Orde do 14 de marzo de 2011 pola que se incorporan nove novos procedementos ao Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia, regulado polo Decreto 164/2005, do 16 de xuño., - Diario Oficial de Galicia, de 21-03-2011

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 56
  • Fecha de Publicación: 21/03/2011
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

O Decreto 164/2005, do 16 de xuño, crea o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, que permite a presentación por vía telemática de solicitudes, escritos e comunicacións. Esta orde inclúe no anexo VII do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, un novo procedemento, co fin de continuar impulsando o emprego de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos no desenvolvemento da actividade da Xunta de Galicia e no exercicio das súas competencias.

De conformidade co disposto no artigo 2º.2 e a disposición adicional primeira b) e derradeira primeira do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, créase o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e regúlase a atención ao cidadán.

En virtude da disposición derradeira segunda do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, desde a entrada en vigor deste decreto o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia cambiará a súa denominación pola de Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia

DISPOÑO:

Artigo único

1. Inclúese no anexo VII do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, procedementos para os que está habilitado o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, e queda pois, habilitado cos efectos previstos no seu artigo 5º.1, os seguintes procedementos:

CT984D.-Declaración responsable de inicio de actividade de establecementos hoteleiros e solicitude de clasificación.

CT984E.-Declaración responsable de inicio de actividade de establecementos de turismo rural e solicitude de clasificación.

CT984F.-Declaración responsable de inicio de actividade de apartamentos turísticos.

CT984Z.-Declaración responsable de inicio de actividade de vivendas turísticas.

CT984B.-Declaración responsable de inicio de actividade de restaurantes ou cafetarías e solicitude de clasificación.

CT984V.-Declaración responsable de inicio de actividade de establecementos de restauración denominados furanchos e solicitude de clasificación.

CT984A.-Declaración responsable de inicio de actividade de axencias de viaxe e solicitude de clasificación.

CT996B.-Declaración responsable de inicio de modificacións ou reformas substanciais que afecten as condicións dos establecementos turísticos.

CT996A.-Comunicación de baixa ou cambios que non afectan a clasificación turística.

2. O procedemento para a tramitación electrónica estará dispoñible no enderezo http:/www.xunta.es/

presentacion-electronica-da-xunta-de-galicia

Disposición derradeira

Única.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2011.

Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza


No hay versiones para esta norma