Legislación

Filtros

APLICAR

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio Rango: Orden

Orde do 1 de decembro de 2004 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas para a realización de prácticas no Centro de Supercomputación de Galicia para titulados de formación profesional de segundo grao das especialidades/familias profesionais de informática, correspondentes ás accións do programa de recursos humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica e se procede á súa convocatoria.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 239 Fecha de Publicación: 10/12/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio

  ...) actuando un dos seus membros como presidente e outro como secretario, que elevará a proposta de resolución á Consellería de Innovación, Industria e Comercio, a través da Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento, para que resolva. A selección dos bolseiros farase de acordo co seguinte baremo: -Expediente académico: ata 4 puntos. -Entrevista: ata 2 puntos. A comisión... ...prazo máximo para resolver as solicitudes presentadas ao amparo desta convocatoria pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio a través da Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento será de 6 meses, contados desde a publicación desta orde no DOG. De non mediar resolución expresa no dito prazo, as solicitudes deberán entenderse desestimadas. A convocatoria, as súas bases e...

Orde do 4 de decembro de 2003 pola que se procede a convocatoria para o ano 2004 das subvencións para a renovación e mellora do pequeno comercio en desenvolvemento do programa cuadrienal de modernización do sector comercial retallista de Galicia, de acordo coas bases reguladoras establecidas no anexo XIII da Orde do 11 de marzo de 2002 publicada no Diario Oficial de Galicia número 55, do 18 de marzo.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 242 Fecha de Publicación: 15/12/2003 Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio

  ...sector comercial retallista de Galicia 2001-2004, que se orienta a dar resposta ós problemas actuais do sector. A orde da Consellería de Innovación, Industria e Comercio do 11 de marzo de 2002, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvención en materia de industria, enerxia, minería, tecnoloxía e desenvolvemento sectorial, comercio e consumo, publicada no DOG número 55, do... ...outorgue a Conselleria de Innovación, Industria e Comercio nos seus distintos programas en materia de comercio, fai necesaria a súa concrección a traves da correspondente convocatoria para o exercicio 2004. En virtude do exposto e no exercicio das atribucións que me foron conferidas, DISPOÑO: Artigo 1º.-Obxecto e beneficiarios. 1. O obxeto desta orde é a...

Orde do 20 de abril de 2004 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 2003, pola que se procede á convocatoria para o ano 2004 de axudas encamiñadas ao uso racional da enerxía e ao fomento das enerxías renovables, encamiñadas á mellora da infraestrutura enerxética de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 80 Fecha de Publicación: 27/04/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio

  ...G 80 CONSELLERIA DE INDUSTRIA E COMERCIO A Consellería de Innovación, Industria e Comercio ditou a Orde do 21 de novembro de 2003 pola que se procede á convocatoria para o ano 2004 de axudas encamiñadas ámellora da infraestrutura enerxética de Galicia (Diario Oficial de Galicia nº232, do 28 de novembro) . Por outra parte, na citada disposición establécese como requisito indispensable para o libramento de axudas, a... .... En consecuencia, en uso das atribucións que me foron conferidas, DISPOÑO: Artigo 1º.Modificar artigo 2ºda orde da Consellería de Innovación, Industria e Comercio do 21 de novembro de 2003, no referente ao crédito orzamentario para a anualidade 2004 da partida 08.02.631-A. 770.0 Empresas privadas; uso racional da enerxía nas industrias, que pasa a ser de 546.440,03 A...

Orde do 12 de marzo de 2004 pola que se fixan os prezos privados que percibirá a Xunta de Galicia, no Laboratorio de Consumo de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 74 Fecha de Publicación: 19/04/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio

  ...Orde do 12 de marzo de 2004 pola que se fixan os prezos privados que percibirá a Xunta de Galicia, no Laboratorio de Consumo de Galicia. - Diario Oficial de Galicia, de 19-04-2004 Orde do 12 de marzo de 2004 pola que se fixan os prezos privados que percibirá a Xunta de Galicia, no Laboratorio de Consumo de Galicia... .......

Orde do 18 de novembro de 2003 pola que se convoca o II Premio de Xornalismo Científico Galicia Innovación.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 231 Fecha de Publicación: 27/11/2003 Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio

  ...G 231 CONSELLERIA DE INDUSTRIA E COMERCIO O desenvolvemento científico e tecnolóxico é un dos factores de maior influencia na configuración do mundo contemporáneo. Nesta liña, a Consellería de Innovación, Industria e Comercio, a través da Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento, está impulsando actividades polas que se intenta divulgar e facilita-la comprensión do que significa este desenvolvemento. Entre estas... ...actuacións e ó abeiro do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento Tecnolóxico e Innovación, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 14 de marzo de 2002, a Consellería de Innovación, Industria e Comercio convoca a segunda edición dos Premios de Xornalismo Científico Galicia Innovación. O galardón ten como finalidade estimula-la producción de textos periodísticos especializados en...

Orde do 24 de setembro de 2004 pola que se modifica o importe do crédito destinado ás accións convocadas nos anexos I, II e III da orde da mesma consellería do 13 de maio de 2004, Diario Oficial de Galicia do 20 de maio.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 191 Fecha de Publicación: 30/09/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio

  ...G 191 CONSELLERIA DE INDUSTRIA E COMERCIO Por orde da Consellería de Innovación, Industria e Comercio do 13 de maio de 2004, (DOG do 20 de maio) , convócanse as bolsas correspondentes a diversas accións de formación de investigadores do programa de Recursos Humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica para o ano 2004 e actualízanse as bases correspondentes, aprobadas pola Orde do 15 de xullo de... ...euros (100.000 A) o crédito destinado, na anualidade 2005, ás accións convocadas nos anexos I, II e III da orde da Consellería de Innovación, Industria e Comercio do 13 de maio de 2004. O importe total dos compromisos de gastos futuros (exercicio 2005) ascende, como consecuencia desta ampliación, a un máximo dun millón novecentos setenta mil euros (1.970.000 A) que se financian con cargo á...

Orde do 30 abril de 2004 pola que se convoca o Premio Antonio López Ferreiro de Investigación Humanística e o Premio para Investigadores Mozos (área de humanidades) correspondentes aos Premios Galicia de Investigación 2004.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 87 Fecha de Publicación: 06/05/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio

  ...investigación como promotora do desenvolvemento a través da innovación empresarial. O Decreto 223/2003, do 11 de abril, polo que se regula a estrutura orgánica da Consellería de Innovación, Industria e Comercio e se distribúe a competencia para o exercicio da potestade sancionadora entre os seus órganos, establece que a xestión do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica... ...Investigación Humanística correspondente ao ano 2004, consonte as seguintes bases: Primeira.-O premio, que se refire ao conxunto dunha traxectoria investigadora, estará dotado con 37.000 euros que se aboarán con cargo á partida orzamentaria 08.05.432A. 480.0 do orzamento de gastos da Consellería de Innovación, Industria e Comercio, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, para o ano 2004, así como un...

Orde do 18 de decembro de 2003 pola que se aproban as bases reguladoras e se convoca a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a pequenos comerciantes individuais autónomos que abandonen a actividade comercial en desenvolvemento do programa cuadrienal de modernización do sector do comercio polo miúdo de Galicia, para o ano 2004.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 251 Fecha de Publicación: 29/12/2003 Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio

  ...G 251 CONSELLERIA DE INDUSTRIA E COMERCIO . A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Innovación, Industria e Comercio, ten como obxectivo prioritario o establecemento das estratexias axeitadas para abordar esta problemática e, en consecuencia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa xuntanza do 13 de outubro de 2000, aprobou o programa cuadrienal de modernización do sector do comercio polo miúdo de Galicia, que prevéentre as súas... ...locais comerciais. Estas accións englóbanse dentro das competencias da Consellería de Innovación, Industria e Comercio na aplicación orzamentaria 08.04.521V. 770.2, Plan de cesamento anticipado de actividade comercial. O gasto que se proxecta tramitarase como expediente anticipado e estácondicionado áexistencia de crédito axeitado e suficiente nos orzamentos do exercicio 2004, en trámite...

Orde do 11 de xullo de 2005 pola que se declara de interese galego a Fundación Sotavento Galicia e se ordena a súainscrición na sección do Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Consellería de Innovación, Industria e Comercio.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 146 Fecha de Publicación: 01/08/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio

  ...lexislación en materia de fundacións de interese galego. Disposición adicional Inscribirase a Fundación Sotavento Galicia, na sección do Rexistro de Fundacións da Consellería de Innovación, Industria e Comercio. Esta inscrición producirá os efectos constitutivos que sinala a Lei 7/1983, do 22 de xuño, de réxime das fundacións de interese galego (modificada polas leis 11/1991, do 8 de... ...Orde do 11 de xullo de 2005 pola que se declara de interese galego a Fundación Sotavento Galicia e se ordena a súainscrición na sección do Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Consellería de Innovación, Industria e Comercio. - Diario Oficial de Galicia, de 01-08-2005 Orde do 11 de xullo de 2005 pola que se declara de interese galego a Fundación Sotavento Galicia e se ordena a súainscrición na sección do Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Consellería de Innovación, Industria e Comercio...

Orde do 18 de novembro de 2003 pola que se establecen as bases e se procede á convocatoria de cinco bolsas de colaboración en tarefas relacionadas co Plan Galego de IDIT, cofinanciadas co Fondo Social Europeo.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 231 Fecha de Publicación: 27/11/2003 Órgano Emisor: Conselleria De Industria E Comercio

  ...adxudicatarios. O prazo máximo para resolve-las solicitudes presentadas ó amparo desta convocatoria pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio será de seis meses, contados desde a publicación desta orde no DOG. De non mediar resolución expresa no dito prazo as solicitudes deberán entenderse desestimadas. Noveno.-Recursos. Contra as resolucións expresas ou presuntas que se deriven... ...G 231 CONSELLERIA DE INDUSTRIA E COMERCIO A Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento da Consellería de Innovación, Industria e Comercio, en virtude do Decreto 223/2003, do 11 de abril, polo que se determina a estructura orgánica da Consellería de Innovación, Industria e Comercio e se distribúe a competencia para o exercicio da potestade sancionadora entre os seus órganos, correspóndelle a ordenación, planificación...
38 Resultados