Legislación

Filtros

APLICAR

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial Rango: Decreto

Decreto 146/2005, do 26 de maio, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado do acondicionamento da estrada LU-115 (antiga CP39-01) Outeiro de Rei (NVI) Castro. Clave: LU/02/018.01.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 108 Fecha de Publicación: 07/06/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial

  ...Decreto 146/2005, do 26 de maio, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado do acondicionamento da estrada LU-115 (antiga CP39-01) Outeiro de Rei (NVI) Castro. Clave: LU/02/018.01. - Diario Oficial de Galicia, de 07-06-2005 Decreto 146/2005, do 26 de maio, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado do acondicionamento da estrada LU-115 (antiga CP39-01) Outeiro de Rei (NVI) Castro. Clave: LU/02/018.01... ...aparecen recollidos e valorados no citado proxecto. A competencia para efectuar a declaración de urxente ocupación tena atribuída a Xunta de Galicia en virtude do artigo segundo do Decreto 156/1982, do 15 de decembro, sobre asunción de transferencias en materia de estradas e a súa asignación á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, considerándose xustificada a referida...

Decreto 162/2005, do 16 de xuño, polo que se modifica o Decreto 134/2002, do 4 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 117 Fecha de Publicación: 20/06/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial

  ...G 117 CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL O Decreto 134/2002, do 4 de abril, establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. Posteriormente o Decreto 23/2003, do 20 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia dispón no seu artigo 12. b) . 2 que queda adscrito á Consellería de Medio Ambiente o ente público Obras e Servizos Hidráulicos, ata... ...Decreto 162/2005, do 16 de xuño, polo que se modifica o Decreto 134/2002, do 4 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. - Diario Oficial de Galicia, de 20-06-2005 Decreto 162/2005, do 16 de xuño, polo que se modifica o Decreto 134/2002, do 4 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda...

Decreto 223/2005, do 16 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 152 Fecha de Publicación: 09/08/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial

  ...Expropiación de Galicia, que figura como anexo a este decreto. Disposición adicional O Xurado de Expropiación de Galicia asumirá a súa competencia a partir da súa constitución, que terá lugar, en todo caso, no prazo de dous meses contados desde a publicación do presente regulamento. Disposición transitoria As pezas de prezo xusto orixinadas por expropiacións que entrasen nos... ...Decreto 223/2005, do 16 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia. - Diario Oficial de Galicia, de 09-08-2005 Decreto 223/2005, do 16 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia...

Decreto 155/2004, do 25 de xuño, polo que se modifica o Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións aos arrendatarios no marco do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 137 Fecha de Publicación: 16/07/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial

  ...G 137 CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL No marco das actuacións autonómicas en materia de vivenda, e co obxectivo de fomentar o aluguer, a Xunta de Galicia aprobou o Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións aos arrendatarios dentro do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer. Este decreto, publicado no DOG do 17 de febreiro de 2004, permitía subvencionar aos colectivos de baixos ingresos que... ...Decreto 155/2004, do 25 de xuño, polo que se modifica o Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións aos arrendatarios no marco do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo. - Diario Oficial de Galicia, de 16-07-2004 Decreto 155/2004, do 25 de xuño, polo que se modifica o Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións aos arrendatarios no marco do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo...

Decreto 80/2005, do 31 de marzo, polo que se regulan os servizos de transporte público a lugares de lecer.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 79 Fecha de Publicación: 26/04/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial

  ...Decreto 80/2005, do 31 de marzo, polo que se regulan os servizos de transporte público a lugares de lecer. - Diario Oficial de Galicia, de 26-04-2005 Decreto 80/2005, do 31 de marzo, polo que se regulan os servizos de transporte público a lugares de lecer... ...G 79 CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, informado favorablemente polo Consello Galego de Transportes na súa reunión do 30 de xullo de 2004, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia do 5 de novembro de 2004, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do trinta e un de marzo de dous mil cinco, DISPOÑO: Capítulo I Disposicións...

Decreto 113/2005, do 28 de abril, sobre a aprobación definitiva da modificación das normas subsidiarias de planeamento de Cerceda (A Coruña) para a modificación puntual de uso en terreos do vertedoiro municipal. (Expediente AC-04013) .

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 93 Fecha de Publicación: 16/05/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial

  ...Decreto 113/2005, do 28 de abril, sobre a aprobación definitiva da modificación das normas subsidiarias de planeamento de Cerceda (A Coruña) para a modificación puntual de uso en terreos do vertedoiro municipal. (Expediente AC-04013) . - Diario Oficial de Galicia, de 16-05-2005 Decreto 113/2005, do 28 de abril, sobre a aprobación definitiva da modificación das normas subsidiarias de planeamento de Cerceda (A Coruña) para a modificación puntual de uso en terreos do vertedoiro municipal. (Expediente AC-04013)... ...ter en conta, entre outros, os seguintes particulares: a) Terminada a fase de elaboración da modificación, e inmediatamente antes da súa aprobación inicial, o concello someteu en dúas ocasións o expediente a informe preceptivo (artigo 85.1º da LOUGA) da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda (CPTOPV) , sendo emitido o último informe o 20 de agosto de 2004, con...

Decreto 263/2004, do 29 de outubro, de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Campo Lameiro (Pontevedra) para creación dun parque empresarial. (Expediente PO-02023) .

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 224 Fecha de Publicación: 17/11/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial

  ...Decreto 263/2004, do 29 de outubro, de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Campo Lameiro (Pontevedra) para creación dun parque empresarial. (Expediente PO-02023) . - Diario Oficial de Galicia, de 17-11-2004 Decreto 263/2004, do 29 de outubro, de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Campo Lameiro (Pontevedra) para creación dun parque empresarial. (Expediente PO-02023)... ..., neles constan, seguintes: a) do xefe do Servizo de Montes e Industrias Forestais da Delegación da Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, do 1 de abril de 2004, en canto á desafectación de terreos de monte en man común para a creación dun polígono industrial con base no escaso interese forestal; b) da Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas...

Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións ós arrendatarios no marco do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 33 Fecha de Publicación: 17/02/2004 Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial

  ...vivendas que se inclúen no ámbito de concesión da subvención que se establece neste decreto deberán cumpri-lo seguinte: -Cumprir uns requisitos mínimos de aptitude que serán comprobados por un organismo de control técnico independente contratado polo IGVS que visitará as vivendas coa finalidade de determina-lo estado, e emitirá un informe para o efecto. -A renda máxima de aluguer mensual... ...Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións ós arrendatarios no marco do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo. - Diario Oficial de Galicia, de 17-02-2004 Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan as subvencións ós arrendatarios no marco do programa Bolsa de Vivenda en Aluguer do Instituto Galego da Vivenda e Solo...

Decreto 189/2005, do 23 de xuño, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado acondicionamento da estrada PO-401. Treito: Filgueiralímite provincia. Clave: PO/01/077.01.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 129 Fecha de Publicación: 06/07/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial

  ...Decreto 189/2005, do 23 de xuño, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado acondicionamento da estrada PO-401. Treito: Filgueiralímite provincia. Clave: PO/01/077.01. - Diario Oficial de Galicia, de 06-07-2005 Decreto 189/2005, do 23 de xuño, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado acondicionamento da estrada PO-401. Treito: Filgueiralímite provincia. Clave: PO/01/077.01... ...recollidos e valorados no citado proxecto. A competencia para efectuar a declaración de urxente ocupación tena atribuída a Xunta de Galicia en virtude do artigo segundo do Decreto 156/1982, do 15 de decembro, sobre asunción de transferencias en materia de estradas e a súa asignación á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, considerándose xustificada a referida declaración...

Decreto 319/2004, do 29 de decembro, de modificación da ordenación provisional contida no Decreto 180/2004, do 29 de xullo, de modificación da ordenación provisional contida no anexo do Decreto 207/2002, do 20 de xuño, de suspensión das normas subsidiarias de planeamento municipal de Ponteareas.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 10 Fecha de Publicación: 17/01/2005 Órgano Emisor: Conselleria De Politica Territorial

  ...G 10 CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL O Decreto 180/2004, do 29 de xullo, de modificación da ordenación provisional contida no anexo do Decreto 207/2002, do 20 de xuño, de suspensión das normas subsidiarias de planeamento municipal de Ponteareas, publicado no DOG nº 148, do 2 de agosto de 2004, establece a ordenación urbanística que resulta de aplicación no termo municipio de Ponteareas, con carácter provisional e transitorio... ...Decreto 319/2004, do 29 de decembro, de modificación da ordenación provisional contida no Decreto 180/2004, do 29 de xullo, de modificación da ordenación provisional contida no anexo do Decreto 207/2002, do 20 de xuño, de suspensión das normas subsidiarias de planeamento municipal de Ponteareas. - Diario Oficial de Galicia, de 17-01-2005 Decreto 319/2004, do 29 de decembro, de modificación da ordenación provisional contida no Decreto 180/2004, do 29 de xullo, de modificación da ordenación provisional contida no anexo do Decreto 207/2002, do 20 de xuño, de suspensión das normas subsidiarias de planeamento municipal de Ponteareas...
10 Resultados