Decreto 322/2009, do 11 de xuño, polo que se concede a Medalla Castelao. - Diario Oficial de Galicia, de 12-06-2009

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 114
  • Fecha de Publicación: 12/06/2009
  • PDF de la disposición

En atención aos méritos que neles concorren, por proposta do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día once de xuño de dous mil nove, concédeselles a Medalla Castelao a:

-María Tarsy Carballas Fernández.

-Fernando Diz-Lois Martínez.

-Luciano García Alén.

-Fernando Pérez-Barreiro Nolla.

-Marcos Valcárcel López.

Santiago de Compostela, once de xuño de dous mil nove.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


No hay versiones para esta norma