Legislación

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria De Facenda Rango: Decreto

Decreto 120/2010, do 1 de xullo, polo que se aceptan as doazons de bens culturais feitas a Comunidade Autonoma de Galicia por Roberto Reigosa Mendez e outros.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 138 Fecha de Publicación: 21/07/2010 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...Decreto 120/2010, do 1 de xullo, polo que se aceptan as doazons de bens culturais feitas a Comunidade Autonoma de Galicia por Roberto Reigosa Mendez e outros. - Diario Oficial de Galicia, de 21-07-2010 Decreto 120/2010, do 1 de xullo, polo que se aceptan as doazons de bens culturais feitas a Comunidade Autonoma de Galicia por Roberto Reigosa Mendez e outros... ...G 138 CONSELLERIA DE FACENDA €. Disposición derradeira A Consellería de Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, levará a cabo todos os trámites para a efectividade deste decreto. Santiago de Compostela, un de xullo de dous mil dez. Alberto Núñez Feijóo Presidente Marta Fernández Currás Conselleira de Facenda...

Decreto 398/2009, do 15 de outubro, polo que se aceptan as doazons de bens culturais feitas por determinadas persoas a Comunidade Autonoma de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 212 Fecha de Publicación: 29/10/2009 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...requirirá decreto do Consello da Xunta, por proposta da Consellería de Facenda. Na súa virtude, por proposta da conselleira de Facenda e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día quince de outubro de dous mil nove, DISPOÑO: Artigo único. Aceptar nos termos establecidos polos doantes as seguintes doazóns de bens que a continuación se... ...Consellería de Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, levará a cabo todos os trámites para a efectividade deste decreto. Santiago de Compostela, quince de outubro de dous mil nove. Alberto Núñez Feijóo Presidente Marta Fernández Currás Conselleira de Facenda...

DECRETO 166/2013, do 14 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado polo Decreto 93/1991, do 20 de marzo.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 220 Fecha de Publicación: 18/11/2013 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...prazos de toma de posesión dos postos provistos polo procedemento de libre designación, en virtude da remisión contida no artigo 16.2 do Decreto 93/1991. O decreto estrutúrase nun único artigo, unha disposición transitoria e dúas disposicións derradeiras. Na súa virtude, por proposta da conselleira de Facenda, ao abeiro do artigo 34.5 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da... ...DECRETO 166/2013, do 14 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado polo Decreto 93/1991, do 20 de marzo., - Diario Oficial de Galicia, de 18-11-2013 DECRETO 166/2013, do 14 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado polo Decreto 93/1991, do 20 de marzo...

Decreto 221/2010, do 23 de decembro, polo que se desafectan do dominio público uns inmobles situados no concello de Santiago de Compostela procedentes da extinta Cámara Agraria Local.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 7 Fecha de Publicación: 12/01/2011 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...anteriormente descritos adquiren natureza patrimonial. Disposición derradeira A Consellería de Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, levará a cabo todos os trámites necesarios para a efectividade deste decreto. Santiago de Compostela, vinte e tres de decembro de dous mil dez. Alberto Núñez Feijóo Presidente Marta Fernández Currás... ...reversión nos termos da lexislación de expropiación forzosa respecto daqueles bens adquiridos por este título. O punto segundo do antedito artigo establece que a desafectación dos bens de dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia deberá facerse mediante acordo do Consello da Xunta de Galicia, logo de instrución do expediente pola Consellería de Facenda, por instancia da consellería...

DECRETO 139/2012, do 29 de xuño, polo que se regula a Comisión de Coordinación dos Fondos Comunitarios.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 128 Fecha de Publicación: 05/07/2012 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...coordinación resulta precisa a creación da Comisión de Coordinación dos Fondos Comunitarios, que actuará como órgano de carácter consultivo da Consellería de Facenda para a coordinación dos fondos comunitarios, procurando a súa complementariedade e a eficiencia no logro do obxectivo da converxencia. De acordo co anterior, o Decreto 184/2007, do 13 de setembro, modificado polo Decreto 132/2010, do 1... ...Fondos Comunitarios non xerará aumento dos créditos orzamentarios asignados á Consellería de Facenda. Disposición derrogatoria única Derróganse o Decreto 184/2007, do 13 de setembro, polo que se crea a Comisión de Coordinación dos Fondos Comunitarios, excepto o disposto no seu artigo 1 sobre a creación da citada comisión, e o Decreto 132/2010, do 1 de xullo, polo que se modifica o...

Decreto 307/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura organica da Conselleria de Facenda.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 106 Fecha de Publicación: 02/06/2009 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...a Consellería de Facenda e unha nova consellería de Economía e Industria. O Decreto 83/2009, do 21 de abril, fixa o organigrama dos departamentos da Xunta de Galicia, ordena a Consellería de Facenda en sete órganos superiores e adscríbelle dous organismos autónomos: o Instituto Galego de Estatística e o Tribunal Galego de Defensa da Competencia, o ente público Centro Informático para Xestión... ...Decreto 307/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura organica da Conselleria de Facenda. - Diario Oficial de Galicia, de 02-06-2009 Decreto 307/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura organica da Conselleria de Facenda...

DECRETO 220/2011, do 17 de novembro, polo que se modifica o Decreto 307/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica desta consellería.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 230 Fecha de Publicación: 01/12/2011 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...DECRETO 220/2011, do 17 de novembro, polo que se modifica o Decreto 307/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica desta consellería., - Diario Oficial de Galicia, de 01-12-2011 DECRETO 220/2011, do 17 de novembro, polo que se modifica o Decreto 307/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica desta consellería... ...G 230 CONSELLERIA DE FACENDA Decreto 307/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda, publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 106, do 2 de xuño. Con posterioridade realizáronse modificacións da estrutura orgánica da consellería mediante o Decreto 199/2010, do 16 de decembro (Diario Oficial de Galicia núm. 241, do 17 de decembro) e o Decreto 59/2011, do 17 de marzo (Diario...

Decreto 55/2011, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 66 Fecha de Publicación: 04/04/2011 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...inclúe as derivadas do proceso selectivo de promoción interna do corpo auxiliar da Xunta de Galicia, subgrupo C2, convocado pola orde da Consellería de Facenda do 26 de xuño de 2009 (DOG do 3 de xullo), que quedaron sen cubrir nesta convocatoria. 2. Realizarase unha promoción interna separada para permitir que os/as funcionarios/as da Administración xeral, excluídas as escalas, poidan... ...Decreto 55/2011, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011., - Diario Oficial de Galicia, de 04-04-2011 Decreto 55/2011, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011...

Decreto 378/2009, do 6 de agosto, polo que se acepta a cesion, a titulo gratuito, feita polo Concello da Bola a Comunidade Autonoma de Galicia, dun inmoble con destino a construcion dun centro de menores.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 160 Fecha de Publicación: 17/08/2009 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...Decreto 378/2009, do 6 de agosto, polo que se acepta a cesion, a titulo gratuito, feita polo Concello da Bola a Comunidade Autonoma de Galicia, dun inmoble con destino a construcion dun centro de menores. - Diario Oficial de Galicia, de 17-08-2009 Decreto 378/2009, do 6 de agosto, polo que se acepta a cesion, a titulo gratuito, feita polo Concello da Bola a Comunidade Autonoma de Galicia, dun inmoble con destino a construcion dun centro de menores... ...catastral: 32015A028006850000LY. Artigo 2º O destino do inmoble será a construción dun centro de menores. Artigo 3º A Consellería de Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, procederá á formalización da cesión no correspondente documento público. Disposición derradeira A Consellería de Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio...

Decreto 202/2010, do 25 de novembro, polo que se aproba a modificación dos estatutos da sociedade pública Galicia Calidade, S.A.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 242 Fecha de Publicación: 20/12/2010 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...Decreto 202/2010, do 25 de novembro, polo que se aproba a modificación dos estatutos da sociedade pública Galicia Calidade, S.A., - Diario Oficial de Galicia, de 20-12-2010 Decreto 202/2010, do 25 de novembro, polo que se aproba a modificación dos estatutos da sociedade pública Galicia Calidade, S.A... ...do Consello de Administración incluíndo nel unha persoa representante da Consellería de Facenda, polo que se modifica o artigo 17º dos estatutos da mencionada sociedade. Polo que, de conformidade co disposto nos artigos 44º a 47º da Lei 3/1985, do 12 de abril, de patrimonio da Comunidade Autónoma galega, e no artigo 111º do Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento...
50 Resultados