Anunci de licitacio per la contractacio del servei per la realitzacio d estades en hotels a Mallorca dins el marc del programa ‘Convivencia, Respir i Formacio de l Area d Igualtat d Oportunitats de l Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 20-03-2006

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 40
  • Fecha de Publicación: 20/03/2006
  • Este documento NO tiene versiones

El president de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (l’INSTITUT), el dia 08 de març de 2006, ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars del contracte relatiu al servei per la realització d’estades en hotels a Mallorca dins el marc del programa ‘Convivència, Respir i Formació’ de l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats de l’INSTITUT, per concurs i procediment obert, el qual s’exposa al públic per un termini de VUIT (8) dies comptadors a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, per tal que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentarhi les reclamacions que estimin adients.

Simultàniament s’anuncia la licitació del contracte de referència. No obstant això, s’ajornarà la licitació quan sigui necessari, si es presenten reclamacions contra els plecs.

Tot això de conformitat amb el que estableix l’article 122 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (L’INSTITUT)

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei Jurídic - Administratiu (Secció Jurídica)

c) Número d’expedient: SER 07/06.

2. Objecte del Contracte.

a) Descripció de l’objecte: Prestació del servei d’assistència tècnica i organització d’estades en hotels a Mallorca dins el marc del programa ‘Convivència, Respir i Formació’ de l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats de L’INSTITUT, subjecte a les característiques tècniques que es detallen al Plec de Prescripcions Tècniques.

b) Durada del contracte: des de la data d’adjudicació del contracte, fins el 31 de desembre de 2006

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert

c) Forma: Concurs

4. Pressupost base de licitació: 303.500,50 euros.

5. Garanties.

a) Provisional: No

b) Definitiva: 12.140,02 euros, 4% de l’import de licitació del contracte.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca

b) Domicili: C/del General Riera, 67

c) Localitat i codi postal: Palma 07010

d) Telèfon: 971.49.88.04

e) Telefax: 971.76.16.69

f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins darrer dia de presentació de les ofertes.

7. Requisits del contractista:

a) Classificació: Grup U, Subgrup 4, Categoria C

b) Altres requisits: figuren al plec de clàusules administratives.

8. Presentació de les ofertes o de les sol· licituds de participació

a) Data límit de presentació: 14 hores del quinzè dia natural comptador a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB.

b) Documentació a presentar: figura al plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: 1ª Entitat: Registre General de L’INSTITUT. 2ª Domicili: C/del General Riera, 67 3ª Localitat i codi postal: Palma 07010 d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos comptadors a partir de l’endemà de l’obertura de la proposició econòmica.

9.- Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (Sala d’actes).

b) Domicili: C/del General Riera, 67 c) Localitat: Palma 07010 d) Data: cinquè dia següent a la data de finalització de presentació de les ofertes si no es comunica una altre data als licitadors.

e) Hora: 12 hores 10.- Despeses dels anuncis a càrrec de l’adjudicatari.

Palma, 09 de març de 2006 La secretària delegada de l’INSTITUT (BOIB núm. 143 de 16- 10- 2003)

Catalina Ramon Bonet


No hay versiones para esta norma