Legislación

Filtros

Estado de Vigencia

APLICAR

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade Rango: Orden

Orden de 15 de Jul de 2020 C.A. Galicia (Medidas de prevención en varios ayuntamientos como consecuencia del COVID-19) DEROGADO

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 140 Fecha de Publicación: 15/07/2020 Fecha de entrada en vigor: 15/07/2020 Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade

ORDE do 10 de xullo de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 137 Fecha de Publicación: 10/07/2020 Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade

  ...G 137 CONSELLERIA DE SANIDADE Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, deuse publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo... ...Resolución do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, deuse publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no citado Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez...

Orde do 4 de setembro de 2008 pola que se fixan as tarifas maximas aplicables a asistencia sanitaria concertada polo Servizo Galego de Saude e se actualizan os prezos dos concertos vixentes.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 190 Fecha de Publicación: 01/10/2008 Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade

  ....... ...sanitaria de Galicia, no seu artigo 21 establece que lle corresponde á Consellería de Sanidade aprobar os módulos económicos para a prestación de servizos propios, conveniados ou contratados do Servizo Galego de Saúde, así como a súa modificación. En atención a isto, a contratación, no ámbito do Servizo Galego de Saúde, de servizos de asistencia, axustarase ás modalidades de prestación que se...

ORDE do 5 de setembro de 2011 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada polos sindicatos CC.OO., CIG e UGT do sector de transporte de enfermos e accidentados en ambulancia na Comunidade Autónoma de Galicia, que se levará a cabo desde as 00.00 horas ás 24.00 horas do día 8 de setembro de 2011.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 171 Fecha de Publicación: 07/09/2011 Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade

  ...07-09-2011... ...ORDE do 5 de setembro de 2011 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada polos sindicatos CC.OO., CIG e UGT do sector de transporte de enfermos e accidentados en ambulancia na Comunidade Autónoma de Galicia, que se levará a cabo desde as 00.00 horas ás 24.00 horas do día 8 de setembro de 2011... .......

ORDE do 12 de decembro de 2011 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada no sector de hospitalización e internamento da provincia de Pontevedra para o día 15 de decembro de 2011 e os días 18 e 25 de xaneiro de 2012.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 237 Fecha de Publicación: 14/12/2011 Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade

  ...ORDE do 12 de decembro de 2011 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada no sector de hospitalización e internamento da provincia de Pontevedra para o día 15 de decembro de 2011 e os días 18 e 25 de xaneiro de 2012., - Diario Oficial de Galicia, de 14-12-2011 ORDE do 12 de decembro de 2011 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada no sector de hospitalización e internamento da provincia de Pontevedra para o día 15 de decembro de 2011 e os días 18 e 25 de xaneiro de 2012... .......

Orde do 16 de maio de 2006 pola que se regula o procedemento e efectos da integración funcional do persoal licenciado sanitario de cota e zona nas unidades e servizos de atención primaria, e do seu acceso ao réxime extraordinario de desenvolvemento profesional.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 102 Fecha de Publicación: 30/05/2006 Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade

  ...Orde do 16 de maio de 2006 pola que se regula o procedemento e efectos da integración funcional do persoal licenciado sanitario de cota e zona nas unidades e servizos de atención primaria, e do seu acceso ao réxime extraordinario de desenvolvemento profesional. - Diario Oficial de Galicia, de 30-05-2006 Orde do 16 de maio de 2006 pola que se regula o procedemento e efectos da integración funcional do persoal licenciado sanitario de cota e zona nas unidades e servizos de atención primaria, e do seu acceso ao réxime extraordinario de desenvolvemento profesional... .......

Orde do 26 de maio de 2008 pola que se crea o Rexistro Oficial de Establecementos e Servizos Biocidas, e se establecen as bases para a inscricion neste e o seu funcionamento na Comunidade Autonoma de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 109 Fecha de Publicación: 06/06/2008 Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade

  ...nacional. Ao abeiro do Real decreto 1634/1980, do 31 de xullo, de transferencias de competencias da Administración do Estado á Xunta de Galicia en materia, entre outras de sanidade, e por proposta da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, DISPOÑO: Artigo 1º.-Obxectivo e ámbito de aplicación. 1. Pola presente orde regúlase o Rexistro Oficial de... ...documentación á que fai referencia o artigo 7º, presentarase no rexistro da delegación da Consellería de Sanidade da provincia en cuxo ámbito territorial estea situado o establecemento ou onde teña o domicilio social o servizo. Igualmente poderán presentarse en calquera das formas establecidas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento...

Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se determinan os servizos minimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nas institucions sanitarias do Servizo Galego de Saude durante a folga convocada polos sindicatos O Mega e CESM, os dias 25, 26 e 27 de febreiro de 2009, que afectara todo o persoal facultativo dependente do Servizo Galego de Saude e da Conselleria de Sanidade.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 37 Fecha de Publicación: 23/02/2009 Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade

  ...Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se determinan os servizos minimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nas institucions sanitarias do Servizo Galego de Saude durante a folga convocada polos sindicatos O Mega e CESM, os dias 25, 26 e 27 de febreiro de 2009, que afectara todo o persoal facultativo dependente do Servizo Galego de Saude e da Conselleria de Sanidade. - Diario Oficial de... ...Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se determinan os servizos minimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nas institucions sanitarias do Servizo Galego de Saude durante a folga convocada polos sindicatos O Mega e CESM, os dias 25, 26 e 27 de febreiro de 2009, que afectara todo o persoal facultativo dependente do Servizo Galego de Saude e da Conselleria de Sanidade...

Orde do 29 de xaneiro de 2008 pola que se regulan as unidades hospitalarias de rehabilitacion psiquiatrica no ambito da Comunidade Autonoma de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 41 Fecha de Publicación: 28/02/2008 Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade

  ....... ...complementarios as unidades hospitalarias de rehabilitación psiquiátrica e no seu artigo 15 defínese o tipo de pacientes os que se atenderán nestas unidades. Esta orde ten por obxecto desenvolver o establecido nos citados artigos así como no documento propostas de desenvolvemento da atención á saúde mental en Galicia (1997) elaborado pola Comisión Asesora sobre Saúde Mental da Consellería de Sanidade...

ORDE do 9 de novembro de 2012 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 14 de novembro de 2012.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 215 Fecha de Publicación: 12/11/2012 Órgano Emisor: Conselleria De Sanidade

  ....... ...G 215 CONSELLERIA DE SANIDADE Control de visitas Persoal de domingos Telefonistas Persoal de domingos Informática Un informático a quenda partida Microinformática Un microinformático a quenda partida Ordenanzas...
207 Resultados