Anunci de l'Ajuntament de Formentera de citació per a notifica- ció per compareixença de provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sancionadors en matèria de trànsit, cir- culació de vehicles de motor y seguretat vial., - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 20-07-2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 104
  • Fecha de Publicación: 20/07/2012
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

D'acord amb el que estableix l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la perso na interessada o al seu representant per causes no imputables a l'Administració de les provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sanciona dors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat vial, per mitjà d'aquest anunci, es cita als interessats - o als seus representants deguda ment acreditats - relacionats a continuació perquè en el termini de QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, compareguin a l'oficina de Recaptació de l'Agència Tributària de les Illes Balears situada a Formentera, C/Eivissa, 9, o a l'Ajuntament de Formentera en horari de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores i els divendres hàbils de 8.15 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost: de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores), per a la seva notificació. Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s'entendrà pro duïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assen yalat.

Així mateix, s'adverteix que, de no comparèixer l'interessat o el seu representant en aquest termini, se'l tendrà per notificat de les successives actua cions i diligències d'aquest procediment, sense perjudici del dret que té de com parèixer en qualsevol moment del procediment.

Formentera, 29 de Juny 2012

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


No hay versiones para esta norma