Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 29 de juny de 2012 pel qual es ratifica l'Acord, de dia 15 de juny de 2012, de la Comissió Paritària per a la interpretació, l'estudi, la vigilància, la conciliació i l'arbitratge del IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre jornada de treball i flexibilitat horària, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 30-06-2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 94
  • Fecha de Publicación: 30/06/2012
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

L'article 3 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matè ria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions auto nòmiques (BOIB número 79 ext., de dia 1 de juny de 2012), estableix, per a tots els empleats públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una jornada de treball, a partir de dia 1 de juliol de 2012, de trenta-set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu en còmput anual, sens perjudi ci de l'existència de jornades especials.

Per altra part, en el BOIB número 80, de dia 2 de juny de 2012, es va publicar l'Acord del Consell de Govern d'1 de juny de 2012 pel qual s'aprova la jornada de treball i l'horari general del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, en el qual es determinen, entre d'altres, la distribució de la jornada, l'horari general, la pausa diària, la consideració de part del temps per a la formació com a horari efectiu, altres jornades i horaris especials, i també les mesures de control per al compliment de la jornada.

L'article 9 del IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears preveu que qual sevol millora establerta amb caràcter general per al personal funcionari, en les matèries a què es refereix aquest Conveni, pot ser aplicable al personal laboral que hi està subjecte, amb l'acord previ exprés de la Comissió Paritària per a la interpretació, l'estudi, la vigilància, la conciliació i l'arbitratge. En aquest sen tit, i per tal de poder aplicar al personal laboral mesures anàlogues a les contin gudes en l'Acord del Consell de Govern de dia 1 de juny de 2012 relatives a la jornada de treball i a la distribució de la jornada general, el passat dia 15 de juny de 2012 la Comissió Paritària va acordar, per unanimitat de tots els seus mem bres, aprovar un acord relatiu a la jornada de treball i a la flexibilitat horària.

Per tot això, vist l'article 6.2 g) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la fun ció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Administracions Públiques, en la sessió de 29 de juny de 2012, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

'Primer. Ratificar l'Acord de la Comissió Paritària per a la interpretació, l'estudi, la vigilància, la conciliació i l'arbitratge del IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de dia 15 de juny de 2012, sobre jornada de treball i flexibili tat horària que s'adjunta com a annex I.

Segon. Disposar que aquest Acord desplegarà els seus efectes en els ter mes prevists en l'article 3, relatiu a la jornada de treball, del Decret llei de mesu res urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions auto nòmiques.

Tercer. Publicar aquest Acord i l'annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de juny de 2012

El conseller d'Administracions Públiques José Simón Gornés Hachero

ANNEX I

Primer

Àmbit d'aplicació

Les previsions d'aquest Acord són aplicables al personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears subjecte al IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon

Distribució de la jornada general

1. La jornada anual es distribueix, a l'efecte de còmput, de forma mensual, i és de compliment obligat, en cadascun dels mesos de l'any, el nombre d'hores que resulta de multiplicar el nombre de dies laborables del mes per la jornada diària legalment establerta.

2. Els dies corresponents a vacances, permisos i dies d'absència del tre ball justificats es consideraran, a l'efecte del còmput, com a dies en què s'ha dut a terme de manera completa la jornada diària legalment establerta.

Tercer

Horari general

1. La jornada setmanal es farà, amb caràcter general, de dilluns a diven dres en règim d'horari flexible, amb una part fixa d'horari de concurrència obli gada per a tot el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord.

2. La part fixa de l'horari serà la franja compresa entre les 9.00 i les 14.00 hores.

3. La part flexible de l'horari, que amb caràcter general es distribuirà a voluntat del personal laboral, serà la compresa entre els trams horaris següents:

Entrada: entre les 7.30 h i les 9.00 h

Sortida: entre les 14.00 h i les 18.00 h, el dimarts i el dimecres

entre les 14.00 h i les 16.30 h, la resta dels dies de la setmana

4. Quan es produeixin, per causes justificades, retards en l'hora d'entrada o sortides abans d'hora, a l'efecte de còmput, es considerarà que l'entrada ha estat a les 8.00 hores i la sortida a les 15.30 hores.

5. A l'efecte del règim d'incompatibilitats del personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord, es considerarà horari de treball la franja horària que va des de les 8.00 h fins a les 15.30 h.

Quart

Pausa diària

El personal disposa d'un descans diari de trenta minuts en què pot absen tar-se del lloc de treball que es computa com a treball efectiu.

Perquè no es vegi afectada la prestació dels serveis, cada unitat adminis trativa es posarà d'acord amb el seu o la seva cap sobre la manera de fer efectiu aquest descans.

Cinquè

Temps per a la formació

1. El temps d'assistència a cursos de formació, actualització i perfeccio nament professional, de capacitació professional i d'adaptació al lloc de treball convocats o impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública o per pro motors inclosos en els acords nacionals de formació contínua en les administra cions públiques, per als quals hagin estat autoritzats, es considerarà temps de treball efectiu a tots els efectes quan es facin dins l'horari de treball. A aquest efecte, es considerarà horari de treball la franja horària que va des de les 8.00 h fins a les 15.30 h.

2. Quan aquests cursos s'imparteixin fora de l'horari de presència obliga da, el personal que acrediti l'assistència podrà computar fins a un màxim de 10 hores de formació anual com a part del seu horari flexible, que serà considerat, en tot cas, com a horari efectiu de treball. Aquestes hores s'hauran de compen sar dins els 3 mesos següents a l'emissió de la certificació acreditativa d'apro fitament o d'assistència.

Sisè

Altres jornades i horaris especials

Per als col·lectius que exerceixen l'activitat laboral o professional en cir cumstàncies especials, la determinació de la jornada i de l'horari, que tindran la consideració d'especials i que, en tot cas, no serà superior a la jornada establer ta legalment, requerirà una regulació específica.

Excepcionalment, per a determinats col·lectius, quan les circumstàncies professionals ho justifiquin, la jornada setmanal podrà ser d'un màxim de 48 hores, inclosos els serveis extraordinaris, sempre que no se superi el màxim de la jornada ordinària en còmput anual, amb els límits que estableix la normativa aplicable.

Setè

Control del compliment de la jornada i de l'horari de treball

Cada conselleria o organisme autònom amb personal laboral, a través de les unitats de personal de la secretaria general d'adscripció o l'òrgan que tengui atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, haurà de controlar el compliment de la jornada i de l'horari de treball del personal al seu servei.

A aquest efecte, s'encomana a la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis que, mitjançant una instruc ció, fixi i unifiqui els criteris sobre el control d'entrades i sortides i del compli ment de l'horari.

- o -


No hay versiones para esta norma