Orde do 3 de decembro de 2010 pola que se incorpora un novo procedemento ao Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, regulado polo Decreto 164/2005, do 16 de xuño., - Diario Oficial de Galicia, de 17-12-2010

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 241
  • Fecha de Publicación: 17/12/2010
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

O Decreto 164/2005, do 16 de xuño, crea o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, que permite a presentación por vía telemática de solicitudes, escritos e comunicacións. Esta orde inclúe no anexo VII do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, un novo procedemento, co fin de continuar impulsando o emprego de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos no desenvolvemento da actividade da Xunta de Galicia e no exercicio das súas competencias.

De conformidade co disposto no artigo 2º.2 e a disposición adicional primeira b) e derradeira primeira do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, créase o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e regúlase a atención ao cidadán.

DISPOÑO:

Artigo único.

1. Inclúese no anexo VII do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, procedementos para os cales está habilitado o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, e queda habilitado cos efectos previstos no seu artigo 5º.1 o seguinte procedemento:

IN214B.-Bases que regularán o proceso de selección de entidades colaboradoras que participarán no procedemento de concesión de subvencións da Consellería de Economía e Industria, destinadas á promoción do acceso do comercio retallista á Sociedade da Información en Galicia, así como as condicións de colaboración.

2. O procedemento para a tramitación electrónica estará dispoñible no enderezo http:/www.xunta.es/presentacion-electronica-da-xunta-de-galicia

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2010.

Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


No hay versiones para esta norma