Legislación

Filtros

Órgano Emisor

APLICAR

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria Do Mar Rango: Resolucion

Resolucion do 11 de maio de 2010, da Direccion Xeral de Ordenacion e Xestion de Recursos Mariños, pola que se establece o periodo de veda para o polbo (Octopus vulgaris) para o ano 2010.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 95 Fecha de Publicación: 21/05/2010 Órgano Emisor: Conselleria Do Mar

  ...captura do polbo (Octopus vulgaris), por medio de calquera arte, en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. As embarcacións dedicadas á captura de polbo con nasas deberán retirar estas do seu calado e levalas a porto. Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa... ...Resolucion do 11 de maio de 2010, da Direccion Xeral de Ordenacion e Xestion de Recursos Mariños, pola que se establece o periodo de veda para o polbo (Octopus vulgaris) para o ano 2010. - Diario Oficial de Galicia, de 21-05-2010 Resolucion do 11 de maio de 2010, da Direccion Xeral de Ordenacion e Xestion de Recursos Mariños, pola que se establece o periodo de veda para o polbo (Octopus vulgaris) para o ano 2010...

Resolución do 20 de setembro de 2010 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de setembro de 2010.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 194 Fecha de Publicación: 07/10/2010 Órgano Emisor: Conselleria Do Mar

  ....... ...Resolución do 20 de setembro de 2010 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de setembro de 2010., - Diario Oficial de Galicia, de 07-10-2010 Resolución do 20 de setembro de 2010 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de setembro de 2010...

Resolución do 22 de setembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes para a inscrición no censo de titulares de permisos que os habilite para exercer a actividade na reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 194 Fecha de Publicación: 07/10/2010 Órgano Emisor: Conselleria Do Mar

  ...Resolución do 22 de setembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes para a inscrición no censo de titulares de permisos que os habilite para exercer a actividade na reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira., - Diario Oficial de Galicia, de 07-10-2010 Resolución do 22 de setembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes para a inscrición no censo de titulares de permisos que os habilite para exercer a actividade na reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira... ...G 194 CONSELLERIA DO MAR . Segundo.-Solicitude. As solicitudes formalizaranse no modelo que se publica como anexo I da Orde do 18 de agosto de 2010 pola que se regula o uso e xestión da reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira (DOG nº 173, do 8 de setembro). Presentaranse no rexistro da Consellería do Mar ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro de 1992, de...

Resolución do 10 de novembro de 2010, pola que se modifica a Resolución do 30 de setembro de 2010, da Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, relativa aos horarios de traballo nos polígonos de bateas durante a vixencia do plan de actuación C nalgunha zona de produción de mexillón, para aquelas zonas que teñan todos os polígonos abertos, así como a Resolución do 20 de outubro de 2010 que modifica a anterior.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 219 Fecha de Publicación: 15/11/2010 Órgano Emisor: Conselleria Do Mar

  ...Resolución do 10 de novembro de 2010, pola que se modifica a Resolución do 30 de setembro de 2010, da Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, relativa aos horarios de traballo nos polígonos de bateas durante a vixencia do plan de actuación C nalgunha zona de produción de mexillón, para aquelas zonas que teñan todos os polígonos abertos, así como a Resolución do 20 de outubro... ...Resolución do 10 de novembro de 2010, pola que se modifica a Resolución do 30 de setembro de 2010, da Dirección Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, relativa aos horarios de traballo nos polígonos de bateas durante a vixencia do plan de actuación C nalgunha zona de produción de mexillón, para aquelas zonas que teñan todos os polígonos abertos, así como a Resolución do 20 de outubro...

RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se establece o período de veda para o polbo (Octopus vulgaris) para o ano 2011.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 97 Fecha de Publicación: 20/05/2011 Órgano Emisor: Conselleria Do Mar

  ...RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se establece o período de veda para o polbo (Octopus vulgaris) para o ano 2011., - Diario Oficial de Galicia, de 20-05-2011 RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se establece o período de veda para o polbo (Octopus vulgaris) para o ano 2011... ..., ante a Consellería do Mar, de conformidade co disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro. Santiago de Compostela, 6 de maio de 2011. Pablo Ramón Fernández Asensio Director xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños...

Resolución do 16 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se aproba o Plan de explotación da centola (Maja brachydactyla) para o ano 2010.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 223 Fecha de Publicación: 19/11/2010 Órgano Emisor: Conselleria Do Mar

  ...decembro de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro. Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ante a conselleira do Mar, de conformidade co disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administración... ...Resolución do 16 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se aproba o Plan de explotación da centola (Maja brachydactyla) para o ano 2010., - Diario Oficial de Galicia, de 19-11-2010 Resolución do 16 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se aproba o Plan de explotación da centola (Maja brachydactyla) para o ano 2010...

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames teóricos e prácticos para a obtención de titulacións para o goberno de embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 90 Fecha de Publicación: 10/05/2011 Órgano Emisor: Conselleria Do Mar

  ...actualizan as medidas de seguridade na utilización das motos náuticas. Esta dirección xeral no uso das facultades que lle confire o Decreto 312/2009, do 17 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Mar, convoca exames teóricos e prácticos ordinarios para a obtención de títulos de patrón para a navegación básica, patrón de embarcacións de lecer, patrón de iate... ...Pesqueiro, xefaturas comarcais e territoriais de Consellería do Mar e na epígrafe de procedementos da Guía do cidadán na oficina virtual http/www.xunta.es/. Á solicitude deberán unirse os seguintes documentos: a) Unha fotografía en cor e recente en tamaño carné, semellante á exixida para o DNI, en cuxo dorso figure o nome e apelidos do solicitante. b) Fotocopia compulsada do DNI...

Resolución do 22 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se aproba o Plan experimental de nasas para a captura de polbo (Octopus vulgaris) nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 251 Fecha de Publicación: 31/12/2010 Órgano Emisor: Conselleria Do Mar

  ...establecido no Decreto 424/1993, do 17 de decembro, modificado polo Decreto 198/2004, do 29 de xullo. O Decreto 312/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Mar, no seu artigo 6º establece o seguinte: «Correspóndenlle á Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños as competencias sobre ordenación pesqueira, tanto de carácter profesional como... ...embarcación ao departamento territorial da Consellería do Mar indicando as causas de tal solicitude, número de pezas ou caceas, así como a situación destas expresadas en latitude e lonxitude ou, de non ser posible, indicará da maneira máis exacta a situación xeográfica da zona onde se atopen. 6. Número de nasas. O número máximo de nasas vén determinado polo arqueo en TRB das embarcacións e...

Resolución do 13 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se publica o censo provisional de titulares de permisos que habilita para exercer a actividade na reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 4 Fecha de Publicación: 07/01/2011 Órgano Emisor: Conselleria Do Mar

  ...control da reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira, publícase o censo provisional de titulares de permisos que os habilita para exerceren a actividade dentro do ámbito da reserva, e que se recolle no anexo I desta resolución. No anexo II figuran os titulares excluídos e as causas da exclusión. As persoas interesadas poderán formular cantas alegacións consideren oportunas durante un... ...Resolución do 13 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se publica o censo provisional de titulares de permisos que habilita para exercer a actividade na reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira., - Diario Oficial de Galicia, de 07-01-2011 Resolución do 13 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se publica o censo provisional de titulares de permisos que habilita para exercer a actividade na reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira...

Resolucion do 11 de febreiro de 2010, da Direccion Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se fixan as datas para a realizacion dos exames ordinarios libres correspondentes a 2010, para a obtencion das titulacions de lecer na Comunidade Autonoma de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 38 Fecha de Publicación: 25/02/2010 Órgano Emisor: Conselleria Do Mar

  ....... ...Resolucion do 11 de febreiro de 2010, da Direccion Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se fixan as datas para a realizacion dos exames ordinarios libres correspondentes a 2010, para a obtencion das titulacions de lecer na Comunidade Autonoma de Galicia. - Diario Oficial de Galicia, de 25-02-2010 Resolucion do 11 de febreiro de 2010, da Direccion Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se fixan as datas para a realizacion dos exames ordinarios libres correspondentes a 2010, para a obtencion das titulacions de lecer na Comunidade Autonoma de Galicia...
17 Resultados