ORDE do 26 de outubro de 2011 pola que se especifican os criterios técnicos e/ou científicos para o acceso á historia clínica para efectos epidemiolóxicos e de saúde pública., - Diario Oficial de Galicia, de 16-11-2011

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 219
  • Fecha de Publicación: 16/11/2011
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

Os/as profesionais sanitarios/as que desenvolven a súa actividade para o sistema sanitario público de Galicia no ámbito da saúde pública, acóllense na súa totalidade á regulación de acceso e uso da historia clínica electrónica recollida no Decreto 29/2009, do 5 de febreiro, polo que se regula o uso e acceso á historia clínica electrónica (DOG número 34, do mércores, 18 de febreiro). Este decreto establece que: «IANUS configura un modelo de historia clínica única, que garante, de xeito seguro, a accesibilidade de toda a información clínica aos/as profesionais que desenvolven a súa actividade para o sistema sanitario público de Galicia, promovendo a compartición de información e a transferencia de coñecemento».

No punto 1 do artigo 11 do citado decreto, especifícanse as normas polas que debe rexirse o acceso: «O acceso á información contida na historia clínica electrónica con fins epidemiolóxicos, de saúde pública, (…). O acceso á información contida na historia clínica electrónica con estes fins obriga a preservar os datos de identificación persoal do/da paciente ou usuario/a, separados dos de carácter clínico-asistencial, de maneira que, como regra xeral, quede asegurado o anonimato, agás que o/a propio/a paciente ou usuario/a dese o seu consentimento para non separalos, ou ben existan criterios técnicos e/ou científicos que requiran a identificación da persoa para efectos epidemiolóxicos e de saúde pública. O acceso aos datos e documentos da historia clínica electrónica queda limitado estritamente aos fins específicos en cada caso».

Cómpre, polo tanto, especificar cales son os criterios técnicos e/ou científicos que requiren a identificación da persoa na historia clínica para efectos epidemiolóxicos e de saúde pública, coa finalidade de mellorar a calidade dos rexistros nominais existentes a través da comprobación, confirmación e seguimento dos datos.

En consecuencia, en virtude das facultades que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, reformada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto.

O obxecto desta orde é especificar os criterios técnicos e/ou científicos que requiren a identificación da persoa na historia clínica para efectos epidemiolóxicos e de saúde pública, para posibilitar en Galicia o desenvolvemento de certos aspectos da prestación de saúde pública do Sistema Nacional de Saúde.

Artigo 2. Criterios técnicos e/ou científicos que requiren a identificación da persoa na historia clínica para efectos epidemiolóxicos e de saúde pública.

Ámbito: vixilancia das enfermidades de declaración obrigatoria.

Criterios:

- Confirmación de datos procedentes de fontes sanitarias (sistema de declaración obrigatoria de enfermidades, conxunto mínimo básico de datos (CMBD) de altas hospitalarias).

- Confirmación de datos procedentes de fontes non sanitarias (escolas, centros de traballo, concellos).

- Confirmación de casos sospeitosos mediante consulta dos datos procedentes das análises microbiolóxicas.

- Seguimento de casos hospitalizados en enfermidades de especial alarma (por exemplo, enfermidade meningocócica, enfermidade pneumocócica invasora, tuberculose multiresistente, sarampelo, ingresos por gripe complicada).

Ámbito: vixilancia de enfermidades a través do sistema de información microbiolóxico de Galicia (SIMG) e do CMBD de altas hospitalarias.

Criterios:

- Validación e ampliación dos datos procedentes do SIMG e do CMBD de altas hospitalarias.

Ámbito: estudo e control de abrochos.

Criterios:

- Confirmación de datos procedentes de fontes non sanitarias (escolas, centros de traballo).

- Comprobar características clínicas e determinados antecedentes en casos hospitalizados.

- Comprobar características clínicas e determinados antecedentes dos casos atendidos en primaria e comprobar as mostras que se recolleron.

- Completar datos dos casos notificados.

- Seguimento das mostras clínicas para confirmación do axente causante do abrocho (microbioloxía/anatomía patolóxica).

Ámbito: investigación de reaccións adversas seguintes á vacinación (RASV).

Criterios:

- Confirmación de datos da reacción adversa.

- Comprobar datos dos casos hospitalizados.

- Completar datos dos casos notificados.

Ámbito: mellora programa vacinacións.

Criterios:

- Determinar adecuación de subministración de vacinas especiais.

- Comprobar datos do rexistro de vacinacións.

- Completar datos das persoas vacinadas.

Ámbito: mellora rexistro de mortalidade.

Criterios:

- Completar datos dos casos falecidos, principalmente dos falecidos nun centro sanitario.

- Comprobar a exactitude e calidade da información que aparece no Boletín Estatístico de Defunción nos casos en que a secuencia de feitos descrita non está clara ou é ilexible.

- Completar o rexistro de mortalidade perinatal cos datos de mortalidade fetal e neonatal precoz.

Ámbito: Rexistro Galego de Tumores.

Criterios:

- Completar datos en determinados casos.

- Comprobar exactitude e calidade da información.

Ámbito: mellora programas de cribaxe poboacional.

Criterios:

- Excluír como poboación albo do programa a aquelas persoas que xa padezan o problema obxecto de cribaxe.

- Seguimento dos positivos á cribaxe para coñecer probas diagnósticas realizadas, tempos asistenciais e resultados da detección precoz, datos imprescindibles para a avaliación do programa.

- Identificación e clasificación dos denominados cancros de intervalo.

Artigo 3. Acreditación para o acceso a IANUS dos/as profesionais sanitarios/as que desenvolven a súa actividade para o sistema sanitario público de Galicia no ámbito da saúde pública.

1. O director xeral con competencia en saúde pública, por proposta dos/as subdirectores/as e os/as xefes/as territoriais responsables das unidades que desenvolvan algunha das tarefas antes mencionadas, solicitará o acceso para o persoal técnico que as realiza, seguindo o formulario de solicitude de alta nos sistemas informáticos da Consellería de Sanidade/Servizo Galego de Saúde, habilitado en cada momento pola unidade responsable destes.

2. A este formulario anexarase un informe onde consten as tarefas asignadas ao/á técnico/a que xustifican o seu acceso a IANUS. Así mesmo, o/a técnico/a asinará o documento de seguridade de obrigado cumprimento para o persoal con acceso aos datos automatizados de carácter persoal. O contido do documento deberá adecuarse, en todo momento, ás disposicións vixentes en materia de seguridade dos datos de carácter persoal e será facilitado pola Subdirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información.

3. No momento en que un profesional acreditado deixe de ter entre as súas responsabilidades algunha das tarefas que xustifican o acceso, o seu subdirector ou xefe territorial notificarao á unidade responsable, para que o dean de baixa na listaxe de profesionais acreditados para o acceso a IANUS.

Artigo 4. Acceso a IANUS para os/as profesionais sanitarios/as que desenvolven a súa actividade para o sistema sanitario público de Galicia no ámbito da saúde pública.

Seguirá o establecido no artigo 7 do Decreto 29/2009, do 5 de febreiro, que regula o control de acceso:

1. Os/as profesionais poderán consultar a información contida na historia clínica electrónica no exercicio das funcións e competencias que teñan recoñecidas. O acceso aos datos e documentos da historia clínica electrónica queda limitado estritamente aos fins específicos en cada caso.

2. O sistema IANUS identificará de forma inequívoca e personalizada todo profesional que intente acceder á información contida na historia clínica electrónica dun/dunha paciente ou usuario/a, e verificará a súa autorización.

3. Estableceranse as medidas técnicas e operativas de control dos accesos dos/as profesionais á información contida na historia clínica electrónica, na forma que resulte máis axeitada ás súas circunstancias organizativas. Por defecto, este acceso realizarase mediante o uso da tarxeta identificativa do profesional e a súa sinatura electrónica recoñecida.

4. De cada intento de acceso ao sistema IANUS gardaranse, como mínimo, a identificación do/a profesional de que se trate, a data e a hora en que se realizou, a parte da historia clínica electrónica á que se accedeu e o tipo de acceso. Ademais, o profesional que accede indicará, dentro do texto literal de xustificación do acceso, referencia precisa e suficiente ao problema de saúde pública ou epidemiolóxico que motiva o acceso. Se o acceso ao sistema IANUS é denegado por non cumprirse os criterios de acceso, esta denegación quedará tamén rexistrada.

Artigo 5. Auditoría de accesos ao sistema IANUS.

Independentemente da sistemática que os responsables finais do sistema habiliten para a auditoría dos accesos a IANUS, periodicamente o responsable de cada unidade que teña persoal técnico acreditado, revisará o rexistro de accesos facilitado pola subdirección xeral de sistemas e tecnoloxías da información, para confirmar que se están a cumprir os criterios de acceso previstos nesta orde.

Disposición final.

Esta entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2011.

Pilar Farjas Abadía

Conselleira de Sanidade


No hay versiones para esta norma