Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació de dia 21 de març de 2012 per la qual s'ordena la inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius de les Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l'empresa Asociación General Agraria Mallorquina, SA, AGAMA, SA (exp.: CC_TA_12/150, codi de conveni 07000012011981), - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 31-03-2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 47
  • Fecha de Publicación: 31/03/2012
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

Antecedents

1.El dia 3 de març de 2011, la representació de l'empresa Asociación General Agraria Mallorquina, SA, AGAMA, SA i la del seu personal subscrivi ren el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa esmentada.

2.El dia 26 d'abril, el senyor Guillermo Rosselló Riera, en representació de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu, sol·licità el registre, dipòsit i publicació del conveni col·lectiu esmentat.

Fonaments de dret

1.L'article 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

2.El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de con venis i acords col·lectius de treball.

3.L'article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modifica da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Ordenar la inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu Asociación General Agraria Mallorquina, SA, AGAMA, SA.

2.Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.Notificar aquesta Resolució a la Comissió Negociadora.

Palma, 21 de març de 2012

La directora general de Treball i Salut Laboral Juana María Camps Bosch Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació (BOIB 153/2011)

(Vegeu-ne la versió castellana)

- o -


No hay versiones para esta norma