Resolució de la consellera executiva del Departament d'Hisenda i Funció Pública per la que s'aprova la llista definitiva d'aspi- rants seleccionats per constituir dues borses de la subescala, classe o categoria D'ENGINYER-A INDUSTRIAL pel procedi- ment extraordinari i específic de selecció, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per cobrir, amb caràcter d'interinitat, pla- ces vacants del Consell de Mallorca i publicada al BOIB núme- ro 58, de dia 19 d'abril de 2011., - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 16-07-2011

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 108
  • Fecha de Publicación: 16/07/2011
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

Us comunic que la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, ha dictat, en data d'avui, la següent resolució, que transcric literalment a continua ció:

«1. Atès l'article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de nomenament de funcionari interí i d'acord amb el que s'estableix a l'article 4 del Decret 30/2009 de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de funcionaris inte rins al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, quan s'exhaureixi una borsa, no n'hi hagi cap d'anterior que disposi d'aspirants i es prevegi la necessitat de cobertura de vacants per a diferents escales, classes o categories, s'haurà de fer una convocatòria pública de concurs per constituir una nova borsa amb els aspirants que superin el nivell mínim exigit a aquest efecte, ordenats d'acord amb el barem establert a cada cas.

2. Vista la proposta de la Junta Qualificadora de data 22 de juny de 2011 d'aprovació del llistat provisional d'aspirants seleccionats per constituir dues borses d'enginyer-a industrial, realitzada com a conseqüència de la Resolució del conseller executiu de Cooperació Local i Interior de data 8 d'abril de 2011 (BOIB núm.58 de dia 19 d'abril de 2011).

3. Atès que en data 1 de juliol la Junta Qualificadora va atendre les recla macions interposades davant els resultats provisionals de dia 22 de juny de 2011, en el sentit següent:

-Estimar la reclamació efectuada per l'aspirant amb el DNI 43113150H. S'acorda sumar a la seva puntuació 0,162 punts, restant la puntuació final en 7,033 punts.

RESOLC

Primer.- Aprovar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Junta Qualificadora, la llista definitiva d'aspirants seleccionats per constituir dues borses de la subescala, classe o categoria d'enginyer-a industrial, amb indicació de la puntuació obtinguda i del número d'ordre de prelació.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Segon.- Aquesta Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'exposarà al públic en el tauler d'edictes de l'edifici de la Llar de la Infància i a la pàgina web del Consell de Mallorca a efectes informatius, pel coneixement de les persones interessades.

Tercer.- Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca, en el termini d'un mes comptador a partir del dia següent de la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa dels recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós adminis tratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada sense limitació tem poral, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant, l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/99, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. »

Palma, 4 de juliol de 2011

El Cap de Servei del Servei Tècnic de Recursos Humans. Miguel Gayá Font Per delegació de la Secretaria General (BOIB núm. 112, de data 21-07-2007)

- o -


No hay versiones para esta norma