Resolución do 11 de xaneiro de 2006 pola que se publica o estado de execución do orzamento da comunidade autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2005. - Diario Oficial de Galicia, de 19-01-2006

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 13
  • Fecha de Publicación: 19/01/2006
  • Este documento NO tiene versiones

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da comunidade autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2005, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2006. José Ramón Fernández Antonio Conselleiro de Economía e Facenda

Esta norma conten táboas, se desexa consultalas pulse AQUI

(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)


No hay versiones para esta norma