Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 28 de març de 2012 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals i als ensenya- ments d'idiomes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2012-2013, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 07-04-2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 50
  • Fecha de Publicación: 07/04/2012
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 14 d'abril de 2009 (BOIB núm. 57 EXT. de 20 d'abril), modificada per l'Ordre de 20 de maig de 2010 (BOIB núm. 89 de 12 de juny), regula el procés d'admissió i de matricu lació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb l'apartat segon de l'article 1 de l'Ordre esmentada, els calendaris dels diferents ensenyaments s'han de publicar en una resolució anual de la Direcció General amb competències en ensenyaments de règim especial.

Per tot això, i a l'emparà de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Aprovarel calendari del procés d'admissió i de matriculació dels alum nes als ensenyaments artístics professionals i als ensenyaments d'idiomes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2012-2013. Aquest calendari s'inclou a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2.AquestaResolució començarà a vigir l'endemà de la seva publicació en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, Cultura i Universitats en el termini d'un mes comptador des de la seva publicació, de conformitat amb el que es preveu a l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 28 de març de 2012

La directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives María de las Mercedes Celeste Palmero

ANNEX

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

- o -


No hay versiones para esta norma