ANUNCIO de la Corporacion Sanitaria Parc Tauli, sobre convocatoria de un concurso de suministro. - Diario Oficial de Cataluña, de 24-01-2006

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Cataluña
  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 4557
  • Fecha de Publicación: 24/01/2006
  • Este documento NO tiene versiones

ANUNCIO de la Corporación Sanitaria Parc Taulí, sobre convocatoria de un concurso de suministro.

1.-Entitat adjudicadora.

a)Organisme: Corporació Sanitària Parc Taulí.

b)Entitats adherides: no procedeix.

c)Domicili: Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell

d)Telèfon: 93.745.84.03

e)Telefax: 93.723.98.42

f)Òrgan de contractació: Direcció d'Economia, Finances i Patrimoni.

2.-Objecte del contracte:

a)Número d'expedient: 06SM0101

b)Descripció: factors estimulants d'eritropoiesis.

c)Pressupost base de licitació: 1.166.037,79 euros (IVA inclòs)

3-Termini d'execució:

D'acord amb l'establert al quadre de característiques del contracte el termini d'execució abasta l'exercici pressupostari del 2006, amb possibilitat de pròrroga.

4.-Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a)Tramitació: ordinària.

b)Procediment: obert.

c)Forma: concurs.

5.- Garanties:

Provisional: 2% del pressupost de sortida o dels lots pels quals es liciti.

Definitiva: 4% del pressupost dels lots adjudicats.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a)Lloc: Edifici La Salut, Departament de Subministraments, a l'adreça indicada en el punt 1.

b)Horari: La documentació es podrà recollir de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

c)Import de la documentació: 12,00 euros per expedient.

d)La documentació també pot obtenir-se a la pàgina www.cspt.es a l'apartat de licitacions.

7.- Presentació d'ofertes:

a)Data límit de presentació: 6 de març de 2006.

b)Horari: fins a les 13:00 hores.

c)Documentació a presentar: segons s'especifica al plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest concurs.

d)Lloc de presentació: Oficina de Contractació, a l'adreça indicada en el punt 1.

8.- Obertura de les ofertes:

a)Lloc: sala de reunions de l'edifici La Salut, a l'adreça indicada en el punt 1.

b)Dia i hora:

17 de març de 2006, l'obertura de les ofertes començarà a les 09:00 hores.

9.- Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec dels adjudicataris.

10- Aquest anunci ha estat tramès al Diari Oficial de la Unió Europea el dia 12 de gener de 2006.

Sabadell, 12 de gener de 2006

Joan Antoni Gallego i Lizana

Director d'Economia, Finances i Patrimoni

PG-143689(06.016.035)


No hay versiones para esta norma