Legislación

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas Rango: Orden

ORDE do 23 de abril de 2014 pola que se acorda a execución das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recaídas no Plan xeral de ordenación municipal da Pobra do Caramiñal (PO 4026/2008 e PO 4082/2008).

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 93 Fecha de Publicación: 16/05/2014 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...do Areal, e a parte do predio en que radica que está na zona destinada a equipamento, clasificándoas como solo urbano consolidado residencial, coa edificabilidade existente. Como consecuencia disto, o POL 1 vólvese delimitar, restando a superficie extraída e resitúase a superfice para equipamento dentro do polígono. No mesmo acto, acórdase comunicar o dito acordo á Consellería de Medio... ...G 93 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS Ambiente, Territorio e Infraestruturas, ao Tribunal Superior de Xustiza e aos recorrentes. A competencia para resolver sobre a aprobación definitiva do planeamento xeral correspóndelle ao conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de conformidade co disposto nos artigos 89 e 93.4 da LOUG, e no artigo 1 do Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica...

Orde do 14 de maio de 2010 sobre a aprobacion definitiva da modificacion puntual numero 3 do Plan Xeral de Ordenacion Urbana do concello da Guarda (Pontevedra).

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 100 Fecha de Publicación: 28/05/2010 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ....... ...normativa e ordenanzas do PXOM. Notifíquese esta orde ao concello e publíquese no Diario Oficial de Galicia. Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo...

ORDE do 14 de novembro de 2012 de aprobación definitiva da modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Oroso, no lugar de Porto Avieira.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 225 Fecha de Publicación: 26/11/2012 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...ORDE do 14 de novembro de 2012 de aprobación definitiva da modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Oroso, no lugar de Porto Avieira., - Diario Oficial de Galicia, de 26-11-2012 ORDE do 14 de novembro de 2012 de aprobación definitiva da modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Oroso, no lugar de Porto Avieira... .......

Orde do 22 de novembro de 2010 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cualedro (Ourense).

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 232 Fecha de Publicación: 02/12/2010 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...O Concello de Cualedro eleva, para a súa aprobación definitiva, o expediente do Plan Xeral de Ordenación Municipal, de conformidade co previsto no artigo 85º.7 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. I. Antecedentes. 1. Mediante Orde do 11 de xuño de 2010, esta Consellería de Medio Ambiente, Territorio e... ...conformidade co artigo 89 da LOUG e co artigo 1 do Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a competencia para resolver sobre a aprobación definitiva dos plans xerais de ordenación municipal correspóndelle ao conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. III. Resolución. En base no...

Orde do 12 de agosto de 2010 sobre a aprobacion definitiva da modificacion puntual do Plan Xeral de Ordenacion Municipal do Concello de Ferrol (A Coruña) no ambito do cuartel de mariñeiria.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 172 Fecha de Publicación: 07/09/2010 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...réxime de protección. A modificación prevé unha reserva de edificabilidade para vivenda protexida do 40% da total do ámbito, conforme o sinalado no artigo 47.11º da Lei 9/2002. 4. Outros aspectos do proxecto. O plano O.1 de ordenación sinala sobre a zona edificable do ámbito a aplicación da ordenanza 13.A, cando de conformidade coa normativa do ámbito é de aplicación o réxime... ...establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. IV. Resolución. Visto canto antecede, resolvo: 1. Outorgar a aprobación definitiva á modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Ferrol no ámbito do cuartel de mariñeiría. 2. Notifíquese esta orde ao concello e publíquese no Diario Oficial de...

ORDE do 3 de xuño de 2013 sobre a aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do concello da Estrada (Pontevedra).

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 112 Fecha de Publicación: 13/06/2013 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...mediante inclusión/expropiación. O acceso ao sector I19 é a través dunha pista rural de 6 m de largo. A previsión do plan xeral para mellorar este acceso redúcese a unha remisión na ficha ao planeamento que ordene este sector (que, por outra banda, conta con planos de ordenación no anexo de ámbitos da disposición transitoria trece) sen que no PXOM se grafen os terreos afectados. 4. Solo... ...G 112 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS SUNC-6 débese ter en conta a superficie do sistema xeral adscrito para o cálculo do aproveitamento tipo da área de repartición (daquela, o aproveitamento tipo sería menor). 7. Na ordenanza 1, o recuamento lateral de 3 m respecto de parcelas con ordenanzas 3, 4, 5 e 6 débese aplicar, así mesmo, respecto das parcelas edificadas de ordenanza 2, co obxecto de evitar a aparición de medianís...

ORDE do 31 de xaneiro de 2013 sobre aprobación definitiva da modificación puntual número 24 das Normas subsidiarias municipais do concello de Nigrán, referida ás ordenanzas 6 e 7.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 31 Fecha de Publicación: 13/02/2013 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...ORDE do 31 de xaneiro de 2013 sobre aprobación definitiva da modificación puntual número 24 das Normas subsidiarias municipais do concello de Nigrán, referida ás ordenanzas 6 e 7., - Diario Oficial de Galicia, de 13-02-2013 ORDE do 31 de xaneiro de 2013 sobre aprobación definitiva da modificación puntual número 24 das Normas subsidiarias municipais do concello de Nigrán, referida ás ordenanzas 6 e 7... ...G 31 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS . De conformidade cos artigos 89 e 93.4 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e co artigo 1 do Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a competencia para resolver sobre a aprobación definitiva das modificacións puntuais dos plans xerais de...

Orde do 1 de abril de 2011 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Beade (Ourense).

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 72 Fecha de Publicación: 12/04/2011 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...ordenanzas do plan xeral aprobado definitivamente. Terceiro.-Notifíquese esta orde ao concello e publíquese no Diario Oficial de Galicia. Contra esta orde cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a sala correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10º... ...G 72 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS O Concello de Beade remite o Plan Xeral de Ordenación Municipal en solicitude da súa aprobación definitiva, conforme o artigo 85º.7 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. I. Antecedentes. 1. Con data 2 de novembro de 2010 pasado, esta Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas emitiu orde de non...

ORDE do 17 de xullo de 2013 de aprobación definitiva da modificación puntual número 2 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Ribadumia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 158 Fecha de Publicación: 21/08/2013 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ...existentes; colmatando os espazos intersticiais do tecido edificado existente. II.3. A cualificación do ámbito coas ordenanzas 1, 1.A e 3.2 non supón incremento de intensidade de uso. A ordenanza 1, xa existente no PXOM, é unha ordenanza de vivenda unifamiliar illada á cal o PXOM asignaba os solos urbanos dos tramos de certas estradas, entre elas a PO-9305, situados fóra do solo consolidado da vila... ...de Ribadumia. A subzona 1A da ordenanza 1 permite o mantemento de usos non residenciais compatibles co residencial. E a ordenanza 3.2 é un novo grao da ordenanza 3 do PXOM, que recolle a tipoloxía de bloque multifamiliar en B+1, situada en diversas zonas na transición do núcleo consolidado cara á periferia. O novo grao 3.1 da ordenanza 3 aplicarase ás zonas grafadas como ordenanza 3 nos planos de...

Orde do 16 de febreiro de 2010 sobre aprobacion definitiva da modificacion puntual do Plan Xeral de Ordenacion Urbana do Concello de Pontevedra no ambito da parcela da ONCE entre as ruas Luis Braille, Santa Lucia e Camiño das Abilleiras.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 41 Fecha de Publicación: 02/03/2010 Órgano Emisor: Conselleria De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas

  ..., do teor literal seguinte: 1. O proxecto de modificación, orixinado no convenio de planeamento asinado polo Concello de Pontevedra e a ONCE, ten por obxecto crear unha nova área de repartición de solo urbano non consolidado de uso residencial, nun ámbito actualmente definido como equipamento, que permita a construción de bloques de vivendas plurifamiliares, reguladas pola ordenanza zona... ...conformidade cos artigos 89 e 93.4º da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e co artigo 1 do Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a competencia para resolver sobre a aprobación definitiva das modificacións puntuais dos plans xerais de ordenación...
223 Resultados