Acord del Consell de Govern de 29 de juny de 2012 pel qual s'es tableixen les excepcions a la suspensió del complement econòmic destinat a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de la Seguretat Social, previst en l'article 7 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 30-06-2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 94
  • Fecha de Publicación: 30/06/2012
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

L'article 7 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matè ria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions auto nòmiques, relatiu a la suspensió del complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal, preveu en l'apartat 3 la no-aplicació d'aquesta suspensió a les malalties, accidents o situacions que s'estableixin per acord de Consell de Govern.

Atesos els articles 6.4 i 5.2 q) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la fun ció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i atès el que disposa la disposició final quarta del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institu cions autonòmiques, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Administracions Públiques, en la sessió de 29 de juny de 2012 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

'Primer. D'acord amb el que disposa l'article 7.3 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, s'exceptuen de la suspensió prevista en l'apartat 1 de l'article 7, els processos que requereixen intervenció quirúrgica, hospitalització o tractament hospitalari, els que es produeixin com a conseqüència o motiu d'embaràs, els derivats de malalties oncològiques, psí quiques o neurològiques greus, cardíaques, sistèmiques, infectocontagioses i nosocomials (TBC).

Segon. Aquest Acord produirà efectes des del dia 1 de juny de 2012.

Tercer. Ordenar la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.'

Palma, 29 de juny de 2012

El secretari del Consell de Govern Antonio Gómez Pérez

- o -


No hay versiones para esta norma