Orde do 15 de decembro de 2010 pola que se regula a remisión obrigatoria de determinada documentación das entidades locais galegas á Xunta de Galicia e se suprime o formato papel nelas., - Diario Oficial de Galicia, de 23-12-2010

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 245
  • Fecha de Publicación: 23/12/2010
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

Unha das funcións da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza é o control de legalidade de determinados actos das entidades locais galegas, que se traduce nunha lexitimación procesual para a súa impugnación cando afecten as competencias da Administración autonómica galega. A lexislación vixente, froito dunha tradición lexislativa, exíxelles ás entidades locais galegas a remisión de determinados documentos para facilitar esta tutela de legalidade.

O artigo 56º.1 da Lei 7/1985, de bases do réxime local, o artigo 203º da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia, e o artigo 196º.3 do Regulamento 2568/1986, de organización e funcionamento, xeran a obriga ás entidades locais de enviar unha copia das actas dos seus plenos e xuntas de goberno local. Estas copias achéganse hoxe en día polas corporacións aos departamentos territoriais da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Así, o artigo 56º da Lei 7/1985 establece: «As entidades locais teñen o deber de remitir ás administracións do Estado e das comunidades autónomas, nos prazos e formas que regulamentariamente se determinen, copia ou, de ser o caso, extracto comprensivo dos seus actos e acordos. Os presidentes, e de forma inmediata os secretarios das corporacións, serán responsables do cumprimento deste deber». Pola súa banda o artigo 196º.3 do ROF especifica esta obriga e reduce o prazo de remisión aos seis días.

Así mesmo, os artigos 193º.5 e 169º.4 do texto refundido 2/2004 da Lei de facendas locais obrigan as entidades locais galegas á remisión dunha copia do seu orzamento e da súa liquidación.

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza mellorou e modernizou recentemente a súa páxina de referencia coas entidades locais galegas, www.eidolocal.com, habilitando un servizo especial para a remisión electrónica dos ditos documentos, servizo que simplifica o procedemento e permite ademais acadarmos unha información integrada e en rede dos datos económicos e xurídicos fundamentais dos gobernos locais galegos.

Así, dentro do fomento da utilización das tecnoloxías da información e comunicación, unha das medidas estratéxicas é, sen dúbida, a supresión do papel nas relacións entre as administracións públicas, co conseguinte aforro económico e coidado ambiental que tal supresión xera.

O servizo habilitado no portal www.eidolocal.com utiliza os sistemas de identificación electrónica e autenticación de documentos electrónicos establecidos no artigo 13º da Lei 11/2007 e permite, ademais, acreditar a debida recepción da documentación.

Xa que logo, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DISPÓN:

Artigo 1º

O obxecto desta orde é regular a remisión dos actos e acordos das entidades locais galegas á Administración da Xunta de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 56º.1 da Lei 7/1985, do 2 abril, reguladora das bases do réxime local e, así mesmo, a remisión das copias dos orzamentos e liquidacións destes das ditas entidades, segundo os artigos 193º.5 e 169º.4 do texto refundido 2/2004, da Lei de facendas locais.

Artigo 2º

A remisión das actas ou extracto comprensivo dos actos e acordos dos plenos e xuntas de goberno local, así como a remisión da copia do orzamento xeral e da liquidación deste por parte das entidades locais galegas, realizarase unicamente a través do Rexistro Telemático Único da Administración da Xunta de Galicia mediante a aplicación dispoñible no portal da Xunta de Galicia www.eidolocal.com.

Artigo 3º

En caso de remitirse un extracto, este deberá ter o seguinte contido mínimo:

a) Cando se trate de resolucións: día, mes e ano en que se diten e parte dispositiva destas.

b) Cando se trate de acordos: día, mes e ano da sesión en que se adopten, nome e apelidos da persoa titular da presidencia, secretaría e demais membros asistentes a esta, carácter ordinario ou extraordinario da sesión, parte dispositiva dos acordos adoptados e votacións que se verifiquen, facendo constar o número de votos afirmativos, dos negativos e das abstencións.

Artigo 4º

1. A presidencia e, de forma inmediata, a persoa titular da secretaría serán directamente responsables do cumprimento do deber de remisión de actos e acordos.

2. Nos municipios de gran poboación, este deber de remisión corresponde á persoa titular da secretaría xeral do pleno e do órgano de apoio á secretaría da xunta de goberno local, dentro dos seus respectivos ámbitos de actuación.

Disposición transitoria

Única.-As entidades locais galegas terán un período transitorio de tres meses desde a entrada en vigor desta orde para dispoñer os medios adecuados para dar cumprimento ás obrigas contidas nela.

Disposición derradeira

Única.-Esta orde entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2010.

Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


No hay versiones para esta norma