Sentencia Penal Nº 105, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 89 de 18 de Octubre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Octubre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 105
  • Núm. Recurso: 89
Resumen:

A primeira das alegacións nas que se basea o recurso de apelación formulado fronte á sentencia de instancia vén dado pola petición de nulidade de actuacións pola defectuosa citación para xuízo do condenado-recorrente.

Constando nas actuacións cal era a residencia do denunciado, antes de proceder á citación por cédula a medio do sempre último remedio da publicación daquela no Boletín oficial da Provincia, debeuse esgotar toda posibilidade de con Víctor poñerse en contacto ós efectos de que tomase perfecto e cabal coñecemento da data da celebración da vista oral (artigo 962 da Lei de Axuizamento Criminal) e dos seus dereitos ó respecto, entre os que se atopaban a posibilidde de dirixir ó Xuíz escrito alegando o que estimase conveniente na súa defensa, e apoderar persoa que presentase no xuízo as probas de descargo que tivese (artigo 970 L.A Crim).

De modo que sólo la incomparecencia en el proceso o en el recurso debida a voluntad expresa o tácita de la parte o a su negligencia podría justificar una resolución inaudita parte. Por ello la citación en la medida que hace posible la comparecencia del interesado y la defensa contradictoria, representa una exigencia ineludible para las garantías constituconales del proceso resulten aseguradas por el órgano judicial.


Falta de vejaciones
Autor responsable
Arresto sustitutorio
Días-multa
Falta de injurias
Derecho a la tutela judicial efectiva
Atestado
Voluntad
Sentencia de condena
Indefensión
Principio de contradicción
Actos de comunicación

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 105, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 89 de 18 de Octubre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...