Sentencia Penal Nº 19, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1030 de 24 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 19
  • Núm. Recurso: 1030
Resumen:

O Ministerio Fiscal, nas súas conclusións provisionais cualificou os feitos como constitutivos dun delicto de insolvencia punible do artº 257 nº 1 do C.P. e nº 2 e 2 do C.P. É responsable en concepto de autor o acusado. No concorren circunstancias modificativas da responsabilidade penal. Procede impor o acusado a pena dun año de prisión e multa de 15 meses a razón dunha cuota diaria de 500 pesetas. Custas. En canto a responsabilidade civil, o acusado indemnicará a M S.A. en 170.000 pesetas. Modificounas no acto do Xuízo Oral a efectos de conformidade no sentido seguinte modificando a multa rebaixándoa a doce meses e retira a responsabilidade civil, elevándoas no demáis a definitivas. Formulando o Sr. Presidente ó acusado J a pregunta o que atinxe o artigo 688 da Lei de Axuizamento Criminal, contestandoa afirmativamente polo mesmo manifestando o seu letrado defensor innecesaria a continuación do xuízo.Atendendo ó exposto dictase sen máis trámites a sentencia axustada á cualificación mutuamente aceptada, na observancia do que dispón o artigo 688, en relación co 694 da Lei de Axuizamento Criminal, toda vez, que a pena pedida é de carácter correcional e procedente con arreglo á cualificada. Reclámese do Instructor a urxente remisión, debidamente tramitada e rematada, da peza de responsabilidade civil correspondente ó acusado. Aboeselle o tempo que estivo privado de liberdade por razón desta causa.Notifíqueselle-la devandita resolución ao acusado persoalmente, e ás demáis partes, facéndolle saber que poden interpor contra dela recurso de casación, perante a Sala dentro dos cinco días seguintes ao da última notificación desta audiencia.

 

 


Insolvencia punible
Antecedentes penales
Responsabilidad
Autor responsable

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 19, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1030 de 24 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...