Resolucion do 1 de xullo de 2009 pola que se publica o estado de execucion do orzamento da comunidade autonoma e as suas modificacions, e a situacion da tesouraria e movementos por operacions orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2009. - Diario Oficial de Galicia, de 07-07-2009

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 131
  • Fecha de Publicación: 07/07/2009
  • PDF de la disposición

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da comunidade autónoma e as súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2009, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2009.

Marta Fernández Currás

Conselleira de Facenda

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


No hay versiones para esta norma