Legislación

Filtros

Estado de Vigencia

APLICAR

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria De Facenda Rango: Orden

Orden de 27 de Dic de 2013 C.A. Galicia (desarrolla el medio de comprobacion de valores de precios medios de mercado aplicable a determinados inmuebles rusticos y urbanos situados en Galicia, y se aprueban los precios medios para 2014) VIGENTE

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 248 Fecha de Publicación: 30/12/2013 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

Orde do 13 de abril de 2011 pola que se establecen as condicións da emisión de obrigacións da Comunidade Autónoma de Galicia polo importe de 43 millóns de euros.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 74 Fecha de Publicación: 14/04/2011 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ....... ...dos valores non terá dereito a percibir xuros como consecuencia deste posible atraso. Nos casos en que, de acordo coa lexislación vixente, sexa aplicable a devolución da retención practicada nos cupóns desta emisión, será o Banco de España quen xestione o correspondente procedemento, segundo se establece na orde da Consellería de Economía e Facenda do 16 de xuño de 2004, publicada no Diario...

ORDE do 20 de xaneiro de 2014 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2014.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 16 Fecha de Publicación: 24/01/2014 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...diferenza, en cómputo mensual, entre a xornada regulamentaria de traballo e a efectivamente realizada polo funcionario dará lugar, salvo xustificación, á correspondente dedución proporcional de haberes, para o cal se terá en conta o disposto na Orde conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda do 20 de decembro de 2013, pola que... ...distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscriba, este percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que deberá autorizar a Consellería de Facenda por proposta da consellería interesada. Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Consellería de Facenda poderá autorizar que a contía da...

ORDE do 13 de novembro de 2014 pola que se regulan as operacións de peche do exercicio de 2014 e de apertura do exercicio 2015.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 219 Fecha de Publicación: 14/11/2014 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...disposto en normas especiais contidas na presente orde, o día 15 de xaneiro de 2015 pecharase a contabilidade do exercicio de 2014. Artigo 20. Apertura do exercicio 2015 20.1. Antes do 14 de novembro de 2014 a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos deberá elevar á persoa titular da Consellería de Facenda a proposta dos criterios que se aplicarán na incorporación automática de... ..., debidamente xustificada, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá autorizar a tramitación de expedientes novos de gasto con cargo ao orzamento do ano 2015 con anterioridade á finalización das operacións de traspaso dos expedientes procedentes de exercicios anteriores. Cando un órgano xestor solicite da Consellería de Facenda a autorización a que se refire este artigo, deberá xuntar á...

ORDE de 28 de xullo de 2011, pola que se aproban os prezos medios no mercado de determinados inmobles rústicos e urbanos situados na Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2010 e 2011.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 158 Fecha de Publicación: 19/08/2011 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...ou valores básicos (solo, construción e gastos/beneficios), así como dos coeficientes singularizadores en adaptación dos prezos medios á realidade física do ben que se valora. Esta normativa técnica aprobarase mediante orde da Consellería de Economía e Facenda. As táboas actualizaranse periodicamente conforme as variacións do mercado inmobiliario, e poden adoptarse, para este caso, os... ...Xeral de Tributos, baseado en testemuñas realizadas por varias empresas do máximo prestixio no ámbito das taxacións inmobiliarias, e de testemuñas procedentes dos datos consignados polos obrigados tributarios nas súas declaracións tributarias, para inmobles de natureza urbana e rústica. A Dirección Xeral de Tributos da Consellería de Facenda xa publicara a través da Resolución do 1 de decembro...

ORDE do 5 xuño de 2013 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 113 Fecha de Publicación: 14/06/2013 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...cumprimento, co fin de avaliar a súa idoneidade. Polo exposto, e consonte as competencias que lle corresponden á Consellería de Facenda en virtude do establecido no artigo 7 c) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, apróbase a seguinte orde para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2014. Artigo 1. Criterios xerais de... ...territorial de acordo coas instrucións que estableza o órgano competente da Consellería de Facenda. Así mesmo, os proxectos de gasto deberán asociar os indicadores que permitan avaliar a eficacia do gasto e o seguimento e avaliación dos obxectivos estratéxicos establecidos no Plan estratéxico de Galicia 2010-2014, horizonte 2020. Para esta finalidade establecerase a vinculación de cada proxecto de...

ORDE do 29 de setembro de 2011 pola que se regulan as operacións de cerramento do exercicio de 2011.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 188 Fecha de Publicación: 30/09/2011 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...ORDE do 29 de setembro de 2011 pola que se regulan as operacións de cerramento do exercicio de 2011., - Diario Oficial de Galicia, de 30-09-2011 ORDE do 29 de setembro de 2011 pola que se regulan as operacións de cerramento do exercicio de 2011... .......

ORDE do 26 de novembro de 2012 pola que se establecen as condicións da emisión de obrigacións da Comunidade Autónoma de Galicia por importe de 462 millóns de euros.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 226 Fecha de Publicación: 27/11/2012 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...G 226 CONSELLERIA DE FACENDA . O tedor dos valores non terá dereito a percibir xuros como consecuencia dese posible atraso. Nos casos en que, de acordo coa lexislación vixente, sexa aplicable a devolución da retención practicada nos cupóns desta emisión, será o Banco de España quen xestione o correspondente procedemento, segundo se establece na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 16 de xuño de 2004, publicada... ...emisor dun escrito de notificación de amortización anticipada, que deberá remitirse cun mínimo de 30 días hábiles antes da data en que deba producirse na amortización anticipada á «Consellería de Facenda, Dirección Xeral de Políticia Financeira e Tesouro», e no cal deberá constar o importe nominal total das obrigacións das cales é titular e respecto das cales se solicita a amortización; se isto sucede...

ORDE do 28 de maio de 2013 pola que se regulan os cartóns de bingo autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia, a súa subministración electrónica e a presentación e o pagamento electrónico dos tributos sobre o xogo do bingo.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 103 Fecha de Publicación: 31/05/2013 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ..., a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e en materia de facenda, a Consellería de Facenda. A orde estrutúrase en tres títulos e ten 17 artigos, catro disposicións adicionais, unha disposición transitoria, unha disposición derrogatoria, unha disposición derradeira e dez anexos. O título I recolle as disposicións xerais da orde, en concreto, o seu obxecto, o concepto... ...normas seguintes: a) A Orde do 9 de xullo de 1991, da Consellería de Economía e Facenda, pola que se aproban os modelos de declaración-liquidación correspondentes ao imposto sobre o xogo do bingo. b) A Orde do 27 de febreiro de 2009, da Consellería de Economía e Facenda, pola que se regula a presentación e o pagamento electrónico dos tributos sobre o xogo realizado en bingos. c...

Orde do 6 de setembro de 2010 pola que se fixan os honorarios dos peritos terceiros nas taxacions periciais contraditorias.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 185 Fecha de Publicación: 24/09/2010 Órgano Emisor: Conselleria De Facenda

  ...Orde do 6 de setembro de 2010 pola que se fixan os honorarios dos peritos terceiros nas taxacions periciais contraditorias. - Diario Oficial de Galicia, de 24-09-2010 Orde do 6 de setembro de 2010 pola que se fixan os honorarios dos peritos terceiros nas taxacions periciais contraditorias... .......
114 Resultados