Legislación

Filtros

APLICAR

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos Rango: Orden

Orde do 3 de maio de 2007 pola que se modifica a Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se regula a alternancia de artes para embarcacions que pesquen en augas da Comunidade Autonoma de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 90 Fecha de Publicación: 10/05/2007 Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos

  ....... ...armador deberá renunciar a unha delas para que se autorice a súa inclusión no plan de explotación. A renuncia terá os seus efectos durante a vixencia do plan de explotación, e unha vez finalizado este recuperarase a arte renunciada de xeito automático. Artigo 2º ter: cambios temporais de modalidade. 1. A Dirección Xeral de Recursos Mariños da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos...

Orde do 27 de maio de 2005 pola que se establece a oferta formativa da Escola Galega de Gardacostas.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 119 Fecha de Publicación: 22/06/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos

  ....... ...ensinanzas profesionais na modalidade de ensinanzas náutico-pesqueiras. O Decreto 428/1993, do 17 de decembro, refunde a normativa sobre formación naútico-pesqueira na Comunidade Autónoma de Galicia, ordenándose as ensinanzas que cualifican para o exercicio das profesións relacionadas co mundo do mar. A Lei 2/2004, do 11 de abril, pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia...

Orde do 26 de marzo de 2009 pola que se modifica a Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se regula a alternancia de artes para embarcacions que faenen en augas da Comunidade Autonoma de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 68 Fecha de Publicación: 08/04/2009 Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos

  ...de modalidade entre determinadas artes do censo de artes menores. A disposición adicional sexta da Orde do 26 de novembro de 2004 establece que a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos poderá establecer un sistema informatizado de rexistro dos cambios de arte. Con este obxectivo, con anterioridade ao establecemento da normativa que permita a súa implantación, poderá deseñar un plan... ...dunha embarcación ante a confraría de pescadores, entidade asociativa do sector ou delegación territorial ou comarcal da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. 4. Para a anotación dos ditos rexistros, o patrón ou armador deberán acreditar a titularidade do permiso de explotación así como a autorización do despacho das capitanías marítimas. 5. A solicitude de rexistro da actividade...

Orde do 28 de xullo de 2005 pola que se modifica a do 27 de maio de 2005, pola que se regula a descarga, transporte e primeira venda dos produtos pesqueiros e acuícolas dos que non sexa obrigada a súa primeira venda en lonxa, e se establece o procedemento para a autorización.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 151 Fecha de Publicación: 08/08/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos

  ...Orde do 28 de xullo de 2005 pola que se modifica a do 27 de maio de 2005, pola que se regula a descarga, transporte e primeira venda dos produtos pesqueiros e acuícolas dos que non sexa obrigada a súa primeira venda en lonxa, e se establece o procedemento para a autorización. - Diario Oficial de Galicia, de 08-08-2005 Orde do 28 de xullo de 2005 pola que se modifica a do 27 de maio de 2005, pola que se regula a descarga, transporte e primeira venda dos produtos pesqueiros e acuícolas dos que non sexa obrigada a súa primeira venda en lonxa, e se establece o procedemento para a autorización... .......

Orde do 13 de decembro de 2006 pola que se desenvolve o Plan de recuperación do polbo e se ditan normas para a aprobación dos plans zonais.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 241 Fecha de Publicación: 18/12/2006 Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos

  ...regulan as bases da convocatoria para a concesión de compensacións financeiras aos propietarios e tripulantes de buques dedicados á captura do polbo afectados pola paralización temporal da súa actividade. Esta norma, ademais de establecer medidas directas de xestión, dispón na súa disposición adicional terceira que a partir do 1 de xaneiro de 2007 serán aprobados pola Consellería de Pesca e... ...procedementos de concesión de compensacións financeiras aos propietarios e tripulantes de buques iniciados ao abeiro da orde da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos do 11 de maio de 2006 seguirán a súa tramitación de acordo coa devandita orde ata a súa finalización. Disposicións derradeiras Primeira.-Facúltase o director xeral de Recursos Mariños para ditar as normas para o desenvolvemento...

Orde do 29 de abril de 2004 pola que se convocan axudas de carácter socieconómico para o exercicio do ano 2004.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 96 Fecha de Publicación: 20/05/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos

  ...Orde do 29 de abril de 2004 pola que se convocan axudas de carácter socieconómico para o exercicio do ano 2004. - Diario Oficial de Galicia, de 20-05-2004 Orde do 29 de abril de 2004 pola que se convocan axudas de carácter socieconómico para o exercicio do ano 2004... .......

Orde do 5 de novembro de 2004 pola que se regula o control da descarga e transporte dos produtos pesqueiros frescos e os da acuicultura ata a fase de primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos vivos.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 221 Fecha de Publicación: 12/11/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos

  ...G 221 CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, pola a entidade que realizara as vendas. No caso de dispoñer de equipos informáticos que permitan o rexistro do contido do documento de transporte e o documento de recollida, poderá realizar a presentación telemática deste documentos. Capítulo III Transporte dos moluscos bivalvos vivos Artigo 6º.-Documento de rexistro para moluscos... ...desde a súa data de expedición. Artigo 7º.-Da emisión do documento de rexistro 1. As delegacións territoriais e comarcais da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, entregarán os talonarios dos documentos de rexistro para moluscos bivalvos, levando un rexistro deles e as entidades ás que se entregaron. 2. Os documentos serán expedidos, por petición do recolleitador, polas...

Orde do 4 de novembro de 2008 pola que se establecen as materias que se imparten e as especialidades do profesorado dos centros de ensino pesqueiro e se regula a equivalencia para efectos de docencia e o procedemento para a cobertura temporal de prazas de profesores numerarios e mestres de taller de institutos politecnicos maritimo-pesqueiros.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 225 Fecha de Publicación: 19/11/2008 Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos

  ...decembro, polo que se regula e refunde a normativa en materia de formación náutico-pesqueira, habilita a Consellería de Pesca e Asuntos marítimos para aprobar as titulacións requiridas para os efectos de equivalencia para as materias que deben impartir os profesores numerarios e mestres de taller das escalas citadas. En uso desa habilitación normativa e para dar cobertura aos postos vacantes que... ...docente concreta. En virtude disto, a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, facendo uso das competencias que lle confire o artigo 34.6º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, das normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, DISPÓN: Artigo 1º.-Materias impartidas e especialidade do profesorado. 1.1. As materias que terán que impartir os profesores numerarios de...

Orde do 17 de agosto de 2006 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas para persoal auxiliar de investigación mariña (técnicos especialistas en FP2 e técnicos superiores de ciclos formativos de grao superior) que se encadran no programa de recursos humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica e se procede á súa convocatoria.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 163 Fecha de Publicación: 24/08/2006 Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos

  ...modelo oficial RHU-11 que se publica como anexo II a esta orde están á disposición dos interesados nas dependencias da Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro e na internet nos enderezos http://www.xunta.es/newpesca/noticiaspesca. nsf/e http://www.dxid. org. As solicitudes presentaranse no rexistro xeral da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos ou por calquera das formas previstas... ...Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro comprobarase que todas as solicitudes reúnan os requisitos establecidos nesta orde e exporase, nun prazo de dez días desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, a lista de solicitudes admitidas e excluídas, sinalando de ser o caso as causas de exclusión, nos taboleiros da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, e na internet nos enderezos http...

Orde do 19 de decembro de 2003 pola que se convocan axudas á paralización definitiva de buques pesqueiros.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 252 Fecha de Publicación: 30/12/2003 Órgano Emisor: Conselleria De Pesca E Asuntos Maritimos

  ...Orde do 19 de decembro de 2003 pola que se convocan axudas á paralización definitiva de buques pesqueiros. - Diario Oficial de Galicia, de 30-12-2003 Orde do 19 de decembro de 2003 pola que se convocan axudas á paralización definitiva de buques pesqueiros... .......
87 Resultados