correcció, no s'hauran de modificar.

TERCER.- L'estimació en part del recurs comporta que no es faci imposició de les costes que deriven de l'apel·lació ( article 398.2 de la Llei d'enjudiciament civil )

Fallo

Estimar en part el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Moises contra la sentència dictada pel Jutjat de 1a. Instància núm. 33 de Barcelona en data 30 de juliol del 2008 en el procediment del qual deriven aquestes actuacions, REVOCAR en part aquesta resolució en el sentit de fixar en 407,17€ la indemnització a favor del demandant. La resta de la sentència es manté en la seva integritat.

No es fa imposició de les costes derivades de l'apel·lació.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

No hay voces...