ANUNCIO sobre aprobación de las bases específicas reguladoras del proceso selectivo para la confección de una bolsa de trabajo de trabajadores/as sociales., - Diario Oficial de Cataluña, de 07-01-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Cataluña
  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 6783
  • Fecha de Publicación: 07/01/2015
  • PDF de la disposición

En data 24 de desembre de 2014, l'Alcaldia ha aprovat les següents bases:

BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONFECCIÓ D'UNA BOSSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS.

1. OBJECTE DE LES BASES

L'objecte d'aquesta convocatòria és la confecció d'una bossa de treball per cobrir les necessitats de contractacions temporals de treballadors/es laborals que es puguin produir en aquesta Administració per la categoria que a continuació es detalla:

Annex I: Categoria: Treballador/a Social.

Aquells aspectes que no quedin recollits en aquestes bases s'estaran al que disposen les bases generals reguladores del procediment de selecció de personal per cobrir les necessitats d'ocupació temporal que es produeixen, aprovades per resolució de l'Alcaldia núm. 558/2008 de 2 de juliol i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 167 de 12.07.2008 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5174 de 16 de juliol de 2008.

2. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

El termini de presentació de les instàncies s'iniciarà des de la data d'aprovació d'aquestes bases fins els 7 dies hàbils següents (comptats de dilluns a dissabtes no festius) al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració del concurs es farà a través de la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem establert a l'annex I.

Els mèrits s'han d'acreditar en el moment de presentar la sol·licitud per participar en el procés selectiu.

Els cursos que s'al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials u homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores. Només es valoraran cursos d'aprofitament i, per tant, les jornades, seminaris, ... no rebran cap puntuació.

La prestació de serveis a l'Administració Pública i/o a l'empresa privada s'acreditarà mitjançant fotocòpies dels contractes, nòmines o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats amb indicació de l'inici i fi de la prestació de serveis. També es podrà acreditar l'inici i fi de la prestació a través de certificat de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, adjuntant en aquest cas algun document que acrediti l'antiguitat, i categoria del treballador (full de salari, contracte, ...).

Tota la documentació justificativa haurà de ser original o fotocopia compulsada.

4. CONSTITUCIÓ DE LA BOSSA DE TREBALL

Finalitzat el procés destinat a la creació de la bossa de treball, l'òrgan de selecció elevarà la classificació definitiva per ordre de puntuació dels aspirats aprovats al president de la Corporació.

5. CONTRACTACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL.

Els aspirants inclosos a la bossa es trobaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament per estricte ordre de puntuació.

En el supòsit que alguns aspirants resultin amb la mateixa puntuació, l'ordre s'establirà atenent al criteri de major puntuació a la prova pràctica.

La crida s'efectuarà en tot cas per correu electrònic, a traves de l'adreça que l'aspirant assenyali a la sol·licitud de participació en el present procediment selectiu. Correspon als aspirants l'obligació de facilitar i actualitzar en tot moment l'adreça electrònica adeqüada.

No es cridarà a l'aspirant amb la puntuació més alta , sinó el següent per ordre de puntuació quan es produeixi en l'aspirant una de les següents circumstàncies:

- Que no pugui ser localitzar a l'adreça electrònica facilitada. Es realitzarà un mínim de tres intents a l'adreça facilitada, espaiats en períodes de 12 hores.

- Que no pugui incorporar-se amb la immediatesa requerida.

Aquestes circumstàncies es faran constar en la proposta de nomenament que s'efectuï en cada cas.

6. EXCLUSIÓ DE LA BOSSA.

1. Els aspirants seran exclosos de la bossa en els supòsits següents:

- No superació del període de prova establert en el contracte de treball.

- Sanció per falta disciplinària greu o molt greu.

- Que de l'examen de la documentació acreditativa dels requisits exigits en aquestes bases, es comprovi que l'aspirant els incompleix.

Pallejà, 29 de desembre de 2014

Ismael Alvarez Serrano

Alcalde

ANNEX I. Treballador/a Social.

Identificació del lloc de treball:

Treballador/a Social. Grup A2. Laboral.

Sistema de selecció que s'utilitzarà

Concurs-oposició.

Funcions a desenvolupar

- Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària del municipi de Pallejà.

- Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.

- Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa.

- Coordinar i revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan correspongui.

- Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.

- Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.

- Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.

- Gestionar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.

- Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.

- Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.

- Gestionar prestacions d'urgència social.

- Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col'lectius més vulnerables.

- Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

- Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.

- Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

- Tutora d'estudiants en pràctiques en l'àmbit de Treball Social.

- Coordinació amb el Centre de Dia.

- Gestionar les taxes i els pressupostos dels programes i elaborar els protocols de derivació, informes, memòries i convenis.

- I, en general, altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes .

Perfil necessari:

- Experiència mínima d'1 any en l'àmbit de l'Administració Pública amb tasques de Treballador/a social.

- Titulació requerida: Diplomatura / grau en treball social.

- Informàtica a nivell d'usuari.

- Disponibilitat horària en funció dels serveis.

Requisits a acreditar en l'entrevista personal:

- Coneixement sobre procediment i organització administrativa.

- Coneixements sobre programes informàtics tipus XISSAP / HESTIA

- Experiència en intervenció social i comunitària en general.

- Disposició de treball en equip.

- Disposició a la formació contínua.

Composició del Tribunal

Es publicarà juntament amb la llista d'admesos i exclosos.

1. Barems de valoració del concurs.

1.1 Experiència professional.

- Serveis prestats a l'Administració Pública, com a personal funcionari o laboral, en lloc o plaça d'igual o similar categoria i/o funcions que la plaça objecte de la convocatòria: 0,5 punts per any o fracció fins.

El màxim de puntuació per aquest concepte és de 2 punts.

1.2 Coneixements específics en el camp professional.

Realització de cursos de formació i perfeccionament amb aprofitament, relacionats directament amb les funcions del lloc de treball, fins un màxim d'1 punt.

La valoració de cada curs es farà segons la seva duració i d'acord amb l'escala següent:

- Cursos de menys de 25 hores 0,10 punts

- Cursos d'igual o major de 25 hores 0,20 punts.

- Cursos d'igual o major de 50 hores 0,30 punts

- Cursos d'igual o major de 100 hores 0,50 punts.

1.3 Disponibilitat.

Al tractar-se d'una bossa de treball en la qual no es te coneixement amb antelació de les possibles dates en que s'hagin de realitzar les contractacions i, per tant, de les disponibilitats dels aspirants en cada moment, no es realitzarà cap puntuació en aquest apartat.

2. Proves selectives.

2.1 Primer exercici.

Es realitzarà un examen sobre el coneixement de les materias contingudes a l'ANNEX 2 de les presents bases.

El Tribunal seleccionarà 1 tema i un cas pràctic que hauran de ser desenvolupats per escrit pels opositorts.

La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel Tribunal.

La qualificació d'aquesta prova serà de 0 a 6 punts. i s'ha d'obtenir un mínim de 3 punts per superar-la. Els qui no obtinguin aquesta puntuació quedaran eliminats del procès de selección.

3. Nivell de català necessari.

Nivell requerit: C.

4. Entrevista personal.

Entrevista sobre el currículum, on es verificaran els continguts relacionats amb el perfil i requisits necessàris, en relació amb el lloc a proveir. També es valoraran els aspectes que el tribunal consideri necessaris per la integració dels treballadors en el mon laboral. Es valorarà com a màxim amb 3 punts.

ANNEX 2. Temari.

1. Llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Valoració de la dependència i graus. Recursos i catàleg de Serveis.

2. El desplegament legislatiu a Catalunya en matèria de serveis socials: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials

3. Els serveis socials bàsics: concepte, tipus de servei, descripció, funcions, competències, destinataris i professionals.

4. L'atenció a individus i famílies en el context de SBAS. Demanda i detecció. El diagnòstic social. Plans d'intervenció. Nivells d'intervenció.

5. Drets i deures dels usuaris de serveis socials.

6. La prevenció. Definició. Tipologia, mètodes i tècniques. Avaluació.

7. L'entrevista als SBAS. La visita domiciliària. Finalitat i necessitats segons els sectors de població. Metodologia i estratègies.

8. Treball amb famílies multiproblemàtiques, concepte, característiques. Intervenció psicosocial.

9. Treball en xarxa. Definició. Objectius. Estratègies. Coneixement del teixit social i informal del territori.

10. El treball en equip. Els grup de treball. Treball interdisciplinari. Coordinació de funcions. Metodologia. Resistència i dificultats. La negociació i l'establiment d'acords.

11. La intervenció comunitària des dels SBAS. Definició. Mètodes i tècniques. Avaluació.

12. El servei d'atenció a domicili.

13. La mediació. Definició. Tipus de mediació. Objectius. Metodologia. La mediació als Serveis Socials Bàsics.

14. Urgències socials. Concepte. Situació d'alt risc social. Característiques. El paper dels Serveis socials bàsics.

15. Tractament de queixes i reclamacions

16. La família. Concepte. Tipus de famílies. Noves formes de família. Cicles vitals. Drets i deures familiars.

17. Violència familiar. Concepte. Tipologia. Intervenció i avaluació. Recursos socials al respecte.

18. Violència de gènere. Concepte. Tipologia. Intervenció i avaluació. Recursos socials al respecte.

19. Salut mental. Anàlisi de la problemàtica actual. legislació i competències. Formes d'atenció. Xarxa de Salut Mental a Catalunya.

20. Discapacitats. Tipologia. Problemàtica actual. Legislació i competències. Formes d'atenció.

21. La dependència. Característiques. Tipologia. Valoració de la dependència. Intervencions. Recursos, serveis i prestacions.

22. El treball en equip i la interdisciplinarietat.

23. Deontologia i ètica professionals. El codi d'ètica en el treballador social.


No hay versiones para esta norma