Sentencia Penal Nº 97, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1099 de 16 de Noviembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 16 de Noviembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 97
  • Núm. Recurso: 1099
Resumen:

 

 

Y por último tampoco está probado que Andrés , Manuel , o Francisco, hubiesen estado en algún momento en la tenencia injustificada de arma intervenida."Polo xulgado dictouse sentencia que contén a seguinte parte dispositia: Notificada da devandita sentencia ás partes polo acusado interpúxose recurso de apelación, e emprazadas as partes deuse cumprimento ó establecido no artigo 775 5ª da L.A.Cr solicitando no seu escrito o recorrente a revogación, e polo apelado e o Ministerio Fiscal solicitouse a confirmación da sentencia recorrida.No recurso de apelación formulado fronte á sentencia de instancia literalmente se recolle que o que co mesmo se perseguía era, non que se condenase ó propietario ou posuídor da arma, senón que se saiba que o apelante Andrés  fora ameazado directa e sopresivamente coa mesma e que, por isto, temendo pola súa integridade persoal se vira na ineludible necesidade de defenderse. Pola contra, non estábamos senón en presencia dunha riña mutuamente aceptada, logo da negativa de Francisco a que penetrase no local, e a insistencia de Andrés en facelo, no transcurso da cal resultaron ambos lesionados, levándose a peor parte o apelado Francisco. 

 


Delitos de lesiones
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Tipo de interés
Interés legal del dinero
Riña mutuamente aceptada

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 97, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1099 de 16 de Noviembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...