Legislación

Filtros

APLICAR

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria De Educacion Rango: Orden

Orde do 27 de marzo de 2009 pola que se ditan instrucions para as validacions academicas entre as ensinanzas profesionais de musica e danza e a educacion secundaria obrigatoria, o bacharelato e as ensinanzas de educacion secundaria para as persoas adultas.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 67 Fecha de Publicación: 07/04/2009 Órgano Emisor: Conselleria De Educacion

  ...artigo 24 o primeiro e no artigo 23 o segundo, que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, no marco da normativa básica vixente, regulará as medidas necesarias para que o alumnado poida cursar simultaneamente as ensinanzas profesionais de danza e de música e a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Para tales efectos, a citada regulación deberá abordar a adopción de medidas de... ..., disponse a adopción de medidas de coordinación para o alumnado que curse a modalidade do bacharelato en artes na súa vía específica de música, danza e artes escénicas. En consecuencia co exposto, e en virtude das atribucións conferidas pola normativa anteriormente citada, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria DISPÓN: Disposicións xerais Artigo 1º...

Orde do 30 de marzo de 2005 pola que se convoca a III edición do Premio Centro Ramón Piñeiro de ensaio breve.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 71 Fecha de Publicación: 14/04/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Educacion

  ...G 71 CONSELLERIA DE EDUCACION Creado o Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro polo Decreto 25/1993, do 11 de febreiro de 1993 (DOG nº 34, do 19 de febreiro) , como organismo dependente da Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, denominado despois Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades polo Decreto 330... ...ou pseudónimo e achegar nun sobre pechado os seguintes datos: nome e apelidos, DNI ou equivalente, enderezo, teléfono e enderezo electrónico. No exterior do sobre indicarase o título do traballo e o lema ou pseudónimo. Os orixinais poderán presentarse no rexistro xeral da consellería de Educación e Ordenación Universitaria dirixidas á Dirección Xeral de Política Lingüística-Centro Ramón...

Orde do 6 de febreiro de 2004 pola que se anuncia a convocatoria para presentar proxectos de fomento do uso do galego e de formación para os traballos dos equipos de normalización lingüística dos centros públicos de educación infantil, especial, de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional, adscritos á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 30 Fecha de Publicación: 12/02/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Educacion

  ...Orde do 6 de febreiro de 2004 pola que se anuncia a convocatoria para presentar proxectos de fomento do uso do galego e de formación para os traballos dos equipos de normalización lingüística dos centros públicos de educación infantil, especial, de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional, adscritos á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. - Diario Oficial... ...Orde do 6 de febreiro de 2004 pola que se anuncia a convocatoria para presentar proxectos de fomento do uso do galego e de formación para os traballos dos equipos de normalización lingüística dos centros públicos de educación infantil, especial, de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional, adscritos á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria...

Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos de formacion profesional, en rexime ordinario e para as persoas adultas, e as probas libres para a obtencion dos titulos de tecnico e tecnico superior.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 87 Fecha de Publicación: 07/05/2007 Órgano Emisor: Conselleria De Educacion

  ...requisitos mínimos dos centros, establece que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria adecuará as ensinanzas dos ciclos formativos ás peculiaridades e ás características das persoas adultas. A Orde do 27 de decembro de 2002 establece as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades... ...permitan mellorar o desenvolvemento dos ciclos formativos tanto en réxime ordinario como no réxime para as persoas adultas, así como servir de base para regular as probas para obter o título de técnico e técnico superior de ciclos formativos. Na súa virtude, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, facendo uso das competencias que lle confire o artigo 34.6º da Lei 1/1983, do 22 de...

Orde do 24 de setembro de 2008 pola que se publica a relacion de centros seleccionados para a realizacion de plans de autoavaliacion e mellora da calidade da educacion en centros educativos para o curso escolar 2008-2009, convocados pola Orde do 9 de abril de 2008.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 191 Fecha de Publicación: 02/10/2008 Órgano Emisor: Conselleria De Educacion

  ...Orde do 24 de setembro de 2008 pola que se publica a relacion de centros seleccionados para a realizacion de plans de autoavaliacion e mellora da calidade da educacion en centros educativos para o curso escolar 2008-2009, convocados pola Orde do 9 de abril de 2008. - Diario Oficial de Galicia, de 02-10-2008 Orde do 24 de setembro de 2008 pola que se publica a relacion de centros seleccionados para a realizacion de plans de autoavaliacion e mellora da calidade da educacion en centros educativos para o curso escolar 2008-2009, convocados pola Orde do 9 de abril de 2008... .......

Orde do 12 de agosto de 2008 pola que se autoriza o cambio de denominacion do instituto de educacion secundaria de Esparis no concello de Brion (A Coruña).

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 186 Fecha de Publicación: 25/09/2008 Órgano Emisor: Conselleria De Educacion

  ...Orde do 12 de agosto de 2008 pola que se autoriza o cambio de denominacion do instituto de educacion secundaria de Esparis no concello de Brion (A Coruña). - Diario Oficial de Galicia, de 25-09-2008 Orde do 12 de agosto de 2008 pola que se autoriza o cambio de denominacion do instituto de educacion secundaria de Esparis no concello de Brion (A Coruña)... .......

Orde do 25 de marzo de 2004 pola que se convoca a II Edición do Premio Centro Ramón Piñeiro de ensaio breve.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 70 Fecha de Publicación: 13/04/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Educacion

  ...G 70 CONSELLERIA DE EDUCACION Creado o Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro polo Decreto 25/1993, do 11 de febreiro de 1993 (DOG nº 34, do 19 de febreiro) , como organismo dependente da Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, denominado despois Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades polo Decreto 330... ...pseudónimo e achegar nun sobre pechado os seguintes datos: nome e apelidos, DNI ou equivalente, enderezo, teléfono e enderezo electrónico. No exterior do sobre indicarase o título do traballo e máis o lema ou pseudónimo. Os orixinais poderán presentarse no rexistro xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria dirixidas á Dirección Xeral de Política Lingüística-Centro Ramón Piñeiro...

Orde do 18 de xuño de 2010 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para cubrir prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades españolas e estranxeiras.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 120 Fecha de Publicación: 25/06/2010 Órgano Emisor: Conselleria De Educacion

  ...provisionais derivados de substitucións. 2. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante resolución do/a titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, renovará a bolsa do lector ou lectora, sempre que non exista, ben por parte desta ou ben por parte do responsable do centro de estudos galegos, un informe sobre o beneficiario no que se recolla unha evolución negativa ou... ...G 120 CONSELLERIA DE EDUCACION Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, segundo o Decreto 83/2009, do 21 de abril. Así mesmo, con data do 21 de setembro de 2004 foi aprobado no Parlamento de Galicia, por unanimidade de todos os grupos parlamentarios, o Plan xeral de normalización da lingua galega, xestado, no seu momento, por instancia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. No devandito plan...

Orde do 19 de maio de 2006 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2006/2007.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 102 Fecha de Publicación: 30/05/2006 Órgano Emisor: Conselleria De Educacion

  ...comunidade escolar poida ter acceso a medios e servizos que favorezan a lectura de todo tipo de textos en todo tipo de soportes, e que faciliten a formación no uso e tratamento das distintas fontes informativas. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a través dos decretos e ordes que establecen e desenvolven, respectivamente, os regulamentos orgánicos dos centros de ensino non... ...biblioteca escolar é tan importante o recoñecemento, por parte do profesorado, da importancia deste recurso e da axuda que lle pode proporcionar para a consecución dos seus obxectivos, como a información e os apoios necesarios para levalo a cabo. Avanzando nas intervencións que axuden a facer realidade unha rede de bibliotecas escolares, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca...

Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 195 Fecha de Publicación: 08/10/2010 Órgano Emisor: Conselleria De Educacion

  ..., establecerán o plan de estudos, completando ata o total de 240 créditos os mínimos fixados nese real decreto, de conformidade cos criterios que nel se determinan. Procede, en consecuencia, que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, vista a proposta dos centros superiores, estableza o plan de estudos destas ensinanzas para o seu ámbito competencial. As finalidades, pois... ...ditame do Consello Escolar de Galicia, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, DISPÓN: Capítulo I Disposicións xerais Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación. 1. Ao abeiro do disposto no artigo 7 do Real decreto 631/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de grao en música, establecidas...
421 Resultados