Legislación

Boletín: Diario Oficial de Galicia Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural Rango: Orden

Orde do 22 de marzo de 2010 pola que se adopta decision favorable en relacion coa solicitude de rexistro da modificacion do prego de condicions da indicacion xeografica protexida Ternera Gallega.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 62 Fecha de Publicación: 05/04/2010 Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural

  ...interesados poden interpor con carácter potestativo recurso de reposición perante o titular da Consellería do Medio Rural no prazo dun mes, segundo dispoñen os artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou interpor recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de... ...G 62 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL Calidade Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, pola que se procedía a dar publicidade á solicitude de modificación do prego de condicións da indicación xeográfica protexida Ternera Gallega (corrección de erros no BOE do 20 de marzo). Esta solicitude fora presentada anteriormente perante a Consellería do Medio Rural polo Consello Regulador desta indicación xeográfica. Igualmente, dando...

Orde do 28 de abril de 2008 pola que se modifica a do 11 de decembro de 2006 pola que se recoñece a indicacion xeografica Viño da Terra de Barbanza e Iria e se establecen as normas da sua utilizacion nos viños de mesa producidos na area xeografica delimitada.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 89 Fecha de Publicación: 09/05/2008 Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural

  ...G 89 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL : Un.-Modifícase o artigo 7º da orde da Consellería do Medio Rural do 11 de decembro de 2006, que queda redactado co seguinte teor literal: «Artigo 7º.-Obrigas xerais dos viticultores. Os viticultores que produzan uvas con destino á elaboración de viño da terra de Barbanza e Iria deberán: a) Ter as viñas legalmente inscritas no Rexistro vitícola de Galicia, con indicación... ...vitivinícola». Dous.-Engádense, logo do artigo 7º, tres novos artigos á orde da Consellería do Medio Rural do 11 de decembro de 2006, co seguinte contido: «Artigo 7º bis.-Obrigas xerais dos elaboradores. Os operadores que elaboren viños que pretendan ser comercializados como viño da terra de Barbanza e Iria deberán cumprir as seguintes obrigas: a) Ter inscrita a adega de...

Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestion da biomasa vexetal.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 152 Fecha de Publicación: 07/08/2007 Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural

  ....... ...artigo 50.2º.2) da Lei 3/2007, do 9 de abril. A competencia para ordenar a xestión da biomasa vexetal correspóndelle á Xunta de Galicia, segundo se recolle no artigo 6.1º.g) da propia lei. A devandita lei establece, no seus artigo 22.1º, e 23.2º.a) e b), que os criterios para a xestión da biomasa serán desenvolvidos mediante orde da consellería competente en materia forestal. Esta...

Orde do 17 de novembro de 2008 pola que se homologa o contrato-tipo para a compravenda de pataca en Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 227 Fecha de Publicación: 21/11/2008 Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural

  ...Orde do 17 de novembro de 2008 pola que se homologa o contrato-tipo para a compravenda de pataca en Galicia. - Diario Oficial de Galicia, de 21-11-2008 Orde do 17 de novembro de 2008 pola que se homologa o contrato-tipo para a compravenda de pataca en Galicia... .......

Orde do 6 de marzo de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas as entidades recoñecidas como agrupacions de defensa sanitaria gandeiras (ADSG) de Galicia e se convocan para o ano 2007.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 52 Fecha de Publicación: 14/03/2007 Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural

  ...estado sanitario das explotacións incluídas nelas e permiten incrementar paulatinamente a rendibilidade desas explotacións, diminuíndo as perdas ocasionadas por motivos sanitarios, ademais de que facilitan o cumprimento da normativa vixente referente á identificación, benestar e sanidade animal. A Consellería do Medio Rural mediante a presente orde de axudas pretende estimular a integración de... ...: Artigo 1º.-Obxecto. A presente orde ten por obxecto regular as axudas á realización de programas de planificación zoosanitaria polas entidades recoñecidas pola Consellería do Medio Rural como agrupacións de defensa sanitaria gandeiras (ADSG) e convocar estas axudas para o ano 2007. Os programas de planificación zoosanitaria deberán incluír como mínimo os programas sanitarios marco obrigatorios...

Orde do 13 de febreiro de 2008 pola que se desenvolve o procedemento para o recoñecemento e rexistro de entidades con servizos de aconsellamento ou xestion de Galicia, conforme o previsto no Decreto 235/2007, do 29 de novembro, polo que se regulan os servizos de aconsellamento e de xestion das explotacions agrarias.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 35 Fecha de Publicación: 19/02/2008 Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural

  ....... ...G 35 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL O Decreto 235/2007, do 29 de novembro, polo que se regulan as entidades que presten servizo de aconsellamento e de xestión ás explotacións agrarias, crea o rexistro de entidades con servizos de aconsellamento ou xestión de Galicia na Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal da Consellería do Medio Rural, e na súa disposición derradeira primeira faculta o...

Orde do 22 de outubro de 2008 pola que se designa o organo estatistico sectorial deste departamento.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 212 Fecha de Publicación: 31/10/2008 Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural

  ....... ...G 212 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL . De conformidade co establecido nos artigos 1º, 2º, 3º e 7º do Decreto 24/2008, do 21 de febreiro, DISPOÑO: Artigo único.-Designar como órgano estatístico sectorial da Consellería do Medio Rural a Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal, que estará integrada pola unidade administrativa cuxos datos a seguir se especifican: a) Posto de traballo...

Orde do 27 de xaneiro de 2009 pola que se divide en sectores independentes a zona de concentracion parcelaria de Niñodaguia-Serantes (Santiso).

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 22 Fecha de Publicación: 02/02/2009 Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural

  ...Orde do 27 de xaneiro de 2009 pola que se divide en sectores independentes a zona de concentracion parcelaria de Niñodaguia-Serantes (Santiso). - Diario Oficial de Galicia, de 02-02-2009 Orde do 27 de xaneiro de 2009 pola que se divide en sectores independentes a zona de concentracion parcelaria de Niñodaguia-Serantes (Santiso)... .......

ORDE do 3 de xaneiro de 2012 pola que se aproba o Regulamento das indicacións xeográficas Augardente de Galicia, Augardente de Herbas de Galicia, Licor de Herbas de Galicia e Licor Café de Galicia, e do seu consello regulador común, o Consello Regulador das Indicacións Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 10 Fecha de Publicación: 16/01/2012 Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural

  ....... ...xerais. 1. Polo mero feito da inscrición nos rexistros do Consello Regulador, as persoas inscritas quedan obrigadas ao cumprimento do disposto neste regulamento así como no manual de calidade. Tamén estarán sometidos aos acordos que, dentro das súas competencias, adopten a Consellería do Medio Rural e o Consello Regulador. 2. Para o exercicio de calquera dereito que lles poida...

ORDE do 13 de decembro de 2011 que modifica a Orde do 23 de decembro de 2009 pola que se aproba o Regulamento da indicación xeográfica protexida Grelos de Galicia e do seu Consello Regulador, e se nomea o Consello Regulador provisional.

Boletín: Diario Oficial de Galicia Número: 241 Fecha de Publicación: 20/12/2011 Órgano Emisor: Conselleria Do Medio Rural

  ...G 241 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL Por Orde da Consellería do Medio Rural do 23 de decembro de 2009 aprobouse o Regulamento da indicación xeográfica protexida Grelos de Galicia e do seu Consello Regulador, e nomeouse o Consello Regulador provisional. A devandita orde foi modificada posteriormente no seu artigo 2 pola Orde de 30 de abril de 2010 e pola Orde do 19 de outubro de 2010. Por outra parte, na reunión do Pleno... ...no artigo 4 do Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan as denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus consellos reguladores, DISPOÑO: Artigo único. Modifícase o artigo 2 da Orde do 23 de decembro de 2009, da Consellería do Medio Rural, pola que se aproba o Regulamento da indicación xeográfica protexida Grelos de Galicia e do seu...
115 Resultados