Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2012 mitjançant el qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 21-07-2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 106
  • Fecha de Publicación: 21/07/2012
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

1. L'article 5.2 g de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell de Govern determinar el nombre, les característiques i les retribucions dels llocs de treball del personal eventual. Així mateix, l'article 20.2 d'aquest text legal disposa que el nombre de llocs de treball del personal eventual, les seves carac terístiques i les retribucions que li corresponen són públics i els determina el Consell de Govern.

2. D'altra banda, l'article 6.2 f del text legal esmentat atribueix al conse ller competent en matèria de funció pública la competència de proposar al Consell de Govern l'aprovació de la relació de llocs de treball del personal al servei de l'Administració autonòmica. Així mateix, el Decret 189/2003, de 12 de desembre, estableix que el conseller competent en matèria de funció pública durà a terme els tràmits i les gestions necessàries per confeccionar la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual al servei de l'Administració d'aquesta Comunitat.

3. Per l'Acord del Consell de Govern d'1 de juliol de 2012 (BOIB núm. 101, de dia 2 de juliol de 2011), es va aprovar la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal d'adaptar-la al Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgà nica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. En aquesta relació, entre els llocs de treball corresponents a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, no hi figu ra cap lloc de treball d'assessor tècnic, com figura a la resta de conselleries, per la qual cosa, atès l'abast complex i heterogeni de les funcions que ha de com plir el Gabinet del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació es fa del tot necessari disposar d'una plaça d'aquestes característi ques en aquest Gabinet.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Administracions Públiques, en la sessió de 20 de juliol de 2012 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

'Primer. Modificar la relació de llocs de treball del personal eventual al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el sentit de crear, ads crit al Gabinet de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació el lloc de treball següent: Adscripció Orgànica Denominació Del Lloc Retribucions Anuals

Vicepresidència Econòmica, Assessor/a tècnic/a de Promoció Empresarial i (personal eventual de gabinet) 46.283,81 euros d'Ocupació

Segon. El règim jurídic d'aquest personal és el que conté l'article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'establei xen les normes d'aplicació al personal eventual.

Tercer. A l'efecte de retribucions per antiguitat o triennis, es reconeix el dret a la percepció dels conceptes esmentats que l'ocupant del lloc de treball creat per aquest Acord acrediti en les administracions públiques.

Quart. El règim d'indemnitzacions per raó de servei és el que estableix el Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears.

Cinquè. Facultar el conseller d'Administracions Públiques i el vicepresi dent econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació perquè adoptin les mesu res necessàries per a l'execució d'aquest Acord.

Sisè. Ordenar la publicació íntegra d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el qual tindrà efectes des de la data de dita publicació.

Palma, 20 de juliol de 2012

El secretari del Consell de Govern Antonio Gómez Pérez

- o -


No hay versiones para esta norma