Legislación

Filtros

APLICAR

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas Rango: Decreto

DECRETO 30/2015, do 5 de febreiro, polo que se aproba o Plan de conservación do humidal protexido Lagoa e areal de Valdoviño.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 38 Fecha de Publicación: 25/02/2015 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...metros e oitenta centímetros) a partir do cal e tras ter constancia ou coñecemento sobre o alcance desta cota, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza dará aviso ao Servizo de Conservación da Natureza da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas na Coruña para a súa verificación no caso de non ser este o órgano informante. Esta cota foi establecida... ...tendo en conta o coñecemento e a experiencia do persoal técnico da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e os estudos previamente realizados sobre o espazo. Unha vez que se ten constancia de que se acadou o nivel de alerta, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza porá en marcha un protocolo de actuación coa redacción dun proxecto de apertura tendo en conta os...

DECRETO 10/2015, do 22 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores senlleiras.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 25 Fecha de Publicación: 06/02/2015 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...inicio ou da data en que se formulou a correspondente solicitude, non poñerá fin á vía administrativa e será susceptible de recurso de alzada ante a consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas no prazo dun mes desde a súa notificación. 6. Transcorrido o prazo de cinco meses referido no número anterior sen que a Administración teña resolto expresamente o procedemento, entenderase... ...ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Secretaría...

DECRETO 63/2015, do 23 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do solo empresarial xestionado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 78 Fecha de Publicación: 27/04/2015 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...(hoxe, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) os plans e programas en materia de vivenda e solo, a promoción e xestión dos plans e programas indicados e a adquisición de solo por calquera título, incluso por expropiación forzosa, dos terreos destinados á formación de reservas de solo, preparacións de soares, dotacións e equipamento. Asemade, o citado precepto sinala como función... ...para o desenvolvemento normativo Facúltase a persoa titular da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, para ditar e modificar, no ámbito das súas competencias, as disposicións necesarias para o desenvolvemento do presente decreto. Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no...

DECRETO 61/2012, do 26 de xaneiro, de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Pereiro de Aguiar (Ourense) para revisar a delimitación e ordenación do núcleo rural de Vilariño-San Salvador.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 26 Fecha de Publicación: 07/02/2012 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...definitivamente o proxecto de modificación puntual do PXOM do Pereiro de Aguiar para revisar a delimitación e ordenación do núcleo rural de Vilariño-San Salvador. Disposición derradeira. Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Segundo o disposto no artigo 85.11 da citada Lei 9/2002, contra este decreto non cabe recurso en vía... ...DECRETO 61/2012, do 26 de xaneiro, de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Pereiro de Aguiar (Ourense) para revisar a delimitación e ordenación do núcleo rural de Vilariño-San Salvador., - Diario Oficial de Galicia, de 07-02-2012 DECRETO 61/2012, do 26 de xaneiro, de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Pereiro de Aguiar (Ourense) para revisar a delimitación e ordenación do núcleo rural de Vilariño-San Salvador...

Decreto 317/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura organica do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 112 Fecha de Publicación: 10/06/2009 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...G 112 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas como organismo autónomo, polo que se fai preciso aprobar o decreto da súa estrutura orgánica, coa finalidade de adaptar a composición dos seus órganos non só á dependencia da nova consellería, senón tamen á estrutura desta. Aprovéitase a modificación organizativa para reforzar os servizos dedicados á xestión das axudas orientadas ás... ...16º Os/as xefes/as territoriais do IGVS serán os da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, os cales se organizarán de acordo co decreto de estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Dos/as xefes/as territoriais dependerán todos os servizos e unidades do IGVS que estean no ámbito da súa competencia territorial...

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de ordenación do territorio.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 36 Fecha de Publicación: 22/02/2011 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...período de consultas e información pública, e analizadas as alegacións e suxestións presentadas, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, realizou as modificacións procedentes e elaborou o texto refundido coas achegas e alegacións consideradas. Neste sentido e de acordo co artigo 12º da Lei 9/2006, do 28 de abril, remitiu ao órgano ambiental a documentación completa tomando en... ...comunidade, integrando, se é o caso, as emanadas desde o Estado, así como as propostas que xurdan desde as entidades locais. O Decreto 316/2009, do 4 de xuño, fixa a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. O artigo 1º do Decreto 316/2009, do 4 de xuño, establece que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas é o órgano de administración...

Decreto 300/2009, do 7 de maio, polo que se declara, en concreto, a utilidade publica e se dispon a urxente ocupacion dos bens e dereitos afectados polo proxecto de mellora da seguranza viaria na estrada AC-841, treito: O Castiñeiriño-Os Tilos, clave AC/06/152.06.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 95 Fecha de Publicación: 18/05/2009 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...Decreto 300/2009, do 7 de maio, polo que se declara, en concreto, a utilidade publica e se dispon a urxente ocupacion dos bens e dereitos afectados polo proxecto de mellora da seguranza viaria na estrada AC-841, treito: O Castiñeiriño-Os Tilos, clave AC/06/152.06. - Diario Oficial de Galicia, de 18-05-2009 Decreto 300/2009, do 7 de maio, polo que se declara, en concreto, a utilidade publica e se dispon a urxente ocupacion dos bens e dereitos afectados polo proxecto de mellora da seguranza viaria na estrada AC-841, treito: O Castiñeiriño-Os Tilos, clave AC/06/152.06... ...súa asignación á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. En virtude de todo o exposto e en aplicación do artigo 28.2º do Estatuto de autonomía de Galicia e dos artigos 10 e 52 da Lei de expropiación forzosa, en relación con previsto no artigo 16 da Lei 4/1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia, por proposta do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e...

DECRETO 56/2013, do 21 de marzo, de aprobación definitiva da modificación puntual número 15 das normas subsidiarias municipais do Concello de Vilanova de Arousa, no lugar de Currás, parroquia de Caleiro.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 67 Fecha de Publicación: 08/04/2013 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...subsidiarias municipais de Vilanova de Arousa, no lugar de Currás, parroquia de Caleiro, para os efectos do previsto no artigo 95.2 e 95.4 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Disposición derradeira Recursos: segundo o disposto no artigo 85.11 da citada Lei 9/2002, contra este decreto non cabe recurso en vía administrativa; non... ...DECRETO 56/2013, do 21 de marzo, de aprobación definitiva da modificación puntual número 15 das normas subsidiarias municipais do Concello de Vilanova de Arousa, no lugar de Currás, parroquia de Caleiro., - Diario Oficial de Galicia, de 08-04-2013 DECRETO 56/2013, do 21 de marzo, de aprobación definitiva da modificación puntual número 15 das normas subsidiarias municipais do Concello de Vilanova de Arousa, no lugar de Currás, parroquia de Caleiro...

DECRETO 80/2015, do 11 de xuño, polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural da Praia das Catedrais.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 110 Fecha de Publicación: 12/06/2015 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...considerar o ascenso do nivel do mar e as consecuencias do cambio climático sobre as costas. Para tal fin, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, como organismo promotor do Plan de conservación, establecerá canles de comunicación e coordinación con outras administracións e coa comunidade científica para promover a mellora do coñecemento das posibles consecuencias do ascenso do nivel... ...difusión das condicións de uso público no monumento natural. En concreto, as medidas previstas inclúen as seguintes accións: 1º. Novas no portal web da Consellería de medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, informando das condicións de uso público impostas no Plan de conservación do monumento natural da praia das Catedrais, cunha ligazón á páxina para a solicitude de autorizacións. 2º...

DECRETO 12/2013, do 17 de xaneiro, de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de San Sadurniño (A Coruña) para a delimitación do núcleo rural da Esperanza.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 20 Fecha de Publicación: 29/01/2013 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...dezasete de xaneiro de dous mil trece, DISPOÑO: Artigo único Aprobar definitivamente a modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de San Sadurniño (A Coruña) para a delimitación do núcleo rural da Esperanza. Disposición derradeira. Recursos Segundo o disposto no artigo 85.11 da citada Lei 9/2002, contra este decreto non cabe recurso en... ...DECRETO 12/2013, do 17 de xaneiro, de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de San Sadurniño (A Coruña) para a delimitación do núcleo rural da Esperanza., - Diario Oficial de Galicia, de 29-01-2013 DECRETO 12/2013, do 17 de xaneiro, de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de San Sadurniño (A Coruña) para a delimitación do núcleo rural da Esperanza...
88 Resultados