Llei 2/2006, de 10 de març de reforma de la llei 12/1998 de patrimoni historic de les Illes Balears. - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 18-03-2006

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 39
  • Fecha de Publicación: 18/03/2006

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició transitòria tercera de la Llei12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, va atorgar als ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears, un termini de dos anys, comptadors des de la seva entrada en vigor, per modificar els seus instruments de planejament general amb la finalitat d’inclourehi, un catàleg de protecció del seu respectiu patrimoni històric.

Com a conseqüència del que podem considerar, si s’atén a la, fins a cert punt, complexitat dels procediments de modificació dels instruments de planejament urbanístic, el termini atorgat a l’esmentada disposició transitòria tercera va esdevenir de tot punt insuficient per dur a terme les esmentades modificacions, per la qual cosa, la Llei 11/2002, de 23 de desembre (BOIB 156/02, de 28 de desembre), de mesures tributàries i administratives, en el punt 2 de la seva disposició derogatòria, va derogar expressament la disposició transitòria tercera de la Llei12/1998, de 21 de desembre, mentre que, mitjançant la seva disposició addicional segona s’establia de bell nou, un nou termini de dos anys, comptadors des de l’entrada en vigor de la mateixa llei 11/2002, de 23 de desembre, és a dir des del dia 1 de gener de 2003, amb l’objecte que els ajuntaments de les Illes Balears modifiquessin els seus instruments de planejament en l’esmentat sentit.

Així mateix, i davant els entrebancs que l’aprovació dels esmentats instruments d’ordenació plantejava, la Llei1/2005, de 3 de març, de reforma de la Llei12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, va atorgar un nou termini per la seva aprovació, termini que s’exhauria el dia 1 de gener de 2006.

Malgrat aquest nou termini, avui per avui, un nombre important d’ajuntaments no ha pogut completar el procés de modificació d’instruments urbanístics abans esmentat, la qual cosa aconsella, davant dels perjudicis que, tant pel necessari desenvolupament dels municipis afectats, com per l’acurada protecció del patrimoni històric del qual són posseïdors, es poden produir, s’atorgui un nou termini amb l’objecte que els ajuntaments afectats puguin completar ordinàriament el procés de modificació dels seus instruments de planejament general, amb la inclusió dels respectius catàlegs municipals de patrimoni històric.

Article 1

Es modifica la disposició transitòria tercera en el text de la Llei12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, amb el text següent:

‘Disposició transitòria tercera Redacció dels catàlegs municipals

1. Els ajuntaments de les Illes Balears que no disposin de Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric aprovat definitivament disposaran fins el dia 1 de gener de 2008 per modificar els seus instruments de planejament general, amb la finalitat d’inclourehi el Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric.

2. En cas d’incomplirse aquest termini, la formació del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric haurà de tramitarse conjuntament amb la primera modificació o revisió de l’instrument de planejament general que es redacti. ’

Disposició derogatòria única

Resten derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que disposa aquesta llei o ho contradiguin.

Disposició final

Aquesta llei vigirà des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, 10 de març de dos mil sis

EL PRESIDENT

Jaume Matas Palou

El conseller d’Educació i Cultura

Francesc Fiol Amengual o


No hay versiones para esta norma