Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació de dia 27 de març de 2012 per la qual s'ordena la inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius de les Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'Acta de sessió de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de la indústria de la fusta de les Illes Balears de dia 19 de gener de 2012, en la qual s'aprova la taula salarial per a l'any 2011 (exp.: CC_Acta_03/047, codi de conve- ni 07000495011981), - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 07-04-2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 50
  • Fecha de Publicación: 07/04/2012
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

Antecedents

1.Eldia 19 de gener de 2012, els membres de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de la indústria de la fusta de les Illes Balears es varen reunir per acordar la taula salarial per a l'any 2011, de la qual cosa es va estendre l'acta de sessió corresponent.

2.Eldia 1 de febrer, el senyor José Oliver Mas, en representació de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu, va sol·licitar el registre, el dipòsit i la publicació oficial de l'acta de sessió esmentada.

Fonaments de dret

1.L'article90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

2.ElReial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de con venis i acords col·lectius de treball.

3.L'article60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modifica da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Ordenarla inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de sessió de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de la indústria de la fusta de les Illes Balears de dia 19 de gener de 2012, en la qual s'aprova la taula salarial per a l'any 2011.

2.Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.Notificaraquesta Resolució a la Comissió Paritària.

Palma, 27 de març de 2011

La directora general de Treball i Salut Laboral Juana María Camps Bosch Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació (BOIB 153/2011)

(Vegeu-ne la versió castellana)

- o -


No hay versiones para esta norma