Orde do 7 de marzo de 2011 pola que se modifica o modelo de declaración complementaria da taxa por servizos profesionais, polas inspeccións e controis sanitarios oficiais de carnes frescas e carnes de coello e caza., - Diario Oficial de Galicia, de 24-03-2011

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 59
  • Fecha de Publicación: 24/03/2011
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, recolle no seu anexo 2, entre outras, as tarifas aplicables pola taxa por servizos profesionais, modalidade administrativo-facultativa nas inspeccións e controis sanitarios oficiais de carnes frescas e carnes de coello e caza, tarifas axustadas á normativa comunitaria, en concreto ao Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais.

A Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, no seu artigo 59º, modifica as tarifas xa referidas, concretamente a dedución por sistemas de autocontrol avaliados, que cambia a porcentaxe de dedución, que poderá ser do 45% ou 35%, en función de que o establecemento cumpra, ou non, con dous requisitos que facilitan o labor inspector e, polo tanto, diminúen o custo da prestación do servizo.

O Decreto 61/2005, do 7 de abril, polo que se ditan as normas para a aplicación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia, establece a obriga de autoliquidación das taxas e o artigo 2º da orde da Consellería de Economía e Facenda do 30 de xuño de 1992, pola que se aproba o modelo de autoliquidación das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a utilización de efectos timbrados para o pagamento das taxas por servizos administrativos de compulsa de documentos e de verificación de suficiencia e documentos acreditativos de lexitimación, dispón que os suxeitos pasivos das tarifas sinaladas teñen a obriga de presentar e ingresar a autoliquidación correspondente polas actuacións habidas en cada un dos trimestres naturais do ano nos vinte primeiros días naturais seguintes á finalización de cada trimestre, e xunto coa autoliquidación deberán presentar unha declaración complementaria debidamente cuberta, que se axustará ao modelo establecido no anexo II da citada orde.

A modificación das tarifas fai necesaria, polo tanto, a adaptación do modelo sinalado á nova estrutura tarifaria.

Por ese motivo e no uso das facultades conferidas pola disposición adicional do Decreto 61/2005, do 7 de abril, previamente citado,

DISPOÑO:

Artigo único.-Modificación do modelo de declaración complementaria da taxa por servizos profesionais, polas inspeccións e controis sanitarios oficiais de carnes frescas e carnes de coello e caza.

Modifícase o modelo de declaración complementaria da taxa por servizos profesionais polas inspeccións e controis sanitarios oficiais de carnes frescas e carnes de coello e caza contido no anexo II da orde da Consellería de Economía e Facenda do 30 de xuño de 1992, pola que se aproba o modelo de autoliquidación das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a utilización de efectos timbrados para o pagamento das taxas por servizos administrativos de compulsa de documentos e de verificación de suficiencia e documentos acreditativos de lexitimación, que queda substituído polo modelo que figura no anexo desta orde.

Disposición transitoria

O modelo de declaración complementaria que se substitúe por esta orde seguirá tendo vixencia para o cumprimento das obrigas tributarias referidas ás actuacións gravadas que se realicen ata a fin do ano 2010, e deberá ser empregado en consecuencia, xunto coas autoliquidacións que se refiran aos feitos impoñibles acaecidos con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2011.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación. No entanto, o modelo que figura no anexo desta orde deberá empregarse a partir do 1 de abril de 2011 e presentarase conxuntamente coas autoliquidacións que se refiran aos feitos impoñibles realizados desde o 1 de xaneiro de 2011.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2011.

Marta Fernández Currás

Conselleira de Facenda

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


No hay versiones para esta norma