Anunci de l area d industria i energia de la Delegacio del Govern a les Illes Balears pel qual se sotmet a Informacio Publica la sol Licitud d autoritzacio administrativa, i reconeixement, en concret, de la Utilitat Publica del Projecte Denominat Gasoducte Insular A L illa de Mallorca, Sant Joan De Deu-Cas Tresorer-Son Reus - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 17-07-2007

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 108
  • Fecha de Publicación: 17/07/2007
  • Este documento NO tiene versiones

Als efectes previstos en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs; en els articles 78 i 96 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal· lacions de gas natural, en relació amb els articles 17 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954 i 56 del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957); al Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental i en la Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica l’anterior, se sotmet a informació pública el projecte les característiques del qual s’assenyalen a continuació:

Peticionari: ENDESA GAS TRANSPORTISTA, SL, amb domicili a efectes de notificacions a Saragossa, c/. Doctor Aznar Molina, 2 (CP: 50002).

Objecte de la petició: sol· licitud d’autorització administrativa i reconeixement, en concret, de la utilitat pública del projecte denominat Gasoducte Insular a l’Illa de Mallorca, Sant Joan de Déu - Cas Tresorer - Son Reus.

Descripció de les instal· lacions: l’esmentat gasoducte, amb diàmetre de 20’ en el tram Sant Joan de Déu - Cas Tresorer, i 14’’ en el tram Cas Tresorer Son Reus; amb una longitud de 3.328 i 13.346 metres respectivament; i una pressió d’operació de 80 bar, parteix de la posició d’aterratge del gasoducte submarí Dénia - Eivissa - Sant Joan de Déu de l’illa de Mallorca, en el terme municipal de Palma, fins a Son Reus, i discorre pels termes municipals de Palma i Marratxí. El projecte original ha estat modificat per adequarse el mes fidedignament possible al traçat proposat pel Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears i queda de la manera següent:

Terme municipal de Palma: El gasoducte s’inicia als terrenys de l’antiga central tèrmica de Sant Joan de Déu, en el terme municipal de Palma. El gasoducte gira al nordest, a 42 metres del vèrtex VPM003, travessa unes parcel· les agrícoles i creua l’autovia de Llevant I la carretera del Coll d’en Rabassa a Can Pastilla. Una vegada creuada aquesta autovia i la carretera esmentades, discorre en paral· lel a ambdues. A causa de la gran quantitat de serveis que discorren per aquesta via de servei, el gasoducte discorre per les parcel· les annexes a aquest camí seguint aquest paral· lelisme discorre fins a assolir el pàrquing del centre comercial. En aquest punt es torna agrupar amb una sèrie de canonades de GESA generació, GESA distribució i GESA gas i discorren totes en paral· lel a la vorera del pàrquing de l’esmentat centre comercial. Després de creuar el vial d’accés del centre comercial, entra en una parcel· la de titularitat municipal que es troba entre el futur segon cinturó (Ma30) i el mateix pàrquing, continua en direcció nordoest per assolir el camí Fondo i segueix el seu recorregut per l’Ma19, on gira cap al nord i entra en la posició de Cas Tresorer ubicada en terrenys pròxims a l’actual planta d’aire propanat de GESA. Surt d’aquí pel marge del torrent Gros, el creua i segueix cap al nord fins a l’Ma15, travessa aquesta carretera i gira cap a l’est en paral· lel a l’esmentada carretera fins a Son Ferriol, on gira en direcció nord en paral· lelisme amb l’Ma-

30. Continua en direcció nord per un camí, travessa la carretera Ma3011 i segueix en paral· lel a l’Ma-

30. Segueix pel marge oest fins a Son Pruners, on creua al marge de dret i segueix en paral· lel la carretera torna a creuar aquesta via fins a entrar a Marratxí ja per el marge de l’esquerra. Posteriorment, torna a entrar en el terme municipal de Palma, poc abans de l’abocador de Son Reus, i acaba als terrenys de la central tèrmica de Son Reus.

Terme municipal de Marratxí: entra en el terme municipal en paral· lel a l’Ma30, per l’est d’aquesta. En arribar a la urbanització Son Blas creua l’Ma13 A i el torrent de ses Mates, i continua en direcció nordoest fins a la carretera Ma - 27. Se situa al nord del paratge des Pinar, arriba a la carretera Ma2031, on discorre pel marge est direcció nord, arriba a Son Frau Vell, on creua i gira cap al nordoest, i entra novament a Palma. Pressupost total del projecte: 6.288.717,23 € (sis milions, doscents vuitantavuit mil setcents desset euros amb vintitres cèntims). Impacte mediambiental: per Resolució de 21 de desembre de 2006, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 23, de 26 de gener de 2007, la Secretaria General per a Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic va adoptar la decisió de no sotmetre el projecte a avaluació d’impacte ambiental.

Afecció a finques de propietat privada: L’afecció a finques de propietat privada derivada de la construcció del gasoducte i les seves instal· lacions auxiliars es concreta en la forma següent:

U: expropiació en ple domini dels terrenys sobre els quals s’han de construir els elements d’instal· lació fixa en superfície.

Dos: per a les canalitzacions: A) Imposició de servitud permanent de pas de gas al llarg del traçat de la conducció, amb una amplada de quatre metres, dos en cada costat de l’eix, per on discorrerà enterrada la canonada o canonades que es requereixin per a la conducció del gas. Aquesta servitud que s’estableix estarà subjecta a les limitacions al domini següent:

1. Prohibició d’efectuar feines de cavar, llaurar o similars a una profunditat superior a cinquanta (50) centímetres, com també de plantar arbres o arbusts en una distància inferior a dos (2) metres a comptar des de l’eix de la canonada.

2. Prohibició de realitzar qualsevol tipus d’obres, construcció, edificació o efectuar cap acte que pogués danyar o pertorbar el bon funcionament de les instal· lacions, en una distància inferior a deu (10) metres de l’eix del traçat, a un i un altre costat d’aquest. Aquesta distància podrà reduirse sempre que se sol· liciti expressament i es compleixin les condicions que, en cada cas, fixi l’òrgan competent de l’Administració.

3. Lliure accés del personal i equips necessaris per poder vigilar, mantenir, reparar o renovar les instal· lacions amb pagament, si s’escau, dels danys que s’ocasionin.

4. Possibilitat d’instal· lar les fites de senyalització o delimitació i els tubs de ventilació, com també de realitzar les obres superficials o subterrànies que siguin necessàries per a l’execució o funcionament de les instal· lacions.

A) Ocupació temporal dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres de la franja que es reflecteix, per a cada finca, en els plànols parcel· laris d’expropiació. En aquesta zona es farà desaparèixer, temporalment, qualsevol obstacle i es realitzaran les obres necessàries per a l’estesa i la instal· lació de la canalització i elements annexos, i s’han d’executar les feines i operacions precises per dur a terme les finalitats esmentades.

Tres: Per al pas dels cables de connexió i elements dispersors de la protecció catòdica: A) Imposició de servitud permanent de pas en una franja de terreny d’un metre d’ample, per on han de discorre enterrats els cables de connexió. Per als llits dispersors de la protecció catòdica, la franja de terreny, on s’estableix la imposició de servitud permanent de pas, tindrà com a amplada, la corresponent a la de la instal· lació més un metre a cada costat. Aquestes franges estaran subjectes a les limitacions següents:

-Prohibició d’efectuar feines de cavar, llaurar o similars a una profunditat superior a cinquanta (50) centímetres, a plantar arbres o arbusts i realitzar qualsevol tipus d’obres, construcció o edificació a una distància inferior a metre i mig, a cada costat del cable de connexió o del límit de la instal· lació enterrada dels llits dispersors, i pot exercir el dret a talar o arrencar els arbres o arbusts que hi hagués a distància inferior a la indicada.

-Lliure accés del personal i elements necessaris per poder vigilar, mantenir, reparar o renovar les instal· lacions, amb pagament en el seu cas, dels danys que s’ocasionin.

B) Ocupació temporal, com a necessitat derivada de l’execució de les obres, de la zona que es reflecteix per a cada finca en els plànols parcel· laris d’expropiació, i en la qual es podrà fer desaparèixer qualsevol obstacle, i també realitzar les obres necessàries per a l’estesa i muntatge de les instal· lacions i elements annexos, i s’han d’executar les feines i operacions precises per dur a terme les finalitats esmentades.

El que es fa públic perquè en prengueu coneixement general i especialment els propietaris de terrenys i altres titulars de béns i/o drets afectats per l’esmentat projecte, la relació del qual s’insereix al final d’aquest anunci, perquè pugui ser examinat el Projecte en la Direcció de l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació del Govern, situada a Palma de Mallorca, c/Ciutat de Querétaro s/n (CP 07007), a l’Ajuntament de Palma de Mallorca, plaça de Cort, 1 (CP 07001) i a l’Ajuntament de Marratxí, camí de n’Olesa, 66, sa Cabaneta (CP 07141); i presentar per triplicat, les al· legacions que considerin oportunes en el termini de VINT DIES a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci. Els plànols parcel· laris podran ser igualment consultats als ajuntaments afectats.

Palma de Mallorca, 5 de juliol de 2007 EL DIRECTOR DE L’ÀREA D’INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN EN ILLES BALEARS. GABRIEL JUAN PASTOR MESANA RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DE BÉNS I DRETS AFECTATS

Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI

(Para poder leer los documentos es necesario el lector Adobe Acrobat)


No hay versiones para esta norma