Aprovació definitiva de la Norma complementària sobre l'explotació de llicències mitjançant conductors., - Boletín Oficial de Barcelona, de 21-05-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Barcelona
  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona Número 97
  • Fecha de Publicación: 21/05/2015
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Exp. 1189/15.

El 9 d'abril de 2015 el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar inicialment la Norma Complementària sobre explotació de llicències mitjançant conductors del REGLAMENT METROPOLITÀ DEL TAXI.

En el període d'informació pública, segons anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 d'abril de 2015, no s'han presentat al·legacions, de manera que l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva, segons es preveia a l'acord esmentat.

El text de la norma del Reglament Metropolità del Taxi que ha estat objecte de modificació és el següent:

Norma Complementària V - Explotació de llicències mitjançant conductors.

1.- El titular d'una llicència d'autotaxi haurà de prestar el servei personalment o, si no, amb un sol conductor, llevat del cas que el segon conductor sigui familiar fins a segon grau del titular.

2.- Serà respectat el dret de les llicències que en la data d'aplicació d'aquesta norma, tinguin més d'un conductor.

3.- La transferència d'una llicència comportarà l'aplicació a la mateixa del règim de conductor únic. També tindran la consideració de llicències de règim de conductor únic aquelles que, havent donat de baixa un conductor, no en donin d'alta un altre en el termini d'un mes.

4.- Aquesta Norma Complementària restarà en vigor per un termini de dotze mesos prorrogables per iguals terminis successius de dotze mesos, mentre no hi hagi acord exprés en sentit contrari.

5.- Durant el període de vigència d'aquesta Norma Complementària, quedarà en suspens l'apartat primer de l'article 17.2 del Reglament Metropolità del Taxi.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut, en el termini d'un mes des de la present publicació. El recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació no es produeix resolució expressa.

Contra el present acord i sense necessitat de la reposició prèvia, també es pot interposar directament recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del present anunci.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat potestativament es podrà interposar el recurs contenciós-administratiu esmentat al paràgraf anterior, en el termini de sis mesos des de la data en què s'entén produït l'acte presumpte.

Això sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que estimeu adient.

El secretari general, Sebastià Grau Àvila


No hay versiones para esta norma